สายตรงนายก
นายกเทศมนตรี

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายด่วนนายกเทศมนตรี
08-1112-0591

ข่าวสารทางการเงิน

ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้อ่าน 10
นารี ศรีกันทะวงค์ 9 มีนาคม 2566
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้อ่าน 18
นารี ศรีกันทะวงค์ 8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้อ่าน 25
นารี นพบุรี 12 มกราคม 2566
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้อ่าน 22
นารี นพบุรี 6 มกราคม 2566
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้อ่าน 26
นารี นพบุรี 14 ธันวาคม 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้อ่าน 58
นารี นพบุรี 9 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 62
นารี นพบุรี 20 ตุลาคม 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายงานข้อมูลราายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 4
ผู้อ่าน 60
นารี นพบุรี 20 ตุลาคม 2565
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 63
นารี นพบุรี 7 ตุลาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 76
นารี นพบุรี 6 กันยาน 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
ผู้อ่าน 66
นารี นพบุรี 5 สิงหาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 75
นารี นพบุรี 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 139
นารี นพบุรี 7 กรกฎาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 90
นารี นพบุรี 13 มิถุนายน 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 88
นารี นพบุรี 17 พฤษภาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 131
นารี นพบุรี 7 เมษายน 2565
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน (สตง.)
ผู้อ่าน 155
นารี นพบุรี 14 มีนาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 240
นารี นพบุรี 8 มีนาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบกระมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 137
นารี นพบุรี 7 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 175
นารี นพบุรี 12 มกราคม 2565
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 172
นารี นพบุรี 15 ธันวาคม 2564
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 155
นารี นพบุรี 8 ธันวาคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 169
นารี นพบุรี 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 188
นารี นพบุรี 28 ตุลาคม 2564
ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกันยายน 2564
ผู้อ่าน 181
นารี นพบุรี 12 ตุลาคม 2564
ประกาศงยแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนสิงหาคม 2564
ผู้อ่าน 172
นารี นพบุรี 8 กันยาน 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 213
นารี นพบุรี 5 สิงหาคม 2564
ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 200
นารี นพบุรี 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 234
นารี นพบุรี 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 177
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 190
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 184
นารี นพบุรี 11 มิถุนายน 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 215
นารี นพบุรี 12 พฤษภาคม 2564
ประกาศ งบรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 223
นารี นพบุรี 30 เมษายน 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564
ผู้อ่าน 236
นารี นพบุรี 16 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ผู้อ่าน 228
นารี นพบุรี 5 มีนาคม 2564
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 300
นารี นพบุรี 18 มกราคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 288
นารี นพบุรี 12 มกราคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564
ผู้อ่าน 334
นารี นพบุรี 7 ธันวาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 341
นารี นพบุรี 5 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563
ผู้อ่าน 304
นารี นพบุรี 28 ตุลาคม 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 341
นารี นพบุรี 28 ตุลาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 325
นารี นพบุรี 28 ตุลาคม 2563
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 346
นารี นพบุรี 1 กันยาน 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ผู้อ่าน 322
นารี นพบุรี 11 สิงหาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 358
นารี นพบุรี 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
ผู้อ่าน 337
นารี นพบุรี 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
ผู้อ่าน 341
นารี นพบุรี 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤษภาคม 2563
ผู้อ่าน 300
นารี นพบุรี 4 มิถุนายน 2563
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 307
นารี นพบุรี 7 พฤษภาคม 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 326
นารี นพบุรี 3 เมษายน 2563
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 363
นารี นพบุรี 3 เมษายน 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผู้อ่าน 388
นารี นพบุรี 5 มีนาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 340
นารี นพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ งบรายงาน งบรายรัย - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 366
นารี นพบุรี 3 มกราคม 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 377
นารี นพบุรี 3 มกราคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 377
นารี นพบุรี 6 ธันวาคม 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 358
นารี นพบุรี 5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน 2562
ผู้อ่าน 349
นารี นพบุรี 11 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้อ่าน 383
นารี นพบุรี 11 ตุลาคม 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ผู้อ่าน 335
นารี นพบุรี 5 กันยาน 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ผู้อ่าน 359
นารี นพบุรี 6 สิงหาคม 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมิถุนายน 2562
ผู้อ่าน 336
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2562
ประกาศ งบแสดงฐานระการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 345
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 321
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2562
ประกาศงบ รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้อ่าน 349
นารี นพบุรี 7 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนเมษายน 2562
ผู้อ่าน 367
นารี นพบุรี 3 พฤษภาคม 2562
ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 346
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2562
ประกาศ งบแสดฃฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2
ผู้อ่าน 382
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2562
รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมีนาคม 2562
ผู้อ่าน 361
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมกราคม 2562
ผู้อ่าน 347
นารี นพบุรี 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ผู้อ่าน 343
นารี นพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 349
นารี นพบุรี 18 มกราคม 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 372
นารี นพบุรี 18 มกราคม 2562
ประกาศ งบรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2562
ผู้อ่าน 364
นารี นพบุรี 8 มกราคม 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561
ผู้อ่าน 362
นารี นพบุรี 7 ธันวาคม 2561
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561
ผู้อ่าน 368
นารี นพบุรี 6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 344
นารี นพบุรี 18 ตุลาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกันยายน 2561
ผู้อ่าน 378
นารี นพบุรี 18 ตุลาคม 2561
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 395
นารี นพบุรี 18 ตุลาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 362
นารี นพบุรี 5 กันยาน 2561
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกรกฎาคม 2561
ผู้อ่าน 389
นารี นพบุรี 6 สิงหาคม 2561
ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 401
นารี นพบุรี 5 กรกฎาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดื่อนมิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 378
นารี นพบุรี 5 กรกฎาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤษภาคม 2561
ผู้อ่าน 380
นารี นพบุรี 5 มิถุนายน 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 375
นารี นพบุรี 3 พฤษภาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 394
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2561
ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม 2561
ผู้อ่าน 431
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2561
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 384
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2561
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 385
นารี นพบุรี 6 มีนาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้อ่าน 506
นารี นพบุรี 5 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 545
นารี นพบุรี 12 มกราคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้อ่าน 501
นารี นพบุรี 8 มกราคม 2561
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 707
นารี นพบุรี 6 ธันวาคม 2560
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560
ผู้อ่าน 568
นารี นพบุรี 3 พฤศจิกายน 2560
รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
ผู้อ่าน 448
นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2560
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ผู้อ่าน 533
นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2560
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน 506
นารี นพบุรี 4 กันยาน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนกรกฎาคม 2560
ผู้อ่าน 597
นารี นพบุรี 4 สิงหาคม 2560
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 538
นารี นพบุรี 7 กรกฎาคม 2560
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้อ่าน 746
นารี นพบุรี 4 กรกฎาคม 2560
ประกาศ งบรายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
ผู้อ่าน 475
นารี นพบุรี 5 มิถุนายน 2560
ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560
ผู้อ่าน 317
นารี นพบุรี 24 พฤษภาคม 2560
ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
ผู้อ่าน 338
นารี นพบุรี 24 พฤษภาคม 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
ผู้อ่าน 288
นารี นพบุรี 4 พฤษภาคม 2560
ประกาศ งบแสดงฐสนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 275
นารี นพบุรี 21 เมษายน 2560
ประกาศ รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 296
นารี นพบุรี 21 เมษายน 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมีนาคม 2560
ผู้อ่าน 454
นารี นพบุรี 10 เมษายน 2560
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้อ่าน 427
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2560
ประการศ งบรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2556
ผู้อ่าน 399
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2560
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
ผู้อ่าน 407
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2559
ผู้อ่าน 249
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559
ผู้อ่าน 261
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
ผู้อ่าน 408
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560
ผู้อ่าน 350
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ผู้อ่าน 407
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้อ่าน 531
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ผู้อ่าน 402
นารี นพบุรี 6 มีนาคม 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมกราคม 2560
ผู้อ่าน 349
นารี นพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 344
นารี นพบุรี 13 มกราคม 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนธันวาคม 2559
ผู้อ่าน 346
นารี นพบุรี 5 มกราคม 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 378
นารี นพบุรี 5 มกราคม 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559
ผู้อ่าน 295
นารี นพบุรี 7 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน 241
นารี นพบุรี 6 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 (เอกสาร์ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 356
นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกันยายน 2559
ผู้อ่าน 254
นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนสิงหาคม 2559
ผู้อ่าน 252
นารี นพบุรี 12 กันยาน 2559
ประกาศ งบรายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน 245
นารี นพบุรี 10 สิงหาคม 2559
ประกาศ รายงานงบ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมิถุนายน 2559
ผู้อ่าน 252
นารี นพบุรี 13 กรกฎาคม 2559
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 งวด 2
ผู้อ่าน 247
นารี นพบุรี 20 มิถุนายน 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน 245
นารี นพบุรี 8 มิถุนายน 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนเมษายน 2559
ผู้อ่าน 248
นารี นพบุรี 11 พฤษภาคม 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมีนาคม 2559
ผู้อ่าน 244
นารี นพบุรี 8 เมษายน 2559
ประกาศรายงาน รายยรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน 245
นารี นพบุรี 10 มีนาคม 2559
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1
ผู้อ่าน 250
นารี นพบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เดือนมกราคม 2559
ผู้อ่าน 248
นารี นพบุรี 4 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ- รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนธันวาคม 2558
ผู้อ่าน 251
นารี นพบุรี 12 มกราคม 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน 250
นารี นพบุรี 8 ธันวาคม 2558
ประกาศรายงาน รายรับ- รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ปหระจำเดือนตุลาคม 2558
ผู้อ่าน 252
นารี นพบุรี 5 พฤศจิกายน 2558
ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ปี 2557
ผู้อ่าน 247
นารี นพบุรี 10 เมษายน 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนมีนาคม 2558
ผู้อ่าน 710
นารี นพบุรี 8 เมษายน 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ผู้อ่าน 524
นารี นพบุรี 9 มีนาคม 2558
ประกาศงบฐานะการเงิน งวดที่ 1 ปี 2558
ผู้อ่าน 522
นารี นพบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือน มกราคม 2558
ผู้อ่าน 532
นารี นพบุรี 2 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม 2557
ผู้อ่าน 512
นารี นพบุรี 5 มกราคม 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน 570
นารี นพบุรี 11 ธันวาคม 2557
งบรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2557
ผู้อ่าน 498
นารี นพบุรี 19 พฤศจิกายน 2557
งบรายรับ - รายจ่าน เดือนสิงหาคม 2557
ผู้อ่าน 324
นารี นพบุรี 4 กันยาน 2557
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน 328
นารี นพบุรี 8 สิงหาคม 2557
รายงานรายรรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2557
ผู้อ่าน 373
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557 งวด 2
ผู้อ่าน 379
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2557
งบรายรับ- รายจ่าย ปี 2557 งวด 2
ผู้อ่าน 388
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2557
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน 361
นารี นพบุรี 4 มิถุนายน 2557
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนเมษายน 2557
ผู้อ่าน 331
นารี นพบุรี 16 พฤษภาคม 2557
รายงานการเงิน เดือนมีนาคม 2557
ผู้อ่าน 317
นารี นพบุรี 21 เมษายน 2557
รายงานการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ผู้อ่าน 306
นารี นพบุรี 11 มีนาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 1
ผู้อ่าน 373
นารี นพบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2557
ผู้อ่าน 327
นารี นพบุรี 10 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานงบรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2556
ผู้อ่าน 314
นารี นพบุรี 28 มกราคม 2557
รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือนตุลาคม 2556
ผู้อ่าน 327
นารี นพบุรี 13 พฤศจิกายน 2556
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
ผู้อ่าน 317
นารี นพบุรี 13 พฤศจิกายน 2556
ผู้อ่าน 303
นารี นพบุรี 12 พฤศจิกายน 2556
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2556
ผู้อ่าน 413
นารี นพบุรี 5 กันยาน 2556
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2556
ผู้อ่าน 346
นารี นพบุรี 8 สิงหาคม 2556
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2556
ผู้อ่าน 380
นารี นพบุรี 4 กรกฎาคม 2556
งบแสดงรับ-จ่ายเดือน พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน 348
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
งบแสดงรับ-จ่าย เดือน มกราคม 2556
ผู้อ่าน 338
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน 373
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2556
ผู้อ่าน 394
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ผู้อ่าน 376
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม 2555
ผู้อ่าน 388
นารี นพบุรี 7 มิถุนายน 2556
ข้อมูลงบการเงิน เมษายน 2556
ผู้อ่าน 357
นารี นพบุรี 9 พฤษภาคม 2556
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
ผู้อ่าน 338
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
แบบรายงานสถิติการคลัง ปี 2555
ผู้อ่าน 397
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
รายงานสถิติงานคลัง ปี 2555
ผู้อ่าน 370
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
รายงานสถิติการคลัง ปี 2555
ผู้อ่าน 351
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
รายงานสถิติการคลัง ปี 2555
ผู้อ่าน 357
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
ประกาศ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555
ผู้อ่าน 396
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
ผู้อ่าน 373
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
งบเงินสะสม
ผู้อ่าน 435
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
สายตรงปลัด
ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

สายด่วนปลัดเทศบาล
09-3139-9273
สื่อสังคมออนไลน์
ลิงค์หน่วยงาน

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : saraban@umongcity.go.th

โทรศัพท์ 0-5398-3234 โทรสาร 0-5398-3234
จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 108