ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 348 วันที่ประกาศ : 04-10-2562 ไฟล์ :


news%20system/ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์

... วันนี้ (4 ต.ค.62) เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ประธานประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 4/2562
... ในการร่วมประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แสดงให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากการประชุมมติในที่ประชุมจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ลงมติเห็นชอบในร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121