สายตรงนายก
นายกเทศมนตรี

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายด่วนนายกเทศมนตรี
08-1112-0591
...

ข่าวสารทางการเงิน

ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 17
นารี นพบุรี 7 กรกฎาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 23
นารี นพบุรี 13 มิถุนายน 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 29
นารี นพบุรี 17 พฤษภาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 60
นารี นพบุรี 7 เมษายน 2565
รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน (สตง.)
ผู้อ่าน 86
นารี นพบุรี 14 มีนาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 68
นารี นพบุรี 8 มีนาคม 2565
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบกระมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 79
นารี นพบุรี 7 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ รายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 110
นารี นพบุรี 12 มกราคม 2565
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 114
นารี นพบุรี 15 ธันวาคม 2564
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 97
นารี นพบุรี 8 ธันวาคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2564 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 105
นารี นพบุรี 10 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 124
นารี นพบุรี 28 ตุลาคม 2564
ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนกันยายน 2564
ผู้อ่าน 111
นารี นพบุรี 12 ตุลาคม 2564
ประกาศงยแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนสิงหาคม 2564
ผู้อ่าน 112
นารี นพบุรี 8 กันยาน 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 152
นารี นพบุรี 5 สิงหาคม 2564
ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 138
นารี นพบุรี 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 171
นารี นพบุรี 13 กรกฎาคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 126
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 128
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 134
นารี นพบุรี 11 มิถุนายน 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 153
นารี นพบุรี 12 พฤษภาคม 2564
ประกาศ งบรายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 163
นารี นพบุรี 30 เมษายน 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564
ผู้อ่าน 170
นารี นพบุรี 16 เมษายน 2564
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ผู้อ่าน 166
นารี นพบุรี 5 มีนาคม 2564
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 240
นารี นพบุรี 18 มกราคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 226
นารี นพบุรี 12 มกราคม 2564
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2564
ผู้อ่าน 267
นารี นพบุรี 7 ธันวาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ผู้อ่าน 274
นารี นพบุรี 5 พฤศจิกายน 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563
ผู้อ่าน 238
นารี นพบุรี 28 ตุลาคม 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 282
นารี นพบุรี 28 ตุลาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 264
นารี นพบุรี 28 ตุลาคม 2563
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 282
นารี นพบุรี 1 กันยาน 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
ผู้อ่าน 253
นารี นพบุรี 11 สิงหาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 290
นารี นพบุรี 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
ผู้อ่าน 272
นารี นพบุรี 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3
ผู้อ่าน 274
นารี นพบุรี 10 กรกฎาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนพฤษภาคม 2563
ผู้อ่าน 238
นารี นพบุรี 4 มิถุนายน 2563
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 246
นารี นพบุรี 7 พฤษภาคม 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 270
นารี นพบุรี 3 เมษายน 2563
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 303
นารี นพบุรี 3 เมษายน 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ผู้อ่าน 326
นารี นพบุรี 5 มีนาคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 279
นารี นพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศ งบรายงาน งบรายรัย - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 306
นารี นพบุรี 3 มกราคม 2563
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 314
นารี นพบุรี 3 มกราคม 2563
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 315
นารี นพบุรี 6 ธันวาคม 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้อ่าน 299
นารี นพบุรี 5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกันยายน 2562
ผู้อ่าน 294
นารี นพบุรี 11 ตุลาคม 2562
ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้อ่าน 327
นารี นพบุรี 11 ตุลาคม 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562
ผู้อ่าน 278
นารี นพบุรี 5 กันยาน 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
ผู้อ่าน 303
นารี นพบุรี 6 สิงหาคม 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมิถุนายน 2562
ผู้อ่าน 275
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2562
ประกาศ งบแสดงฐานระการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 289
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 269
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2562
ประกาศงบ รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผู้อ่าน 290
นารี นพบุรี 7 มิถุนายน 2562
ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนเมษายน 2562
ผู้อ่าน 310
นารี นพบุรี 3 พฤษภาคม 2562
ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจา่ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 287
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2562
ประกาศ งบแสดฃฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2
ผู้อ่าน 314
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2562
รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมีนาคม 2562
ผู้อ่าน 304
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนมกราคม 2562
ผู้อ่าน 294
นารี นพบุรี 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
ผู้อ่าน 288
นารี นพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 293
นารี นพบุรี 18 มกราคม 2562
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 318
นารี นพบุรี 18 มกราคม 2562
ประกาศ งบรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2562
ผู้อ่าน 310
นารี นพบุรี 8 มกราคม 2562
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนพฤศจิกายน 2561
ผู้อ่าน 311
นารี นพบุรี 7 ธันวาคม 2561
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตุลาคม 2561
ผู้อ่าน 313
นารี นพบุรี 6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 290
นารี นพบุรี 18 ตุลาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกันยายน 2561
ผู้อ่าน 318
นารี นพบุรี 18 ตุลาคม 2561
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 337
นารี นพบุรี 18 ตุลาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 308
นารี นพบุรี 5 กันยาน 2561
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนกรกฎาคม 2561
ผู้อ่าน 333
นารี นพบุรี 6 สิงหาคม 2561
ประกาศ รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 344
นารี นพบุรี 5 กรกฎาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดื่อนมิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 323
นารี นพบุรี 5 กรกฎาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 เดือนพฤษภาคม 2561
ผู้อ่าน 323
นารี นพบุรี 5 มิถุนายน 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนเมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 321
นารี นพบุรี 3 พฤษภาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 340
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2561
ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนมีนาคม 2561
ผู้อ่าน 375
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2561
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 331
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2561
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 327
นารี นพบุรี 6 มีนาคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมกราคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้อ่าน 453
นารี นพบุรี 5 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 490
นารี นพบุรี 12 มกราคม 2561
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561
ผู้อ่าน 446
นารี นพบุรี 8 มกราคม 2561
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้อ่าน 651
นารี นพบุรี 6 ธันวาคม 2560
ประกาศ งบแสดง รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เดือนตุลาคม 2560
ผู้อ่าน 515
นารี นพบุรี 3 พฤศจิกายน 2560
รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560
ผู้อ่าน 389
นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2560
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560
ผู้อ่าน 478
นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2560
ประกาศ งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ผู้อ่าน 450
นารี นพบุรี 4 กันยาน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เดือนกรกฎาคม 2560
ผู้อ่าน 539
นารี นพบุรี 4 สิงหาคม 2560
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาส 3
ผู้อ่าน 479
นารี นพบุรี 7 กรกฎาคม 2560
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ผู้อ่าน 689
นารี นพบุรี 4 กรกฎาคม 2560
ประกาศ งบรายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤษภาคม 2560
ผู้อ่าน 418
นารี นพบุรี 5 มิถุนายน 2560
ประกาศงบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมีนาคม 2560
ผู้อ่าน 252
นารี นพบุรี 24 พฤษภาคม 2560
ประกาศงบแสดง รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
ผู้อ่าน 283
นารี นพบุรี 24 พฤษภาคม 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
ผู้อ่าน 233
นารี นพบุรี 4 พฤษภาคม 2560
ประกาศ งบแสดงฐสนะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 220
นารี นพบุรี 21 เมษายน 2560
ประกาศ รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2
ผู้อ่าน 238
นารี นพบุรี 21 เมษายน 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมีนาคม 2560
ผู้อ่าน 399
นารี นพบุรี 10 เมษายน 2560
ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้อ่าน 371
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2560
ประการศ งบรายรับ - รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2556
ผู้อ่าน 344
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2560
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2560
ผู้อ่าน 351
นารี นพบุรี 5 เมษายน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนตุลาคม 2559
ผู้อ่าน 187
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2559
ผู้อ่าน 204
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
ผู้อ่าน 351
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนมกราคม 2560
ผู้อ่าน 292
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ผู้อ่าน 352
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559
ผู้อ่าน 474
นารี นพบุรี 4 เมษายน 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ผู้อ่าน 345
นารี นพบุรี 6 มีนาคม 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนมกราคม 2560
ผู้อ่าน 293
นารี นพบุรี 6 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 288
นารี นพบุรี 13 มกราคม 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนธันวาคม 2559
ผู้อ่าน 291
นารี นพบุรี 5 มกราคม 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 1
ผู้อ่าน 320
นารี นพบุรี 5 มกราคม 2560
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนตุลาคม 2559
ผู้อ่าน 239
นารี นพบุรี 7 พฤศจิกายน 2559
ประกาศ งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 เดือนพฤศจิกายน 2559
ผู้อ่าน 185
นารี นพบุรี 6 พฤศจิกายน 2559
ประชาสัมพันธ์รายงาน งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 (เอกสาร์ตามไฟล์แนบ)
ผู้อ่าน 298
นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกันยายน 2559
ผู้อ่าน 197
นารี นพบุรี 19 ตุลาคม 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนสิงหาคม 2559
ผู้อ่าน 195
นารี นพบุรี 12 กันยาน 2559
ประกาศ งบรายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกรกฎาคม 2559
ผู้อ่าน 187
นารี นพบุรี 10 สิงหาคม 2559
ประกาศ รายงานงบ รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมิถุนายน 2559
ผู้อ่าน 193
นารี นพบุรี 13 กรกฎาคม 2559
ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 งวด 2
ผู้อ่าน 194
นารี นพบุรี 20 มิถุนายน 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤษภาคม 2559
ผู้อ่าน 190
นารี นพบุรี 8 มิถุนายน 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนเมษายน 2559
ผู้อ่าน 190
นารี นพบุรี 11 พฤษภาคม 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนมีนาคม 2559
ผู้อ่าน 189
นารี นพบุรี 8 เมษายน 2559
ประกาศรายงาน รายยรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนกุมภาพันธ์ 2559
ผู้อ่าน 187
นารี นพบุรี 10 มีนาคม 2559
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 งวดที่ 1
ผู้อ่าน 193
นารี นพบุรี 19 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 เดือนมกราคม 2559
ผู้อ่าน 191
นารี นพบุรี 4 กุมภาพันธ์ 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ- รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนธันวาคม 2558
ผู้อ่าน 197
นารี นพบุรี 12 มกราคม 2559
ประกาศ รายงาน รายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 เดือนพฤศจิกายน 2558
ผู้อ่าน 191
นารี นพบุรี 8 ธันวาคม 2558
ประกาศรายงาน รายรับ- รายจ่าย ปีงบประมาณ 2559 ปหระจำเดือนตุลาคม 2558
ผู้อ่าน 190
นารี นพบุรี 5 พฤศจิกายน 2558
ประกาศงบรายรับ - รายจ่าย ปี 2557
ผู้อ่าน 190
นารี นพบุรี 10 เมษายน 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนมีนาคม 2558
ผู้อ่าน 649
นารี นพบุรี 8 เมษายน 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ 2558
ผู้อ่าน 468
นารี นพบุรี 9 มีนาคม 2558
ประกาศงบฐานะการเงิน งวดที่ 1 ปี 2558
ผู้อ่าน 470
นารี นพบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือน มกราคม 2558
ผู้อ่าน 469
นารี นพบุรี 2 กุมภาพันธ์ 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม 2557
ผู้อ่าน 453
นารี นพบุรี 5 มกราคม 2558
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนพฤศจิกายน 2557
ผู้อ่าน 512
นารี นพบุรี 11 ธันวาคม 2557
งบรายรับ - รายจ่าย เดือนตุลาคม 2557
ผู้อ่าน 440
นารี นพบุรี 19 พฤศจิกายน 2557
งบรายรับ - รายจ่าน เดือนสิงหาคม 2557
ผู้อ่าน 277
นารี นพบุรี 4 กันยาน 2557
รายงานงบรายรับ - รายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2557
ผู้อ่าน 266
นารี นพบุรี 8 สิงหาคม 2557
รายงานรายรรับ - รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2557
ผู้อ่าน 317
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2557 งวด 2
ผู้อ่าน 320
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2557
งบรายรับ- รายจ่าย ปี 2557 งวด 2
ผู้อ่าน 329
นารี นพบุรี 8 กรกฎาคม 2557
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนพฤษภาคม 2557
ผู้อ่าน 308
นารี นพบุรี 4 มิถุนายน 2557
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนเมษายน 2557
ผู้อ่าน 276
นารี นพบุรี 16 พฤษภาคม 2557
รายงานการเงิน เดือนมีนาคม 2557
ผู้อ่าน 260
นารี นพบุรี 21 เมษายน 2557
รายงานการเงิน เดือนกุมภาพันธ์ 2557
ผู้อ่าน 249
นารี นพบุรี 11 มีนาคม 2557
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 งวดที่ 1
ผู้อ่าน 316
นารี นพบุรี 11 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานการเงินประจำเดือนมกราคม 2557
ผู้อ่าน 270
นารี นพบุรี 10 กุมภาพันธ์ 2557
รายงานงบรายรับ- รายจ่าย ประจำเดือนธันวาคม 2556
ผู้อ่าน 259
นารี นพบุรี 28 มกราคม 2557
รายงานรายรับ-รายจ่าย เดือนตุลาคม 2556
ผู้อ่าน 266
นารี นพบุรี 13 พฤศจิกายน 2556
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
ผู้อ่าน 260
นารี นพบุรี 13 พฤศจิกายน 2556
ผู้อ่าน 245
นารี นพบุรี 12 พฤศจิกายน 2556
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนสิงหาคม 2556
ผู้อ่าน 354
นารี นพบุรี 5 กันยาน 2556
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนกรกฎาคม 2556
ผู้อ่าน 289
นารี นพบุรี 8 สิงหาคม 2556
งบรายรับ- รายจ่าย เดือนมิถุนายน 2556
ผู้อ่าน 322
นารี นพบุรี 4 กรกฎาคม 2556
งบแสดงรับ-จ่ายเดือน พฤศจิกายน 2555
ผู้อ่าน 291
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
งบแสดงรับ-จ่าย เดือน มกราคม 2556
ผู้อ่าน 284
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
ผู้อ่าน 321
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม 2556
ผู้อ่าน 334
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
ผู้อ่าน 322
รัชนี ศรีธิหล้า 26 มิถุนายน 2556
ประกาศงบรายรับ-รายจ่าย เดือนธันวาคม 2555
ผู้อ่าน 334
นารี นพบุรี 7 มิถุนายน 2556
ข้อมูลงบการเงิน เมษายน 2556
ผู้อ่าน 299
นารี นพบุรี 9 พฤษภาคม 2556
งบแสดงรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555
ผู้อ่าน 280
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
แบบรายงานสถิติการคลัง ปี 2555
ผู้อ่าน 344
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
รายงานสถิติงานคลัง ปี 2555
ผู้อ่าน 312
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
รายงานสถิติการคลัง ปี 2555
ผู้อ่าน 294
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
รายงานสถิติการคลัง ปี 2555
ผู้อ่าน 300
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
ประกาศ รายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2555
ผู้อ่าน 338
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
งบแสดงฐานะการเงิน
ผู้อ่าน 316
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
งบเงินสะสม
ผู้อ่าน 376
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2555
สายตรงปลัด
ปลัดเทศบาล

นายสุรินทร์ พรหมพนัส
ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์

สายด่วนปลัดเทศบาล
09-3139-9273
สื่อสังคมออนไลน์
ลิงค์หน่วยงาน

@สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์

234 หมู่ 5 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51150

Email : saraban@umongcity.go.th

โทรศัพท์ 0-5398-3234 โทรสาร 0-5398-3234
จัดทำโดย ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0-5398-3234 ต่อ 108