ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

# ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
2266 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องCCTV พร้อมติดตั้ง (งบประมาณค้างจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 6
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มกราคม 2565
2259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ ภายในหมู่บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 6
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2565
2260 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.2564
ผู้อ่าน 7
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2565
2261 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.2564
ผู้อ่าน 9
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2565
2253 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน ๒ แห่ง บริเวณ ภายในหมู่บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 11
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 ธันวาคม 2564
2254 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำหรับโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 16
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 ธันวาคม 2564
2245 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์สำหรับโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ(Smart Classroom)พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 23
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 ธันวาคม 2564
2246 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บริเวณ ข้างบ้านนายเฉลิม เผ่าก๋า ถึง บ้านอุทุมพร มณีขัตย์ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 19
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 ธันวาคม 2564
2238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 39
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 พฤศจิกายน 2564
2236 ประกาศสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค.2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 32
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 พฤศจิกายน 2564
2233 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 36
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 พฤศจิกายน 2564
2230 ประกาศข้อมูลสาระสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายกลางบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 44
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 พฤศจิกายน 2564
2231 ประกาศข้อมูลสาระสัญญาโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 33
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 พฤศจิกายน 2564
2221 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 42
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 ตุลาคม 2564
2222 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายกลางบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 34
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 ตุลาคม 2564
2223 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 32
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 ตุลาคม 2564
2210 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 36
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2564
2218 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 29
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2564
2208 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายกลางบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ เชื่อม บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไล์แนบ
ผู้อ่าน 33
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 กันยายน 2564
2209 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ เชื่อม บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 35
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 กันยายน 2564
2258 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ผู้อ่าน 22
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 กันยายน 2564
2220 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 43
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 กันยายน 2564
2180 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 40
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กันยายน 2564
2219 ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 38
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 สิงหาคม 2564
2183 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗
ผู้อ่าน 35
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 กรกฎาคม 2564
2182 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร บริเวณบ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓
ผู้อ่าน 35
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 กรกฎาคม 2564
2181 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยชวาลา บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓
ผู้อ่าน 33
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กรกฎาคม 2564
2146 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 62
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 กรกฎาคม 2564
2147 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญสัญญาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณ บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 73
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 กรกฎาคม 2564
2202 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 47
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 กรกฎาคม 2564
2193 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์9
ผู้อ่าน 35
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 กรกฎาคม 2564
2192 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์8
ผู้อ่าน 32
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 กรกฎาคม 2564
2134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ซอยชวาลา บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๕.๐๐ ตารางเมตร และ มีทางเชื่อม ๑๒.๕๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๗.๕๐ ตารางเมตร ด
ผู้อ่าน 57
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 มิถุนายน 2564
2135 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ SML บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 58
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 มิถุนายน 2564
2136 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ข้างวัดแม่ร่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 61
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 มิถุนายน 2564
2137 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซุ้มประตูสี่แยกหน้าบ้านนายยรรยง สาริขิต บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 64
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 มิถุนายน 2564
2191 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์7
ผู้อ่าน 31
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มิถุนายน 2564
2123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซุ้มประตูสี่แยกหน้าบ้านนายยรรยง สาริขิต บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 57
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มิถุนายน 2564
2124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ข้างวัดแม่ร่องน้อย หมู่ที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 63
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มิถุนายน 2564
2125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ SML บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 64
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มิถุนายน 2564
2201 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 45
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 มิถุนายน 2564
2126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ข้างอาคาร อสม. บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddi
ผู้อ่าน 78
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 มิถุนายน 2564
2190 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์6
ผู้อ่าน 30
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 มิถุนายน 2564
2122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเก็บของชุมชน บริเวณ บ้านเชตวัน หมู่ที่ ๗ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 68
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 พฤษภาคม 2564
2189 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์5
ผู้อ่าน 31
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 พฤษภาคม 2564
2188 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์4
ผู้อ่าน 28
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 พฤษภาคม 2564
2107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ข้างอาคาร อสม. บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 79
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 พฤษภาคม 2564
2121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร บริเวณ ข้างอาคาร อสม. บ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 52
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 พฤษภาคม 2564
2200 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 42
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤษภาคม 2564
2100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ก. รถส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 92
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 เมษายน 2564
2199 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 41
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 เมษายน 2564
2093 ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นี่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ (ก. รถส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 89
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2564
2198 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 41
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มีนาคม 2564
2197 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 30
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 กุมภาพันธ์ 2564
2187 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์3
ผู้อ่าน 30
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มกราคม 2564
2196 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563
ผู้อ่าน 30
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 มกราคม 2564
2195 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563
ผู้อ่าน 30
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 ธันวาคม 2563
2034 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หน้าบ้านนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรายคำ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเเบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดรา
ผู้อ่าน 193
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 พฤศจิกายน 2563
2185 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์1
ผู้อ่าน 30
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 พฤศจิกายน 2563
2013 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หน้าบ้านนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรายคำ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเเบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (
ผู้อ่าน 209
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2563
2031 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หน้าบ้านนางสาวจันทร์เพ็ญ ทรายคำ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเเบบเทศบาลกำหนด พร้อมป้ายประจำโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidd
ผู้อ่าน 198
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2563
2194 สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
ผู้อ่าน 30
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 พฤศจิกายน 2563
1963 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 223
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 กันยายน 2563
1949 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 230
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 กันยายน 2563
1947 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕
ผู้อ่าน 186
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กันยายน 2563
1940 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 190
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 กันยายน 2563
2184 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์
ผู้อ่าน 24
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 กันยายน 2563
1935 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 160
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 กันยายน 2563
1936 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณถนนบ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ถึง ถนนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้
ผู้อ่าน 184
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 กันยายน 2563
1920 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 157
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 สิงหาคม 2563
2186 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์2
ผู้อ่าน 29
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 สิงหาคม 2563
1912 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณซอย ๑๖ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ความยาวรวม ๒๑๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยว
ผู้อ่าน 189
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 กรกฎาคม 2563
1900 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๒ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 194
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 มิถุนายน 2563
1899 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน และขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณซอย ๑๖ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน ความยาวรวม ๒๑๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ
ผู้อ่าน 179
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มิถุนายน 2563
1889 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องกอก ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 197
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 พฤษภาคม 2563
1886 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเม
ผู้อ่าน 180
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 พฤษภาคม 2563
1887 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ต.อุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 182
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 พฤษภาคม 2563
1888 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 193
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 พฤษภาคม 2563
1882 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๓๓.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราค
ผู้อ่าน 168
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤษภาคม 2563
1883 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ต.อุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 183
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤษภาคม 2563
1884 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 178
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤษภาคม 2563
1885 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสนามฟุตซอล ขนาดกว้าง ๒๒ เมตร ยาว ๔๒ เมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ ๔ บ้านฮ่องกอก ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 171
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤษภาคม 2563
1870 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบพร้อมใบมีดดันดินและยางรองกันรอยขนาดไม่น้อยกว่า ๔๗ แรงม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์ตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 203
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 มีนาคม 2563
1869 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๕ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 184
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มีนาคม 2563
1834 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 205
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กุมภาพันธ์ 2563
1835 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 231
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กุมภาพันธ์ 2563
1829 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๒ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 201
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มกราคม 2563
1825 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านฮ่องกอก หมู่ ๔ และบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 215
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มกราคม 2563
1817 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๒ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 250
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 มกราคม 2563
1808 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านฮ่องกอก หมู่ ๔ และบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 187
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 ธันวาคม 2562
1809 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๕,๗,๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 197
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 ธันวาคม 2562
1797 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงเสียงตามสาย ๑๑ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้อ่าน 168
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ธันวาคม 2562
1793 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๕,๗,๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 164
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 ธันวาคม 2562
1794 ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้อ่าน 178
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 ธันวาคม 2562
1791 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ผู้อ่าน 157
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 ธันวาคม 2562
1758 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 169
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2562
1763 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ติดท้ายเรือ พร้อมเทรเลอร์ จำนวน ๑ ลำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้อ่าน 162
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2562
1757 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายละเอียดตามทไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 168
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 ตุลาคม 2562
1762 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์และโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้อ่าน 166
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 ตุลาคม 2562
1740 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 187
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 กันยายน 2562
1736 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ 5,7,8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 239
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กันยายน 2562
1735 เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 197
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 กันยายน 2562
1733 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน บริเวณโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 167
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 กันยายน 2562
1730 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ ๕,๗,๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 187
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 สิงหาคม 2562
1723 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานสนามเด็กเล่น บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 243
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 สิงหาคม 2562
1688 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬาอเนกประสงค์ บ้านป่าลาน หมู่ที่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 215
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 กรกฎาคม 2562
1685 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินและขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ ๔ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 203
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 กรกฎาคม 2562
1681 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 206
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กรกฎาคม 2562
1694 “ ANTI-CORRUPTION ”ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต
ผู้อ่าน 227
สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2562
1677 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 232
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 มิถุนายน 2562
1649 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓,๔ และ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 224
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 พฤษภาคม 2562
1646 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 246
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 พฤษภาคม 2562
1645 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายบ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดร
ผู้อ่าน 238
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 พฤษภาคม 2562
1644 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 225
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 เมษายน 2562
1643 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๓,๔ และ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 218
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 25 เมษายน 2562
1831 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายละเอียดตามไๆฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 196
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 เมษายน 2562
1623 เทศบาลตำบลอุโมงค์ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์ประกาศแนบ)
ผู้อ่าน 243
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 เมษายน 2562
1622 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านสันกับตอง หมู่ที่ ๓ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 222
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 มีนาคม 2562
1587 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 226
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 มีนาคม 2562
1584 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 210
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 กุมภาพันธ์ 2562
1582 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเลียบลำเหมืองเก้าศอก บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 252
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กุมภาพันธ์ 2562
1580 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณบ้านป่าลาน หมู่ ๖ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 195
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มกราคม 2562
1574 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overley) บริเวณหมู่ที่ ๑,๔, ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 257
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 มกราคม 2562
1573 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๒ , ๖ , ๙ , ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 259
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 มกราคม 2562
1539 เทศบาลประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๑ , ๕ , ๖ , ๗ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 234
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 มกราคม 2562
1560 กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ผู้อ่าน 249
สมพร สุยะ 9 ธันวาคม 2561
1532 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ถนนสายบ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ เชื่อม บ้านชัยสถาน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 267
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 พฤศจิกายน 2561
1531 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๙ , ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 223
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 พฤศจิกายน 2561
1523 เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาบริเวณ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 และ บ้านสันกับตอง หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 269
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 ตุลาคม 2561
1522 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาล บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ ๕ บ้านป่าเห็ว ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 289
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 ตุลาคม 2561
1493 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 264
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 กันยายน 2561
1499 ... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ
ผู้อ่าน 324
สมพร สุยะ 18 กันยายน 2561
1487 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ ซอยข้างอาคารอเนกประสงค์บ้านไร่ตะวันออก หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไฟล
ผู้อ่าน 231
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 กันยายน 2561
1490 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ขยายไล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไพล์แนบ)
ผู้อ่าน 229
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 กันยายน 2561
1484 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 248
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 กันยายน 2561
1464 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ ซอยธนาคารไทยพาณิชย์ ถึง โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม หมู่ที่ ๗ บ้านเชตวัน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 275
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 สิงหาคม 2561
1462 เทศบาลตำบลประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๕ , ๙ , ๑๐ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 206
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 สิงหาคม 2561
1460 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 174
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 สิงหาคม 2561
1406 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑ , ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดราคากลางตามไฟล์เเนบ
ผู้อ่าน 211
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มิถุนายน 2561
1405 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ ๖ บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 241
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มิถุนายน 2561
1403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 144
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 มิถุนายน 2561
1404
ผู้อ่าน 217
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 มิถุนายน 2561
1402 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 152
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 มิถุนายน 2561
1388 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑ ,๔ , ๑๐ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 154
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 พฤษภาคม 2561
1385 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 159
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 พฤษภาคม 2561
1386 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาสนามกีฬาและห้องน้ำ บริเวณร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 6 บ้านป่าลาน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 188
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 พฤษภาคม 2561
1366 ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อุโบสถ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 201
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 เมษายน 2561
1387 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อุโบสถ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้อ่าน 166
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 เมษายน 2561
1349 เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินงานโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปา บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 201
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 เมษายน 2561
1344 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ บริเวณ อุโบสถ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ ๕ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 215
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 มีนาคม 2561
1342 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 , 5 , 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin
ผู้อ่าน 259
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 มีนาคม 2561
1324 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๓ , ๔ , ๕ , ๑๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน ๘ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 272
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มีนาคม 2561
1320 เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 251
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 มกราคม 2561
1319 เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาติดตั้งกระจกโค้ง ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 220
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 ธันวาคม 2560
1318 เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก บริเวณ หมู่ที่ 4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 220
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 ธันวาคม 2560
1317 เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาติดตั้งปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บริเวณ หมู่ที่ 4,6,7,8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 177
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 ธันวาคม 2560
1316 เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์เกษตร หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 186
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 ธันวาคม 2560
1314 เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 126
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 พฤศจิกายน 2560
1315 เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งมุ้งรวดและราวกันตก บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 160
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 พฤศจิกายน 2560
1313 เทศบาลตำบลอุโมงค์ดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างถมดินบดอัด บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 121
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 พฤศจิกายน 2560
1311 เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเว๊ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 109
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2560
1312 เทศบาลตำบลอุโมงคดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 121
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2560
1310 ประกาศการรายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพประสิทธิผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน 121
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ตุลาคม 2560
1410 ประกาศผลการสอบราคาปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 239
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 กันยายน 2560
1145 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบน้ำประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 128
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 สิงหาคม 2560
1157 เทศบาลตำบลอุถโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 543
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 สิงหาคม 2560
1408 ประกาศผลประมูจ้างเหมาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน และ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3,4,7,9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 239
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 สิงหาคม 2560
1137 ประการประมูลงานจ้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน และ ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4, 7, 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 205
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 มิถุนายน 2560
1156 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ หน้าวัดป่าลาน หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 367
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 มิถุนายน 2560
1155 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 330
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 พฤษภาคม 2560
1152 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างหลังคาเชื่อมอาคารสุสาน บริเวณ หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 353
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 พฤษภาคม 2560
1153 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 365
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 พฤษภาคม 2560
1154 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างก่อสร้างโรงน้ำดื่มชุมชน บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 414
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 พฤษภาคม 2560
1151 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 385
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 เมษายน 2560
1071 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก (Overlay) บริเวณ หมู่ที่ 1, 4, 5, 6, 7, 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 343
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มีนาคม 2560
1150 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างปรับปรุงหลังคาเพดานอาคารออมทรัพย์ บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 121
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มีนาคม 2560
1407 ประกาศผลจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 227
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 มีนาคม 2560
1149 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รา่ยละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 117
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 กุมภาพันธ์ 2560
1028 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 366
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 กุมภาพันธ์ 2560
1027 ประกาศการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 320
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 กุมภาพันธ์ 2560
1148 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาติดตั้งกระจกโค้งมน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 130
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กุมภาพันธ์ 2560
1409 ประกาศผลการประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1, 6 , 9 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 280
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 3 กุมภาพันธ์ 2560
1022 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเลี้ยงไส้เดือน บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 358
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มกราคม 2560
1147 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างโรงเลี้ยงใส้เดือน บริเวณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ม. 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 120
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มกราคม 2560
1021 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ดำเนินการตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น บริเวณ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 379
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มกราคม 2560
1146 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 111
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มกราคม 2560
986 ประกาศประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และ เสรอมผิวจราจรแอสฟัลท์ บริเวณ หมู่ที่ 1,6,9,10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 184
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 พฤศจิกายน 2559
983 จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย) จำนวน 6 รายการ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวั้ดลำพูน (รายละเอียดและราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 164
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 พฤศจิกายน 2559
982 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 130 แรงม้า ยกกระเช้าสูง 10 เมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 208
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 พฤศจิกายน 2559
984 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 171
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤศจิกายน 2559
1343 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง้สริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 2, 7, 9 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 246
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 1 พฤศจิกายน 2559
996 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์น้ำพุ บริเวณ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 197
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 25 ตุลาคม 2559
995 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 และ ดินถม หมู่ที่ 4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 215
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 ตุลาคม 2559
994 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ภายในโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 209
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2559
963 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเ้ทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
ผู้อ่าน 231
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ตุลาคม 2559
962 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 2,7,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดกำหนดการและราคากลาง ตามไฟล์ที่แนบมาด้วย)
ผู้อ่าน 226
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 ตุลาคม 2559
1076 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 386
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 ตุลาคม 2559
990 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการเจาะบาดาล บริเวณ หมู่ที่ 3, 4 , 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แอนบ)
ผู้อ่าน 130
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2559
991 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล บริเวณ หมู่ที่ 3,4,7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 151
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2559
992 เทศบาลตำบลอุึโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และ เดินท่อน้ำบาดาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบท้าย)
ผู้อ่าน 294
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 กันยายน 2559
993 เทศบาลตำบลอุโมงค์จ้างเหมาก่อสรางติดตั้งระบบน้ำสะอาดบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล ็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 203
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 13 กันยายน 2559
938 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบบาดาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 และ ศูนย์เรียนรู้ฯ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดราคากลางและกำหนดการต่างๆ ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 248
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 สิงหาคม 2559
915 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บริเวณ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางและรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 266
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 สิงหาคม 2559
855 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานออกกำลังกายและนันทนาการ บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 175
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 พฤษภาคม 2559
854 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 248
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 พฤษภาคม 2559
870 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมโครงหลังคา บริเวณ หมู่ที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 253
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มีนาคม 2559
822 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 3 , 4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 203
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มีนาคม 2559
869 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างรั้วตาข่ายรอบสนามฟุตซอล บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 259
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 22 มีนาคม 2559
868 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งตู้ MDB OUT DOOR บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 321
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 มีนาคม 2559
867 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคาร บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 250
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 มีนาคม 2559
866 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัีดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 246
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มีนาคม 2559
865 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาข้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บของ บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 317
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 มีนาคม 2559
863 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานอเนกประสงค์ บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 148
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 กุมภาพันธ์ 2559
864 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบกรองน้ำสะอาด บริเวณ หมู่ที่้ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 153
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 กุมภาพันธ์ 2559
803 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 1,6,7,9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 192
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 กุมภาพันธ์ 2559
862 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บของ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 136
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2559
793 ประกาศการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 213
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 มกราคม 2559
792 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บริเวณ หมู่ที่ 1,2,4,5,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 253
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 24 ธันวาคม 2558
861 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ถนนสายเชียงใหม่ - ลำพูน ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 137
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 ธันวาคม 2558
860 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณ หมู่ที่ 4,5,9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 125
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 พฤศจิกายน 2558
859 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตดลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งระบบน้ำพุและม่านน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 146
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 25 พฤศจิกายน 2558
783 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 3,5,8,9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 230
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 พฤศจิกายน 2558
858 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงรคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 129
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 29 ตุลาคม 2558
857 เทศบาลตำบลอุโมงค์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (ปูตัวหนอน) บริเวณ ฆมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ราคากลางตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 103
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 ตุลาคม 2558
765 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 217
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2558
1075 เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (เอกสารตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 325
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2558
764 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนราด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Cab) เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 249
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2558
761 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบท้าย)
ผู้อ่าน 206
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 ตุลาคม 2558
762 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบท้าย)
ผู้อ่าน 249
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 ตุลาคม 2558
758 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 223
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 25 กันยายน 2558
738 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 202
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 สิงหาคม 2558
739 ประกาศสอบราคาต่อเติมอาคาร บริเวณ หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 254
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 สิงหาคม 2558
736 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 139
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 สิงหาคม 2558
735 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องกองช่างและห้องกองการศึกษา บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 154
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 สิงหาคม 2558
725 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนชั้นอนุบาล บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 170
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 กรกฎาคม 2558
724 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ปิงห่าง บริเวณ บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 196
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 กรกฎาคม 2558
699 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนสายวีฒนธรรม ป่าเห็ว - ริมปิง บริเวณ หมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 149
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 มิถุนายน 2558
691 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)เอกสารตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 161
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 พฤษภาคม 2558
664 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 133
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2558
665 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 151
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2558
661 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ)
ผู้อ่าน 151
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 มีนาคม 2558
662 ประกาศสอบราคาจ้างเหาก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 144
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 มีนาคม 2558
663 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 137
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 มีนาคม 2558
628 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. และ รางระบายน้ำ คสล. บริเวณ หมู่ที่ 1,2,7,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ( รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 243
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กุมภาพันธ์ 2558
629 ประกำาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 4,5,6,8,9,10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 235
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กุมภาพันธ์ 2558
620 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และดาดคอนกรีตลำเหมือง บริเวณหมู่ที่ 3,4,7,8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 154
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 มกราคม 2558
612 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 3) เอกสารตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 152
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 ธันวาคม 2557
611 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดประกาศตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 152
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 26 ธันวาคม 2557
607 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 1, 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟร์แนบ)
ผู้อ่าน 144
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 ธันวาคม 2557
603 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 1,3,4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูย จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 179
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ธันวาคม 2557
604 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปูยางสนามเด็กเล่น บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 185
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ธันวาคม 2557
605 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2,8,9,10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 165
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ธันวาคม 2557
587 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 8,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 140
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 ธันวาคม 2557
582 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 KVA พร้อมติดตั้งตู้ MDB OUT DOOR บริเวณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 168
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2557
583 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงติดตั้งเครื่องรับสัญญาณอัตโนมัติเสียงตามสายระบบ 420.200 MHz บริเวณ หมู่ที่ 1,2,5,6,7 และ หมู่ที่ 9 (2 จุด) ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 130
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2557
800 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 271
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2557
577 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 161
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 พฤศจิกายน 2557
578 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงศาลา บริเวณ ข้างวัดป่าลาน หมู่ที่ 6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 138
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 12 พฤศจิกายน 2557
572 ประกาศสอบราคาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.2) เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2) รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ผู้อ่าน 129
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 พฤศจิกายน 2557
573 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสะพานไม้เป็นสะพานเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 139
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 พฤศจิกายน 2557
576 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว (ห้องน้ำ) บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 138
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2557
574 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3, 9 , 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 141
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2557
575 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 3,4,10,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 144
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 ตุลาคม 2557
566 ประกาศสอลบราคราซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 160
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 ตุลาคม 2557
564 ประกาศสอบราคาจัดซื้อตรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 191
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2557
565 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการเครื่องปรับอากาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 134
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 ตุลาคม 2557
562 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ บริเวณ หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (เอกสารตามแนบ)
ผู้อ่าน 134
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 ตุลาคม 2557
561 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารส้วมนักเรียน บริเวณ โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)
ผู้อ่าน 131
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2557
560 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 2 โครงการ
ผู้อ่าน 128
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 ตุลาคม 2557
555 จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเก็บและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 210
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 16 กันยายน 2557
500 ผลการจัดซื้อจัดจ้างงานโครงสร้างพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2556 (ค้างจ่าย) และ ปีงบประมาณ 2557
ผู้อ่าน 188
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 กรกฎาคม 2557
484 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ สวนสาธารณปิงห่างหน้าเวทีกาดมั่ว หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 174
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มิถุนายน 2557
485 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 167
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 มิถุนายน 2557
481 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้ายเขตติดต่อภายในหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 2,4,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 165
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 5 มิถุนายน 2557
477 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 292
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 พฤษภาคม 2557
476 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
ผู้อ่าน 238
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 8 พฤษภาคม 2557
548 แบบรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประจำงวดที่ 1 ณ. วันที่ 31 มีนาคม 2557
ผู้อ่าน 142
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2557
456 ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 7,8,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 170
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มีนาคม 2557
457 ประกาศประมูลงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 4,5,6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 181
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มีนาคม 2557
458 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 1,5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 178
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 28 มีนาคม 2557
449 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมราวกันตก และ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 143
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 มีนาคม 2557
450 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 234
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 มีนาคม 2557
451 ประกาศสอบราคาต่อเติมหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ พร้อมราวกันตก บริเวณ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 162
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 21 มีนาคม 2557
448 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค 1 บริเวณ บ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 151
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 20 มีนาคม 2557
438 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1,2,5,6 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 133
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 มีนาคม 2557
433 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ และ กำแพงกันดิน บริเวณ หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 137
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 กุมภาพันธ์ 2557
434 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บของ บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 135
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 27 กุมภาพันธ์ 2557
425 จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2,7,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 146
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กุมภาพันธ์ 2557
426 จ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 148
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 กุมภาพันธ์ 2557
409 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 7,8,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 102
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
410 จ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดิน พร้อม ราวกันตก บริเวณ ม. 4 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 91
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
411 จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บของ บริเวณ หมู่ที่ 3 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 99
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
417 เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ทำการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 176
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
418 เทศบาลตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ได้ทำการประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 218
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 มกราคม 2557
413 จ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและรางระบลายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 1,5,6,7,8,9,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 149
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2557
414 จ้างเหมาก่อสร้างป้ายเขตติดต่อภายในหมู่บ้าน บริเวณ หมู่ที่ 2,4,11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 149
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2557
415 จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณ หมู่ที่ 1,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 147
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2557
416 จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก บริเวณ หมู่ที่ 4, 6 , 9, 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 149
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 10 มกราคม 2557
412 จ้างเหมาก่อสร้างโรงเก็บของ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 142
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 7 มกราคม 2557
401 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษา เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 127
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 2 มกราคม 2557
398 ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาสนามฟุตซอล หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้อ่าน 225
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 11 ธันวาคม 2556
395 ประกาศ กำหนดวัน เวลา และเงื่อนไขการประมูล จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 1,7,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 163
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 9 ธันวาคม 2556
380 ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบเสียงตามสาย บริเวณ หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 209
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 พฤศจิกายน 2556
381 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สนาม ประเภทเต็นท์ ขนาด 4 x 8 เมตร เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำนวน 10 หลัง
ผู้อ่าน 173
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 19 พฤศจิกายน 2556
550 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
ผู้อ่าน 134
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 14 พฤศจิกายน 2556
368 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 170
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2556
369 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 183
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2556
370 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ 5,7,9,10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 171
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 6 พฤศจิกายน 2556
357 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 188
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 18 ตุลาคม 2556
361 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ ปูตัวหนอน บริเวณ หมู่ที่ 5,7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 199
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 17 ตุลาคม 2556
356 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 159
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2556
358 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขอนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 177
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2556
359 ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงขยะพลาสติกสีดำ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 212
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2556
360 ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์บรรทุกดีเซล) เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 197
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 15 ตุลาคม 2556
350 ก่อสร้างลานออกกำลังกายและนันทนาการ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 167
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2556
352 ก่อสร้างลานออกกำลังกายและนันทนาการ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 154
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 4 ตุลาคม 2556
347 จ้างเหมาก่อสร้างถนนอคกรีตเสริมเหล็ก และ กำแพงกันดิน บริเวณ หน้าวัดชัยสถาน หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 207
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 กันยายน 2556
267 จ้างเหมาก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังกั้นน้ำ และประตูน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 5,7 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 645
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 23 พฤษภาคม 2556
247 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ตามแบบเทศบาลกำหนด
ผู้อ่าน 266
ธุรการกลางสภา 19 เมษายน 2556
248 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเทดาดคอนกรีตเสริเหล็ก ผนังกั้นน้ำ และประตูน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 5,7 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 416
ธุรการกลางสภา 19 เมษายน 2556
249 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงประปาหมู่บ้าน บริเวณบ้านไร่ตะวันออก หมู่ที่ 8 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 287
ธุรการกลางสภา 19 เมษายน 2556
250 เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บของ 1 ชั้น บริเวณบ้านสันกับตอง หมู่ที่ 3 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 246
ธุรการกลางสภา 19 เมษายน 2556
341 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556
ผู้อ่าน 177
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 31 มีนาคม 2556
233 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บของ บริเวณบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน (ครั้งที่2)
ผู้อ่าน 272
ธุรการกลางสภา 26 มีนาคม 2556
225 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายไหล่ถนนดินถม บริเวณบ้านไร่ หมู่ที่ 8 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 203
ธุรการกลางสภา 14 มีนาคม 2556
226 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยและบดอัด พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 1,6,9 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 251
ธุรการกลางสภา 14 มีนาคม 2556
214 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอล บริเวณบ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 266
ธุรการกลางสภา 27 กุมภาพันธ์ 2556
209 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายไหล่ถนน บริเวณ หมู่ที่ 1,5,6,9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 209
ธุรการกลางสภา 20 กุมภาพันธ์ 2556
210 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 5,7,8 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 271
ธุรการกลางสภา 20 กุมภาพันธ์ 2556
204 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักคนงาน บริเวณศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 บ้านชัยสถาน ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 254
ธุรการกลางสภา 4 กุมภาพันธ์ 2556
197 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาซื้อที่ดิน บริเวณ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 235
ธุรการกลางสภา 28 มกราคม 2556
195 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และ วางท่อระบายน้ำบริเวณ หมู่ที่ 6,7,9 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 5 โครงการ
ผู้อ่าน 295
ธุรการกลางสภา 15 มกราคม 2556
193 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ จำนวน 7 รายการ
ผู้อ่าน 340
ธุรการกลางสภา 10 มกราคม 2556
185 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ บริเวณบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 253
ธุรการกลางสภา 25 ธันวาคม 2555
186 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประเภทเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 6 รายการ
ผู้อ่าน 251
ธุรการกลางสภา 25 ธันวาคม 2555
170 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายพนังหนองป่าแพ่ง หมู่ 25 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 196
ธุรการกลางสภา 6 ธันวาคม 2555
171 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์(เต็นท์) ขนาด 4เมตร คูณ 8เมตร จำนวน 12 หลัง
ผู้อ่าน 334
ธุรการกลางสภา 6 ธันวาคม 2555
172 เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 214
ธุรการกลางสภา 6 ธันวาคม 2555
157 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ บริเวณบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 217
ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2555
158 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเปลี่ยนหลังคาอาคารบ้านพักคนงาน บริเวณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ บ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 446
ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2555
159 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Ocerlay) บริเวณถนนสายวัฒนธรรม บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 เชื่อมบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 301
ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2555
160 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเก็บของ บริเวณบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 198
ธุรการกลางสภา 8 พฤศจิกายน 2555
143 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ผู้อ่าน 202
ธุรการกลางสภา 25 ตุลาคม 2555
144 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมหอประชุมโรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 บริเวณบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 210
ธุรการกลางสภา 25 ตุลาคม 2555
145 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารชั้นเดียว พร้อมติดตั้งประตูม้วน ศาลาหน้าวัดป่าเห็ว บริเวณบ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 199
ธุรการกลางสภา 25 ตุลาคม 2555
137 ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ สายข้างวัดแม่ร่องน้อย-บ้านไร่(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 11- หมุ่ที่ 8 สายหลังสถานีวิทยุราชดำริสัมพันธ์ บ้านเชตวัน หมู่ที่ 7-บ้านไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยระ
ผู้อ่าน 423
ธุรการกลางสภา 18 ตุลาคม 2555
340 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2555
ผู้อ่าน 209
นิติพงษ์ จันต๊ะราชา 30 กันยายน 2555
101 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 211
ธุรการกลางสภา 30 สิงหาคม 2555
102 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ บริเวณ บ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 230
ธุรการกลางสภา 30 สิงหาคม 2555
103 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ บ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 363
ธุรการกลางสภา 30 สิงหาคม 2555
104 เทศบาลตำบลอุโมงค์ สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่าระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านเชตวัน หมู่ที่ 7 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 409
ธุรการกลางสภา 30 สิงหาคม 2555
82 ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณ ถนนสายลำพูน - เชียงใหม่ และ ถนนสายริมปิง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 470
ธุรการกลางสภา 9 สิงหาคม 2555
77 (ยกเลิก) เทศบาลตำบลอุโมงค์ประกาศสอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณถนนลำพูน-เชียงใหม่ และถนนสายริมปิง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ยกเลิก)
ผู้อ่าน 253
ธุรการกลางสภา 6 สิงหาคม 2555
67 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น บริเวณ สนามฟุตบอล บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 430
ธุรการกลางสภา 19 กรกฎาคม 2555
68 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2, 9, 10, 11 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 227
ธุรการกลางสภา 19 กรกฎาคม 2555
69 ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายไหล่ถนน บริเวณ หมู่ที่ 3 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 462
ธุรการกลางสภา 19 กรกฎาคม 2555
70 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 10 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 220
ธุรการกลางสภา 19 กรกฎาคม 2555
55 สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ครั้งที่ 2)
ผู้อ่าน 516
ธุรการกลางสภา 13 มิถุนายน 2555
39 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณ บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 451
ธุรการกลางสภา 29 พฤษภาคม 2555
40 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1ชั้น บริเวณอาคาร อสม. หมู่ที่ 8 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 236
ธุรการกลางสภา 29 พฤษภาคม 2555
41 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสุสานบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 440
ธุรการกลางสภา 29 พฤษภาคม 2555
34 สอบราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 369
ธุรการกลางสภา 23 พฤษภาคม 2555
31 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ ๑. ๒ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 411
ธุรการกลางสภา 21 พฤษภาคม 2555
27 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ หมู่ที่ 2,3,6 และหมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 211
ธุรการกลางสภา 15 พฤษภาคม 2555
28 สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น บริเวณ บ้านไร่ หมู่ที่ 8 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 287
ธุรการกลางสภา 15 พฤษภาคม 2555