สายตรงนายก
นายกเทศมนตรี

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายด่วนนายกเทศมนตรี
08-1112-0591

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา (ครูผู้ช่วย) ระยะการจ้างเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 164
สมพร สุยะ 1 กรกฎาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษี ระยะการจ้างเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 180
สมพร สุยะ 30 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษี ระยะการจ้างเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 345
สมพร สุยะ 24 มิถุนายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา (ครูผู้ช่วยสอน) วิชาภาษาไทย ระยะเวลาจ้างเป็รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศง 2565
ผู้อ่าน 187
สมพร สุยะ 30 พฤษภาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน (ครูผู้ช่วยสอน) โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ระยะการจ้างเป็นรายเดือน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 593
สมพร สุยะ 20 พฤษภาคม 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ภายในกองสวัสดิการสังคม ระยะการจ้างเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 148
สมพร สุยะ 29 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ในกองสวัสดิการสังคม ระยะการจ้างเป็นรายเดือน (ระยะเวลา 3 เดือน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 277
สมพร สุยะ 8 เมษายน 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษี ระยะการจ้างงานเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 158
สมพร สุยะ 29 มีนาคม 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การเสนอราคาเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานลูกมือช่างแผนที่ภาษี ระยะการจ้างเป็นรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 296
สมพร สุยะ 18 มีนาคม 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงาน
ผู้อ่าน 349
สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ผู้อ่าน 274
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2565
รับสมัครคนงานปฏิบัติงานทั่วไปศูนย์เรียนรูู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 204
ธุรการกลางสภา 13 ธันวาคม 2564
รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ครูผู้ช่วยสอน ระชั้นอนุบาล
ผู้อ่าน 577
รัชนี ศรีธิหล้า 16 กรกฎาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนตำแหน่งงานทะเบียน
ผู้อ่าน 976
รัชนี ศรีธิหล้า 21 มกราคม 2562
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ)ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 813
สมพร สุยะ 13 มีนาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรคเป็นพนักงานจ้าง
ผู้อ่าน 885
รัชนี ศรีธิหล้า 28 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้อ่าน 970
รัชนี ศรีธิหล้า 5 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศการรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 820
ธุรการกลางสภา 21 พฤศจิกายน 2560
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ผู้อ่าน 895
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 15 สิงหาคม 2560
รับโอนตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 856
รัชนี ศรีธิหล้า 17 พฤษภาคม 2560
รับสมัครผู้มีประสบการณ์ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 700
รัชนี ศรีธิหล้า 17 พฤษภาคม 2560
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรของนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ รุ่นที่ 2
ผู้อ่าน 1058
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 21 เมษายน 2560
ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ)
ผู้อ่าน 747
รัชนี ศรีธิหล้า 14 มีนาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ผู้อ่าน 635
รัชนี ศรีธิหล้า 7 มีนาคม 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูดูแลเด็ก
ผู้อ่าน 912
รัชนี ศรีธิหล้า 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector:BFSI)
ผู้อ่าน 987
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 1 กุมภาพันธ์ 2560
รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
ผู้อ่าน 5163
รัชนี ศรีธิหล้า 10 มกราคม 2560
การรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง )
ผู้อ่าน 504
รัชนี ศรีธิหล้า 5 มกราคม 2560
การรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น )
ผู้อ่าน 690
รัชนี ศรีธิหล้า 5 มกราคม 2560
ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2559
ผู้อ่าน 783
รัชนี ศรีธิหล้า 24 สิงหาคม 2559
รับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้อ่าน 635
รัชนี ศรีธิหล้า 2 สิงหาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิ (ภาค ค.)
ผู้อ่าน 733
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 29 มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ผู้อ่าน 572
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 25 มีนาคม 2559
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ผู้อ่าน 791
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 10 มีนาคม 2559
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งภารโรง ประจำปี พ.ศ. 2558
ผู้อ่าน 552
ธุรการกลางสภา 21 ตุลาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง
ผู้อ่าน 564
ธุรการกลางสภา 12 ตุลาคม 2558
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งภารโรง ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้อ่าน 535
ธุรการกลางสภา 21 กันยาน 2558
รับโอนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผู้อ่าน 571
ธุรการกลางสภา 4 กันยาน 2558
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ผู้อ่าน 573
ธุรการกลางสภา 26 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้อ่าน 541
ธุรการกลางสภา 22 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558
ผู้อ่าน 415
ธุรการกลางสภา 16 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558
ผู้อ่าน 402
ธุรการกลางสภา 16 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (สำหรับผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี 2558
ผู้อ่าน 505
ธุรการกลางสภา 16 มิถุนายน 2558
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2558
ผู้อ่าน 435
ธุรการกลางสภา 15 พฤษภาคม 2558
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับสมัครงานตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้อ่าน 515
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 10 เมษายน 2558
ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ผู้อ่าน 497
รัชนี ศรีธิหล้า 21 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค. )
ผู้อ่าน 388
รัชนี ศรีธิหล้า 19 มกราคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ผู้อ่าน 443
รัชนี ศรีธิหล้า 13 มกราคม 2558
รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน
ผู้อ่าน 420
รัชนี ศรีธิหล้า 23 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557
ผู้อ่าน 484
รัชนี ศรีธิหล้า 29 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ผู้อ่าน 398
รัชนี ศรีธิหล้า 27 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้อ่าน 407
รัชนี ศรีธิหล้า 22 สิงหาคม 2557
รับโอนพนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 420
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 10 กรกฎาคม 2557
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้อ่าน 384
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 8 กรกฎาคม 2557
การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2557
ผู้อ่าน 440
รัชนี ศรีธิหล้า 30 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ผู้อ่าน 451
ธุรการกลางสภา 23 เมษายน 2557
รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ผู้อ่าน 527
รัชนี ศรีธิหล้า 27 มีนาคม 2557
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทีสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร
ผู้อ่าน 432
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 9 มกราคม 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อทำงานชั่วคราวรายวัน โครงการจ้างแรงงานผู้ว่างงาน เพื่อสร้างประสบการณ์สู่การมีอาชีพที่มั่นคง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ผู้อ่าน 493
ธุรการกลางสภา 20 พฤศจิกายน 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ
ผู้อ่าน 534
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 6 สิงหาคม 2556
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 552
วราภรณ์ ขว้างจิตต์ 17 กรกฎาคม 2556
รับโอนพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ผู้อ่าน 503
รัชนี ศรีธิหล้า 1 กรกฎาคม 2556
ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 446
รัชนี ศรีธิหล้า 30 พฤษภาคม 2556
ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 473
รัชนี ศรีธิหล้า 30 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 437
รัชนี ศรีธิหล้า 22 พฤษภาคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 467
รัชนี ศรีธิหล้า 22 พฤษภาคม 2556
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล
ผู้อ่าน 377
รัชนี ศรีธิหล้า 18 เมษายน 2556
ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับครูอัตราจ้าง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 429
รัชนี ศรีธิหล้า 18 เมษายน 2556
เทศบาลตำบลอุโมงค์รับโอนย้ายครูผู้ช่วย
ผู้อ่าน 466
รัชนี ศรีธิหล้า 11 เมษายน 2556
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 และครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 375
รัชนี ศรีธิหล้า 5 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาล
ผู้อ่าน 440
ธุรการกลางสภา 7 กันยาน 2555
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ่าน 514
ธุรการกลางสภา 7 กันยาน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ่าน 574
ธุรการกลางสภา 27 สิงหาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ผู้อ่าน 629
ธุรการกลางสภา 20 กรกฎาคม 2555
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้อ่าน 512
ธุรการกลางสภา 20 กรกฎาคม 2555
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือการรับโอนข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล
ผู้อ่าน 678
ธุรการกลางสภา 11 พฤษภาคม 2555
สายตรงปลัด
ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

สายด่วนปลัดเทศบาล
09-3139-9273
สื่อสังคมออนไลน์
ลิงค์หน่วยงาน

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : saraban@umongcity.go.th

โทรศัพท์ 0-5398-3234 โทรสาร 0-5398-3234
จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 108