สายตรงนายก
นายกเทศมนตรี

นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์

สายด่วนนายกเทศมนตรี
08-1112-0591

ข่าวเด่น

ข่าว ผู้ประกาศ วันที่ประกาศ
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติ ตามมาตรการองค์กรดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2566 (ด้านมาตรการองค์กรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ผู้อ่าน 219
สมพร สุยะ 31 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาความรู้และประสิทธิภาพแกนนำสุขภาพ พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่
ผู้อ่าน 166
สมพร สุยะ 31 สิงหาคม 2566
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 127,000,000.- พัฒนาตำบลอุโมงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ผู้อ่าน 236
สมพร สุยะ 31 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้
ผู้อ่าน 278
สมพร สุยะ 25 สิงหาคม 2566
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างงบประมาณรายจ่าย 127 ล้าน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
ผู้อ่าน 1863
สมพร สุยะ 21 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผู้อ่าน 1600
สมพร สุยะ 18 สิงหาคม 2566
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 1 ล้านบาท สร้างหลักประกันสวัสดิการชุมชน
ผู้อ่าน 1901
สมพร สุยะ 15 สิงหาคม 2566
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ลงนามรับรองการอุทิศที่ดินให้กับเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ผู้อ่าน 157
สมพร สุยะ 21 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ หล่อเทียนพรรษา ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ สืบสานและรักษาวัฒนธรรม และจารีตประเพณีของท้องถิ่น
ผู้อ่าน 471
สมพร สุยะ 13 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต แก่นักเรียนโรงเรียนดอกซอมพอ (ผู้สูงอายุ) ที่ผ่านเกณฑ์ และกิจกรรมของหลักสูตร ประจำปี 2566
ผู้อ่าน 3145
สมพร สุยะ 13 กรกฎาคม 2566
ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัว UM Family
ผู้อ่าน 387
สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดศูนย์ OSS ภายใต้ระบบ Line OA “อุโมงค์อุ่นใจ UMONG Smart EMS” เพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วการเข้าถึงบริการสาธารณะด้านสาธารณภัยฉุกเฉินหรือในภาวะวิกฤต
ผู้อ่าน 553
สมพร สุยะ 22 มิถุนายน 2566
นายอำเภอเมืองลำพูน พร้อมคณะสงฆ์ ส่วนราชการในตำบลอุโมงค์ และคณะทำงาน เปิดศูนย์สานสายใยห่วงใยกันตำบลอุโมงค์ ณ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ผู้อ่าน 596
สมพร สุยะ 13 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 180
สมพร สุยะ 1 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับอัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุด ในโอกาสตรวจเยี่ยมคลินิกคลายทุกข์ปันสุขสู่ชุมชนตำบลอุโมงค์ (ศูนย์ยุติธรรมชุมชน)
ผู้อ่าน 182
สมพร สุยะ 28 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองรูปแบบเทศบาล ตลอดจนมองเห็นความสำคัญของการบริการ
ผู้อ่าน 4319
สมพร สุยะ 24 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาคประชาชน และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2566
ผู้อ่าน 215
สมพร สุยะ 22 เมษายน 2566
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อบต.กื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน 317
สมพร สุยะ 5 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สนับสนุน Soft Power 5F ในจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 314
สมพร สุยะ 2 เมษายน 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ตามโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 272
สมพร สุยะ 31 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมสัมมนาสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เสริมสร้างสมรรถนะการรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)
ผู้อ่าน 275
สมพร สุยะ 27 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมทุกชุมชน ตามโครงการ “ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปีงบประมาณ 2566
ผู้อ่าน 243
สมพร สุยะ 27 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ผู้อ่าน 279
สมพร สุยะ 21 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566
ผู้อ่าน 188
สมพร สุยะ 18 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการงานด้านสาธารณสุขโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านของภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพระดับตำบล
ผู้อ่าน 282
สมพร สุยะ 17 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
ผู้อ่าน 242
สมพร สุยะ 15 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คนใหม่ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 248
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกองค์กรเครือข่ายดีเด่นการส่งเสริมและสนับสนุนขับเคลื่อนงานเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด
ผู้อ่าน 294
สมพร สุยะ 27 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา
ผู้อ่าน 166
สมพร สุยะ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบ้านเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผู้อ่าน 220
สมพร สุยะ 16 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร ขับเคลื่อนนโยบาย ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม มุ่งลดปริมาณขยะ รักษาสิ่งแวดล้อม
ผู้อ่าน 250
สมพร สุยะ 16 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน Kick Off รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเน้นย้ำให้ส่วนราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการสวมหมวกนิรภัย และปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
ผู้อ่าน 244
สมพร สุยะ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 189
สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลคชสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ผู้อ่าน 338
สมพร สุยะ 30 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกิจกรรม SCA on Tour ภายใต้โครงการนักดิจิทัลพัฒนารุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2)
ผู้อ่าน 163
สมพร สุยะ 20 มกราคม 2566
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายอำนวยการคนใหม่ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 218
สมพร สุยะ 16 มกราคม 2566
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้อ่าน 236
สมพร สุยะ 21 ธันวาคม 2565
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ผู้อ่าน 237
สมพร สุยะ 21 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมประจำเดือน ติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
ผู้อ่าน 246
สมพร สุยะ 21 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ อปท.ที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 ในระดับ A
ผู้อ่าน 215
สมพร สุยะ 9 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกร่าง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน 214
สมพร สุยะ 9 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ผู้อ่าน 189
สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน แม่ดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจังหวัดลำพูน และมอบโล่พ่อดีเด่นตำบลอุโมงค์ ทั้ง 11 ชุมชน ประจำปี 2565
ผู้อ่าน 219
สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน 210
สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายปกครองคนใหม่ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 322
สมพร สุยะ 2 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รวมพลังจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันสิ่งแวดล้อมไทย
ผู้อ่าน 277
สมพร สุยะ 2 ธันวาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
ผู้อ่าน 225
สมพร สุยะ 24 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน เชิญแอ่วงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 18 ระหว่าง 23 - 27 ธ.ค.2565 นี้
ผู้อ่าน 1062
สมพร สุยะ 18 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ คนใหม่ มีรองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 233
สมพร สุยะ 1 พฤศจิกายน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช
ผู้อ่าน 196
สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ผู้อ่าน 268
สมพร สุยะ 21 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 183
สมพร สุยะ 12 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ (นักบริหารงาน ระดับต้น) มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 195
สมพร สุยะ 5 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการ (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น) มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 195
สมพร สุยะ 5 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม "วัฒนคุณาธร” ระดับประเทศ ประเภทนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้อ่าน 183
สมพร สุยะ 5 ตุลาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันเยาวชน ส่งเสริม พัฒนาเด็ก เยาวชนในท้องถิ่น มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น
ผู้อ่าน 161
สมพร สุยะ 20 กันยาน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 173
สมพร สุยะ 8 กันยาน 2565
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 125,000,000.- พัฒนาตำบลอุโมงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผู้อ่าน 177
สมพร สุยะ 6 กันยาน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ จังหวัดลำปาง
ผู้อ่าน 168
สมพร สุยะ 2 กันยาน 2565
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ รับหลักการร่างงบประมาณรายจ่าย 125 ล้าน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 169
สมพร สุยะ 22 สิงหาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาส ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 186
สมพร สุยะ 8 สิงหาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดทำแผน และซักซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน เตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ผู้อ่าน 187
สมพร สุยะ 25 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ถวายเทียนพรรษาแด่พระสงฆ์ 10 วัด เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2565
ผู้อ่าน 138
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี หล่อเทียนพรรษา ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ผู้อ่าน 160
สมพร สุยะ 7 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ บูรณาการความร่วมมือวัด ชุมชน ท้องที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา " บวรอาสา ประชา รัฐ สร้างสุขตำบลอุโมงค์ พัฒนาท้องถิ่น
ผู้อ่าน 129
สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับรองปลัดเทศบาลฯ พร้อมข้าราชการบรรจุใหม่ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 158
สมพร สุยะ 1 กรกฎาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก รณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค
ผู้อ่าน 154
สมพร สุยะ 17 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี 2565 เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีอรรถคดีได้เจรจายุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรม
ผู้อ่าน 148
สมพร สุยะ 8 มิถุนายน 2565
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อ่าน 175
สมพร สุยะ 8 มิถุนายน 2565
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เปิดโครงการ " วันวิชาการ " กลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา 2565
ผู้อ่าน 167
สมพร สุยะ 2 มิถุนายน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สร้างภูมิคุ้มกันต่อสุนัขและแมว ป้องกันโรคจากสัตว์สู่คน ตามโครงป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2565
ผู้อ่าน 186
สมพร สุยะ 19 พฤษภาคม 2565
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ อสม.เชี่ยวชาญ งานคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน”
ผู้อ่าน 337
สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมภาพตำบลอุโมงค์ จัดอบรม ฟื้นฟูความรู้แก่ผู้นำชุมชนในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องกระตุ้นหายใจแบบอัตโนมัติ
ผู้อ่าน 151
สมพร สุยะ 9 พฤษภาคม 2565
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าฯ ลำพูน นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตำบลอุโมงค์เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยยากไร้ พร้อมมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วย
ผู้อ่าน 161
สมพร สุยะ 8 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 173
สมพร สุยะ 6 พฤษภาคม 2565
Kick Off กำจัดผักตบชวาในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม ไม่สร้างความตื้นเขินให้แก่แหล่งน้ำ รวมถึงไม่กีดขวางทางน้ำซึ่งจะส่งผลให้น้ำมีคุณภาพที่ดีไม่เน่าเสีย
ผู้อ่าน 152
สมพร สุยะ 5 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2565
ผู้อ่าน 169
สมพร สุยะ 5 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
ผู้อ่าน 189
สมพร สุยะ 29 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ จัดพิธีบรรพชา อุปสมบท ภาคฤดูร้อน ตามโครงการบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน ประจำปี 2565 สร้างความปลื้มใจแก่ผู้ปกครอง
ผู้อ่าน 147
สมพร สุยะ 10 เมษายน 2565
ชุมชนบ้านอุโมงค์ ชนะ ชุมชนบ้านกอม่วง 6 - 1 ครองแชมป์ การแข่งขันฟุตซอล “กีฬาต้านยาเสพติดตำบลอุโมงค์ ”ประจำปี 2565
ผู้อ่าน 160
สมพร สุยะ 3 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีราษฎรร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนจากน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น
ผู้อ่าน 167
สมพร สุยะ 1 เมษายน 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาคประชาชน และพนักงานเทศบาล เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยึดถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้อ่าน 188
สมพร สุยะ 28 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการรณรงค์ลดการเผา และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ประจำปี 2565
ผู้อ่าน 256
สมพร สุยะ 28 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็ง ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ผู้อ่าน 185
สมพร สุยะ 25 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมสถานประกอบการ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ผู้อ่าน 193
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทาง เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ ลมกรรโชกแรง จนอาจก่ออันตราย เกิดอุบัติเหตุจากผู้ใช้เส้นทาง
ผู้อ่าน 173
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันให้เกิดความเข้มแข็ง ทางด้านการศึกษา
ผู้อ่าน 166
สมพร สุยะ 23 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรับฟังปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชนตำบลอุโมงค์ ระดมความคิดเห็น นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 145
สมพร สุยะ 23 มีนาคม 2565
✨▶️ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล การประกวดครัวเรือนที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อ่าน 148
สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2565
“ ทต.อุโมงค์ ” ตั้งด่านคุมเข้มป้องกันยาเสพติด ตามแผนการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน)
ผู้อ่าน 122
สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2565
✨ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี 2565
ผู้อ่าน 167
สมพร สุยะ 18 มีนาคม 2565
✨⏩ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานงานปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 160
สมพร สุยะ 18 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเพิ่มศักยภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในฐานะนายทะเบียนผู้รับแจ้งเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร เสริมสร้างความรู้ ให้สามารถทำหน้าที่ในการช่วยแหลือนายทะเบียนผู้รับแจ้ง ได้อย่างถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบการทะเบียนราษฎร
ผู้อ่าน 179
สมพร สุยะ 11 มีนาคม 2565
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 3/2565
ผู้อ่าน 165
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2565
✨✍️ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15 ตรวจติดตามการดำเนินงานนโยบายสำคัญในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 175
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเสี่ยงด้านสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 199
สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน คนใหม่ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 183
สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับนิติกร ระดับปฎิบัติการ คนใหม่ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 146
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ยกระดับบริการรับชำระเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0)
ผู้อ่าน 279
สมพร สุยะ 8 กุมภาพันธ์ 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผ่านระบบ Video Conference แอพพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings
ผู้อ่าน 164
สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 226
สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมประจำเดือน เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ กิจกรรม ปรึกษาข้อราชการ พร้อมมอบนโยบายของผู้บริหารให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่
ผู้อ่าน 139
สมพร สุยะ 31 มกราคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการอบรมสัมมนาสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ภายใต้กิจกรรม “ ฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมวินัย การรักษาวินัย และความโปร่งใสในการทำงาน ”
ผู้อ่าน 142
สมพร สุยะ 4 มกราคม 2565
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปล่อยแถวรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ภายใต้โครงการ “ รณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความสงบเรียบร้อย สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่”
ผู้อ่าน 311
สมพร สุยะ 29 ธันวาคม 2564
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2565 ระดับอำเภอเมืองลำพูน
ผู้อ่าน 235
สมพร สุยะ 16 ธันวาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบป้ายสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration : SHA สร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่ ผู้ใช้บริการ และนักท่องเที่ยว เกิดความเชื่อมั่นในมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัย
ผู้อ่าน 283
สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย”
ผู้อ่าน 115
สมพร สุยะ 19 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์
ผู้อ่าน 307
สมพร สุยะ 18 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว (Umong Home Stay) อบรมผู้ประกอบการในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ มุ่งพัฒนาการบริการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เพื่อการท่องเที่ยว มาตรฐาน SHA และ SHA+
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 15 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีโครงการเปิดเมือง เยือนถิ่น ของดี วิถีอุโมงค์ ภายใต้กิจกรรม “ แอ่วม่วนอุโมงค์”
ผู้อ่าน 418
สมพร สุยะ 12 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ผู้อ่าน 265
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ สำรวจ และเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
ผู้อ่าน 275
สมพร สุยะ 22 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้อ่าน 341
สมพร สุยะ 12 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 2/2564
ผู้อ่าน 365
สมพร สุยะ 8 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 299
สมพร สุยะ 5 ตุลาคม 2564
ผู้ว่าฯลำพูน ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการบูรณะซ่อมแซม บริเวณศาลหลักเมือง เชียงใหม่ – ลำพูน ซึ่งเป็นศาลที่มีความสำคัญ ที่ได้รับความเสียหายจากต้นยางนา อายุกว่า 100 ปี หักโคล่นลง
ผู้อ่าน 483
สมพร สุยะ 5 ตุลาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ Kick off พัฒนาชุมชนแบบคนยุคพัฒนาในวิถี New Normal “ UM Smart City “
ผู้อ่าน 257
สมพร สุยะ 15 กันยาน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้อ่าน 309
สมพร สุยะ 11 กันยาน 2564
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 116,703,000.- พัฒนาตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 370
สมพร สุยะ 30 สิงหาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สภาฯ รับหลักการ งบประมาณ 116,703,000 .- บาท
ผู้อ่าน 354
สมพร สุยะ 16 สิงหาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน 1,000,000.-บาท สร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานราก และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ผู้อ่าน 425
สมพร สุยะ 2 สิงหาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 เนื่องในวันเข้าพรรษา สืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา
ผู้อ่าน 276
สมพร สุยะ 22 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ผู้อ่าน 432
สมพร สุยะ 18 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี หล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนาน ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่โบราณ ที่มีบันทึกไว้ในตำนานพระพุทธศาสนา
ผู้อ่าน 335
สมพร สุยะ 16 กรกฎาคม 2564
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกล่าวแสดงเจตจำนงในการบริหารราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล
ผู้อ่าน 286
สมพร สุยะ 16 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 384
สมพร สุยะ 14 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมกลุ่มเกษตรกร สร้างความรู้ ความเข้าใจ กระบวนการจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อ่าน 285
สมพร สุยะ 6 กรกฎาคม 2564
“ ทต.อุโมงค์ ” ตั้งด่านคุมเข้มป้องกันยาเสพติด ตามแผนการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน)
ผู้อ่าน 527
สมพร สุยะ 5 กรกฎาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แกนนำ อสม.สร้างความร่วมมือในการควบคุมและป้องกันโรคของชุมชน
ผู้อ่าน 409
สมพร สุยะ 30 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับประกาศเกียรติคุณ รางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 383
สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการน้ำภายในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อรับทราบแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ และการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการน้ำด้านการเกษตร
ผู้อ่าน 369
สมพร สุยะ 25 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ องค์กร ภาคี เครือข่าย พื้นที่ในตำบลอุโมงค์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม “เริ่มต้น (Kick off) การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน
ผู้อ่าน 447
สมพร สุยะ 17 มิถุนายน 2564
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้อ่าน 288
สมพร สุยะ 14 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นำข้อมูลจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565
ผู้อ่าน 364
สมพร สุยะ 11 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านจัดพิธีกรรมบวชต้นไม้ และปลูกต้นขี้เหล็ก เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2564
ผู้อ่าน 469
สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ อปท.ต้นแบบ “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2” ระดับอำเภอเมืองลำพูน
ผู้อ่าน 363
สมพร สุยะ 2 มิถุนายน 2564
ทต.อุโมงค์ เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชนตำบลอุโมงค์ ระดมความคิดเห็น นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 456
สมพร สุยะ 1 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี 2564 เกิดเป้าหมาย แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาให้คนในชุมชนอยู่ดีมีสุข ในทุกชุมชน
ผู้อ่าน 435
สมพร สุยะ 25 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พลิกฟื้นลำน้ำแม่กวง สร้างเครือข่ายในชุมชนร่วมอนุรักษ์ลำน้ำ ด้วยการติดตั้งถังดักไขมัน
ผู้อ่าน 461
สมพร สุยะ 25 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความปลอดภัย ของประชาชนในท้องถิ่นและชุมชน
ผู้อ่าน 380
สมพร สุยะ 24 พฤษภาคม 2564
ทต.อุโมงค์ ประชุมประจำเดือน รับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน แก่ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับผู้บริหารชุดใหม่ มุ่งขับเคลื่อนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ผู้อ่าน 275
สมพร สุยะ 21 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมประเดือน พร้อมมอบนโยบาย "การบริหารตามหลัก ธรรมาภิบาล " สร้างความตระหนักการบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 119
สมพร สุยะ 21 พฤษภาคม 2564
นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวงและแหล่งน้ำสาธารณะ ตาม“โครงการคลองสวยน้ำใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
ผู้อ่าน 470
สมพร สุยะ 20 พฤษภาคม 2564
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 เน้นนโยบายหลัก 4 ด้าน นโยบายรอง 6 ด้านครอบคลุมการพัฒนาครบทุกมิติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้อ่าน 393
สมพร สุยะ 20 พฤษภาคม 2564
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ตรวจเยี่ยมการกำจัดผักตบชวาในลำน้ำกวง เตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน
ผู้อ่าน 350
สมพร สุยะ 19 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ จัดเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเชิงรุก หลังจากทางรัฐเปิดให้กลุ่มประชาชนทั่วไปสามารถเข้าฉีดวัคซีนได้
ผู้อ่าน 291
สมพร สุยะ 18 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานสถานประกอบการ ในพื้นที่ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
ผู้อ่าน 360
สมพร สุยะ 14 พฤษภาคม 2564
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 397
สมพร สุยะ 12 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลอุโมงค์ เพื่อติดตามผล และบูรณาการปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 429
สมพร สุยะ 7 พฤษภาคม 2564
นายอำเภอเมืองลำพูน เปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ หลัง กกต.รับรองผลการเลือกตั้ง เพื่อเลือกประธานสภา รองประธาน และเลขานุการสภา
ผู้อ่าน 371
สมพร สุยะ 6 พฤษภาคม 2564
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 457
สมพร สุยะ 6 พฤษภาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ คึกคัก นายกฯ นำผู้บริหารชุดใหม่เข้าสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่
ผู้อ่าน 563
สมพร สุยะ 27 เมษายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 8 จัดโครงการส่งเสริมภูมิปัญญาพื้นบ้านการเลี้ยงผึ้งโก๋น
ผู้อ่าน 717
สมพร สุยะ 4 เมษายน 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับบริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด สาขาลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนของแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ภายใต้กิจกรรมสังคมสัมพันธ์ “ เปลี่ยนผักตบชวาวัชพืชไร้ค่าให้เป็น Packaging สร้างคุณค่าให้กับชุมชน ”
ผู้อ่าน 367
สมพร สุยะ 3 เมษายน 2564
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ ประจำปี 2564
ผู้อ่าน 453
สมพร สุยะ 31 มีนาคม 2564
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ
ผู้อ่าน 372
สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”
ผู้อ่าน 397
สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2564
บรรยากาศการตรวจรับหีบบัตรเลือกตั้งตำบลอุโมงค์ เป็นไปด้วยความคึกคัก คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเข้ารับหีบบัตรเลือกตั้ง และตรวจสอบอุปกรณ์ ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย ก่อนจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 นี้
ผู้อ่าน 414
สมพร สุยะ 27 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และ อสม. เตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 424
สมพร สุยะ 23 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดทำแผน และซักซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน เตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ
ผู้อ่าน 438
สมพร สุยะ 19 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ และนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 448
สมพร สุยะ 17 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาคประชาชน และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2564
ผู้อ่าน 343
สมพร สุยะ 17 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการวันสตรีสากล “ พลังสตรี รู้สิทธิ รู้หน้าที่ เป็นพลเมืองดีตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2564
ผู้อ่าน 444
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2564
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุโมงค์โฮมสเตย์ เปิดกิจกรรมการล่องแพซางคำ ส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการท่องเที่ยว หลังโรคระบาดโควิด-19
ผู้อ่าน 788
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
ผู้อ่าน 278
สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “ เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”
ผู้อ่าน 251
สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมต้อนรับทีมงานกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในโอกาสลงพื้นที่ประชุมแนวทางการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste ) ปี 2564
ผู้อ่าน 369
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับบริษัท ยามานาซิ อิเลคทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรม CSR ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด สวนสุขภาพ สถานีรถไฟป่าเส้า
ผู้อ่าน 358
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2564
“ ทต.อุโมงค์ ” ตั้งด่านคุมเข้มป้องกันยาเสพติด ตามแผนการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ประจำปี 2564 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน)
ผู้อ่าน 498
สมพร สุยะ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการให้บริการเพื่อรณรงค์ สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้เสียภาษี ประจำปี 2564
ผู้อ่าน 456
สมพร สุยะ 18 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
ผู้อ่าน 357
สมพร สุยะ 17 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาปันสุข “ 7 ปี อาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ ทำดี ทุกที่ ที่มีรอยยิ้ม ”
ผู้อ่าน 432
สมพร สุยะ 14 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการร้านอาหาร แผงลอยได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารกับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
ผู้อ่าน 399
สมพร สุยะ 11 กุมภาพันธ์ 2564
รับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เปิดมาเป็นวันที่ 2 วันนี้มีผู้มารับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพิ่ม 1 กลุ่ม อิสระ 1 คน
ผู้อ่าน 857
สมพร สุยะ 9 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มอบกระเบื้องซ่อมแซมบ้านเรือน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังคาบ้านพังจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในพื้นที่
ผู้อ่าน 356
สมพร สุยะ 9 กุมภาพันธ์ 2564
บรรยากาศการรับสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ วันแรกบรรยากาศคึกคัก
ผู้อ่าน 994
สมพร สุยะ 8 กุมภาพันธ์ 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมีจิตอาสา ส่งเสริมให้สตรี มีบทบาทในด้านจิตอาสา ทำความดีงามแก่ท้องถิ่นของตนเอง
ผู้อ่าน 359
สมพร สุยะ 5 กุมภาพันธ์ 2564
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด“ โครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริต้นแบบ”
ผู้อ่าน 786
สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2564
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ตรวจโครงการก่อสร้างในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 423
สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2564
…เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับนักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 499
สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2564
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ผู้อ่าน 374
สมพร สุยะ 28 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาครอบครัวในชุมชน (ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนมีสุข) ในยุควิถีชีวิตใหม่ New Normal
ผู้อ่าน 501
สมพร สุยะ 25 มกราคม 2564
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร ในพิธีทำบุญเปิดถนนใหม่ “ถนนทางลอดใต้สะพาน” บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 492
สมพร สุยะ 23 มกราคม 2564
อบอุ่น…เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับวิศวกรโยธาชำนาญการ และนักวิชาการคลังชำนาญการ มีนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 741
สมพร สุยะ 15 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผู้อ่าน 321
สมพร สุยะ 13 มกราคม 2564
เทศบาลตำบลอุโมงค์ บูรณาการความร่วมมือตั้งจุดตรวจ จุดคัดกรองโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 อย่างเข้มงวด
ผู้อ่าน 421
สมพร สุยะ 11 มกราคม 2564
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านระบบ Video conference แอพพลิเคชั่น zoom
ผู้อ่าน 439
สมพร สุยะ 5 มกราคม 2564
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ผู้อ่าน 441
สมพร สุยะ 29 ธันวาคม 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ยกเลิกการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๘
ผู้อ่าน 958
สมพร สุยะ 24 ธันวาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ผู้อ่าน 455
สมพร สุยะ 21 ธันวาคม 2563
ขอเชิญชวนเที่ยว "งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่วหละปูน ครั้งที่ ๑๘ ในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว รับลมหนาว ส่งท้ายปีเก่า ระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ข้างลำน้ำปิงห่างเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 588
สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2563
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ผู้อ่าน 432
สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ มอบโล่เชิดชูเกียรติ " พ่อดีเด่น" ๑๑ ชุมชน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ชู " พ่อ " บุคคลสำคัญ ต่อครอบครัว สังคม และชุมชน
ผู้อ่าน 460
สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์” ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาถนน ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ
ผู้อ่าน 466
สมพร สุยะ 28 พฤศจิกายน 2563
กีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 532
สมพร สุยะ 27 พฤศจิกายน 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะพระนางจามเทวี เพื่อถวายพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัย
ผู้อ่าน 429
สมพร สุยะ 27 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ผู้อ่าน 464
สมพร สุยะ 18 พฤศจิกายน 2563
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
ผู้อ่าน 441
สมพร สุยะ 12 พฤศจิกายน 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ผู้อ่าน 503
สมพร สุยะ 12 พฤศจิกายน 2563
“ ทต.อุโมงค์ ” ตั้งด่านคุมเข้มป้องกันยาเสพติด ตามแผนการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน ประจำปี 2564 โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองลำพูน (ศป.ปส.อ.เมืองลำพูน)
ผู้อ่าน 472
สมพร สุยะ 10 พฤศจิกายน 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ไชยราช จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้อ่าน 528
สมพร สุยะ 6 พฤศจิกายน 2563
“ สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง - ไส้อั่ว หละปูน ” ครั้งที่ 18
ผู้อ่าน 621
สมพร สุยะ 5 พฤศจิกายน 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
ผู้อ่าน 500
สมพร สุยะ 3 พฤศจิกายน 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดประเพณียี่เป็ง ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้เห็นความสำคัญ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม กระตุ้นและสร้างจิตสำนึกรักในประเพณีล้านนา และวัฒนธรรมไทย
ผู้อ่าน 473
สมพร สุยะ 2 พฤศจิกายน 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ...
ผู้อ่าน 486
สมพร สุยะ 28 ตุลาคม 2563
" ลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ" ประจำปี ๒๕๖๔
ผู้อ่าน 556
สมพร สุยะ 27 ตุลาคม 2563
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
ผู้อ่าน 466
สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ
ผู้อ่าน 460
สมพร สุยะ 21 ตุลาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่
ผู้อ่าน 705
สมพร สุยะ 16 ตุลาคม 2563
... คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผักปลอดภัย
ผู้อ่าน 461
สมพร สุยะ 14 ตุลาคม 2563
... พุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ กว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ
ผู้อ่าน 585
สมพร สุยะ 3 ตุลาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันที่ระลึกวันพระราชทานธงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
ผู้อ่าน 547
สมพร สุยะ 28 กันยาน 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้อ่าน 511
สมพร สุยะ 22 กันยาน 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมจิตอาสา “ คิดดี ทำดี วิถีอุโมงค์” ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด พื้นที่สาธารณโยชน์ และกำจัดวัชพืชในลำน้ำ
ผู้อ่าน 468
สมพร สุยะ 20 กันยาน 2563
... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ ธนาคารความดี ประจำปี ๒๕๖๓ สร้างเสริมพลังร่วมกันทำความดี สนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้อ่าน 779
สมพร สุยะ 15 กันยาน 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ที่มีผลการดำเนินความปลอดภัยทางถนน
ผู้อ่าน 622
สมพร สุยะ 1 กันยาน 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับประกาศเกียรติคุณตำบลต้นแบบ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ผู้อ่าน 749
สมพร สุยะ 1 กันยาน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง รับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้อ่าน 1545
สมพร สุยะ 1 กันยาน 2563
ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563
ผู้อ่าน 674
สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อ่าน 592
สมพร สุยะ 7 สิงหาคม 2563
ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ (ผู้อำนวยการกองช่าง)
ผู้อ่าน 938
สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2563
ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 842
สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมา
ผู้อ่าน 1474
สมพร สุยะ 17 กรกฎาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาหารปลอดภัย “ดาวผ่อดีดี”
ผู้อ่าน 627
สมพร สุยะ 10 กรกฎาคม 2563
... ทต.อุโมงค์ ขับเคลื่อนกิจกรรมตามมาตรการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน
ผู้อ่าน 657
สมพร สุยะ 9 กรกฎาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 เนื่องในวันเข้าพรรษา
ผู้อ่าน 342
สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2563
ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ “ ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง) ระดับกลาง ”
ผู้อ่าน 503
สมพร สุยะ 2 กรกฎาคม 2563
ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัวเทศบาลตำบลอุโมงค์ “ผู้อำนวยการกองศึกษา (นักบริหารงานการศึกษา) ระดับกลาง ”
ผู้อ่าน 440
สมพร สุยะ 2 กรกฎาคม 2563
อุโมงค์เพ(ร)าะรัก ปลูกผักกินเอง
ผู้อ่าน 418
สมพร สุยะ 16 มิถุนายน 2563
ขอเชิญชวนประชาชนผู้มารับบริการ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 1030
สมพร สุยะ 1 มิถุนายน 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ผู้อ่าน 1411
สมพร สุยะ 29 พฤษภาคม 2563
... ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19 ) ตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกัน Covid-
ผู้อ่าน 632
สมพร สุยะ 28 พฤษภาคม 2563
...เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก แกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ( อสม.) เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม
ผู้อ่าน 381
สมพร สุยะ 27 พฤษภาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ นำเจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควัน ป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก
ผู้อ่าน 437
สมพร สุยะ 30 เมษายน 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับมอบหน้ากากอนามัย 5 ร้อยชิ้น จากบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด (ฟริโต - เลย์) แจก จนท.ปฏิบัติงาน ลดติดเชื้อโควิด-19
ผู้อ่าน 869
สมพร สุยะ 29 เมษายน 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รวมพลัง จัดทำถุงยังชีพ บรรเทาความเดือนร้อน ส่งต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด 19
ผู้อ่าน 795
สมพร สุยะ 17 เมษายน 2563
ตรวจเยี่ยมจุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 (ตลาดกลางป่าเห็ว)
ผู้อ่าน 344
สมพร สุยะ 1 เมษายน 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในระดับท้องถิ่น
ผู้อ่าน 691
สมพร สุยะ 25 มีนาคม 2563
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 481
สมพร สุยะ 23 มีนาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมด่วน เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนวทางการดำเนินงาน
ผู้อ่าน 429
สมพร สุยะ 23 มีนาคม 2563
แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 725
สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2563
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชุมชนเปลี่ยนโลก
ผู้อ่าน 549
สมพร สุยะ 12 มีนาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน โรงเรียน พื้นที่สาธารณประโยชน์
ผู้อ่าน 644
สมพร สุยะ 11 มีนาคม 2563
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 344
สมพร สุยะ 10 มีนาคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
ผู้อ่าน 274
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2563
... พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรม“หลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 1108
สมพร สุยะ 26 กุมภาพันธ์ 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่
ผู้อ่าน 787
สมพร สุยะ 24 กุมภาพันธ์ 2563
.. โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการแสดงผลงานและประกวดผลงานของผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ผู้อ่าน 821
สมพร สุยะ 21 กุมภาพันธ์ 2563
เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน
ผู้อ่าน 550
สมพร สุยะ 17 กุมภาพันธ์ 2563
เปิดค่าย "คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา"
ผู้อ่าน 581
สมพร สุยะ 13 กุมภาพันธ์ 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓
ผู้อ่าน 639
สมพร สุยะ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ต้อนรับอธิบดีกรมประมง “นายมีศักดิ์ ภักดีคง”
ผู้อ่าน 629
สมพร สุยะ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ต้อนรับคณะผู้บริหาร “สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”
ผู้อ่าน 694
สมพร สุยะ 5 กุมภาพันธ์ 2563
การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งในสายงานที่ว่าง
ผู้อ่าน 986
สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2563
รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
ผู้อ่าน 863
สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ต้อนรับคณะดูงานนักศึกษาหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง”
ผู้อ่าน 611
สมพร สุยะ 30 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะดูงานนักศึกษาหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง”
ผู้อ่าน 707
สมพร สุยะ 29 มกราคม 2563
จังหวัดลำพูน ประกาศห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตจังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 1456
สมพร สุยะ 25 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สมอแข จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน 794
สมพร สุยะ 24 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.คลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้อ่าน 617
สมพร สุยะ 18 มกราคม 2563
ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผู้อ่าน 661
สมพร สุยะ 18 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ( รุ่นที่ ๖ )
ผู้อ่าน 646
สมพร สุยะ 16 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทม.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้อ่าน 633
สมพร สุยะ 15 มกราคม 2563
ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน
ผู้อ่าน 590
สมพร สุยะ 14 มกราคม 2563
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ ส่งเสริมให้เด็กมีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ควบคู่ไปกับการเป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้อ่าน 661
สมพร สุยะ 11 มกราคม 2563
“ ANTI-CORRUPTION ”ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต
ผู้อ่าน 251
สมพร สุยะ 10 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ( รุ่น ๕ )
ผู้อ่าน 594
สมพร สุยะ 9 มกราคม 2563
เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญน้องๆ หนูๆ เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๔๖๓
ผู้อ่าน 686
สมพร สุยะ 8 มกราคม 2563
ทำบุญอาคารหลังใหม่ ( หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น )
ผู้อ่าน 450
สมพร สุยะ 6 มกราคม 2563
ทำบุญอาคารหลังใหม่ ( หลังคาคลุมสนามเด็กเล่น )
ผู้อ่าน 998
สมพร สุยะ 6 มกราคม 2563
มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล
ผู้อ่าน 412
สมพร สุยะ 3 มกราคม 2563
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี ( รุ่น ๔ )
ผู้อ่าน 335
สมพร สุยะ 25 ธันวาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562
ผู้อ่าน 667
สมพร สุยะ 25 ธันวาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บางม่วง จ.นครสวรรค์
ผู้อ่าน 645
สมพร สุยะ 24 ธันวาคม 2562
ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้อ่าน 633
สมพร สุยะ 24 ธันวาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองคูคต จ.ปทุมธานี
ผู้อ่าน 660
สมพร สุยะ 23 ธันวาคม 2562
... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์๑ ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดแข่งขัน “กีฬาสัมพันธ์โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะทางด้านกีฬา
ผู้อ่าน 737
สมพร สุยะ 20 ธันวาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน 524
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการ "เวทีเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ "
ผู้อ่าน 582
สมพร สุยะ 17 ธันวาคม 2562
งาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง- ไส้อั่วหละปูน” เที่ยวลำพูนคลายหนาวส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
ผู้อ่าน 507
สมพร สุยะ 12 ธันวาคม 2562
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ผู้อ่าน 344
สมพร สุยะ 9 ธันวาคม 2562
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรตำบลอุโมงค์ ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ
ผู้อ่าน 613
สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2562
ประชุมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน
ผู้อ่าน 558
สมพร สุยะ 3 ธันวาคม 2562
.... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก (World AIDS Day) สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตราย และการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์
ผู้อ่าน 660
สมพร สุยะ 3 ธันวาคม 2562
.... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ขอเชิญร่วมกิจกรรม " วันพ่อแห่งชาติ " ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562
ผู้อ่าน 770
สมพร สุยะ 2 ธันวาคม 2562
... อบอุ่น…เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับชำนาญงาน คนใหม่ มีรองปลัดเทศบาล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 823
สมพร สุยะ 2 ธันวาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน 350
สมพร สุยะ 28 พฤศจิกายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน ร่วมกิจกรรม โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ผู้อ่าน 658
สมพร สุยะ 25 พฤศจิกายน 2562
สโมสรโรตารี่ชิตะ (ประเทศญี่ปุ่น) เยี่ยม ทต.อุโมงค์ จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 629
สมพร สุยะ 22 พฤศจิกายน 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน 624
สมพร สุยะ 21 พฤศจิกายน 2562
งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๗
ผู้อ่าน 954
สมพร สุยะ 14 พฤศจิกายน 2562
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 629
สมพร สุยะ 13 พฤศจิกายน 2562
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัด ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แก่สังคม ชุมชน
ผู้อ่าน 698
สมพร สุยะ 13 พฤศจิกายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ เชิญร่วมงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2562
ผู้อ่าน 428
สมพร สุยะ 8 พฤศจิกายน 2562
มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 งบประมาณ 2563
ผู้อ่าน 650
สมพร สุยะ 5 พฤศจิกายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 637
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมหารือแนวทางป้องกันและแก้ไข เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
ผู้อ่าน 627
สมพร สุยะ 31 ตุลาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้อ่าน 357
สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2562
ประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
ผู้อ่าน 1820
สมพร สุยะ 21 ตุลาคม 2562
... พุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ กว่า 1,000 คน ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ
ผู้อ่าน 376
สมพร สุยะ 14 ตุลาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ผู้อ่าน 337
สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลองและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนเลียบทางรถไฟ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ผู้อ่าน 331
สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 711
สมพร สุยะ 4 ตุลาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดเชตวันหนองหมู จัดประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2562 สืบสานประเพณีอันดีงาม ในวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.ณ มณฑปพระพุทธบ
ผู้อ่าน 2226
สมพร สุยะ 3 ตุลาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ในการพัฒนางานตัดแต่ง ฟื้นฟูดูแลต้นขี้เหล็กริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 106
ผู้อ่าน 309
สมพร สุยะ 19 กันยาน 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เทศบาลนครลำปาง จ.ลำปาง
ผู้อ่าน 386
สมพร สุยะ 9 กันยาน 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สารภี จ.นครราชสีมา
ผู้อ่าน 336
สมพร สุยะ 4 กันยาน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการ “ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ” เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ผู้อ่าน 364
สมพร สุยะ 3 กันยาน 2562
จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ”
ผู้อ่าน 337
สมพร สุยะ 31 สิงหาคม 2562
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน กลุ่มโรงเรียนตำบลอุโมงค์ "สร้างมิตรไมตรี สร้างสามัคคี ด้วยกีฬา "
ผู้อ่าน 478
สมพร สุยะ 30 สิงหาคม 2562
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ผู้อ่าน 338
สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรม รณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก ตามโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา " วัดสีเขียว"
ผู้อ่าน 897
สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2562
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 116,200,000 พัฒนาตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 557
สมพร สุยะ 26 สิงหาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.จอมบึง จ.ราชบุรี
ผู้อ่าน 653
สมพร สุยะ 23 สิงหาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ผู้อ่าน 412
สมพร สุยะ 23 สิงหาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.อ้อมใหญ่ จ.นครปฐม
ผู้อ่าน 707
สมพร สุยะ 22 สิงหาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทม.ปัตตานี จ.ปัตตานี
ผู้อ่าน 421
สมพร สุยะ 21 สิงหาคม 2562
เทศบาลตำบลอุโมงค์ เชิญชวนเกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไป ส่งผลผลิตทางการเกษตร เข้าร่วมประกวดตามโครงการ “วันเกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง ตำบลอุโมงค์” ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 1118
สมพร สุยะ 18 สิงหาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 สภาฯ รับหลักการผ่านงบประมาณ 116,200,000 .- บาท
ผู้อ่าน 345
สมพร สุยะ 13 สิงหาคม 2562
พสกนิกรตำบลอุโมงค์ พร้อมใจประกอบพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
ผู้อ่าน 261
สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล มอบโล่แม่ดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 304
สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ “พุทธยุวชน” (หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ) ประจำปี 2562 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี ทั้งชุมชน วัด และสถาบันครอบครัว
ผู้อ่าน 315
สมพร สุยะ 8 สิงหาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 827
สมพร สุยะ 6 สิงหาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ " เด็กอุโมงค์ ไม่ติดเกมส์ " ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ถึงโทษภัยและประโยชน์ของสื่อเทคโนโลยีตลอดจนโทษของการเล่นเกมส์ โดยหันมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์
ผู้อ่าน 365
สมพร สุยะ 26 กรกฎาคม 2562
จิตอาสาพัฒนาคูคลอง
ผู้อ่าน 298
สมพร สุยะ 24 กรกฎาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 284
สมพร สุยะ 20 กรกฎาคม 2562
สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
ผู้อ่าน 247
สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2562
... พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา
ผู้อ่าน 270
สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2562
ตรวจประเมิน : Local Performance Assessment : LPA
ผู้อ่าน 261
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2562
จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”
ผู้อ่าน 223
สมพร สุยะ 10 กรกฎาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้หลอดพลาสติก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลำพูนเมืองสะอาด ให้เกิดความยั่งยืน
ผู้อ่าน 227
สมพร สุยะ 9 กรกฎาคม 2562
จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”
ผู้อ่าน 216
สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พังตรุ จ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน 288
สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ ๑๕ ประจําปี ๒๕๖๒ ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกำลังกาย ห่างไกลจากยาเสพติด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน
ผู้อ่าน 226
สมพร สุยะ 30 มิถุนายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี หล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนาน ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่โบราณ ที่มีบันทึกไว้ในตำนานพระพุทธศาสนา
ผู้อ่าน 223
สมพร สุยะ 30 มิถุนายน 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หนองโพ จ.ราชบุรี
ผู้อ่าน 734
สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2562
MOU " โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด "
ผู้อ่าน 289
สมพร สุยะ 27 มิถุนายน 2562
"รับการตรวจประเมินรับรอง EHA"
ผู้อ่าน 306
สมพร สุยะ 24 มิถุนายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายชุมชน และโรงเรียนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 ปี 2562 และรับรางวัลชุมชนปลอดขยะ
ผู้อ่าน 276
สมพร สุยะ 23 มิถุนายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จับมือภาคเอกชน ในพื้นที่ เดินหน้าแจกถังขยะเปียก รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเปียก และกำจัดขยะเปียกอย่างถูกวิธี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ผู้อ่าน 536
สมพร สุยะ 21 มิถุนายน 2562
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 15,17 พร้อมคณะ
ผู้อ่าน 207
สมพร สุยะ 20 มิถุนายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ผู้อ่าน 424
สมพร สุยะ 7 มิถุนายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนา คู คลอง" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ผู้อ่าน 322
สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผู้อ่าน 371
สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการดำเนินงานของเครือข่ายมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมืองภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นด้านการสร้างพลเมืองและการดูแลสุขภาพชุมชน
ผู้อ่าน 310
สมพร สุยะ 31 พฤษภาคม 2562
... อบอุ่น…เทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้การต้อนรับหัวหน้าฝ่ายปกครอง คนใหม่ มีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
ผู้อ่าน 369
สมพร สุยะ 29 พฤษภาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับภาคเอกชน เดินหน้าแจกถังขยะเปียก รณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะเปียก และกำจัดขยะเปียกอย่างถูกวิธี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ผู้อ่าน 891
สมพร สุยะ 29 พฤษภาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ อสม.ผู้นำชุมชน เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม
ผู้อ่าน 306
สมพร สุยะ 24 พฤษภาคม 2562
พลังศรัทธา สามัคคี ๕ ตำบล
ผู้อ่าน 245
สมพร สุยะ 18 พฤษภาคม 2562
ประชุมสภา (สัญจร) สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 208
สมพร สุยะ 17 พฤษภาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562 เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 223
สมพร สุยะ 17 พฤษภาคม 2562
... พุทธศาสนิกชนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมใจแห่โคมวิสาขบูชา ตามโครงการ “ สัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ตกแต่งขบวนโคมสวยงาม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
ผู้อ่าน 232
สมพร สุยะ 17 พฤษภาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมฝึกอบรม จิตอาสา 904 เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 9
ผู้อ่าน 219
สมพร สุยะ 16 พฤษภาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีอัญเชิญน้ำทิพย์จากยอดดอยขะม้อ ส่งต่อกระบอกน้ำบั้ง 108 บั้ง ตลอดแนวบันได 1,749 ขั้น ไปสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
ผู้อ่าน 316
สมพร สุยะ 15 พฤษภาคม 2562
จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”
ผู้อ่าน 262
สมพร สุยะ 15 พฤษภาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาคประชาชน และพนักงานเทศบาล สร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละโครงการของหน่วยงานราชการ
ผู้อ่าน 292
สมพร สุยะ 14 พฤษภาคม 2562
" ต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน "
ผู้อ่าน 239
สมพร สุยะ 12 พฤษภาคม 2562
จิตอาสา “ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ”
ผู้อ่าน 297
สมพร สุยะ 9 พฤษภาคม 2562
ร่วมประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.
ผู้อ่าน 262
สมพร สุยะ 8 พฤษภาคม 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.หลักเมือง จ.ราชบุรี
ผู้อ่าน 279
สมพร สุยะ 2 พฤษภาคม 2562
ผู้ใหญ่สร้าง ให้เด็กเล่น “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา”
ผู้อ่าน 452
สมพร สุยะ 1 พฤษภาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยนายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีปลูกต้นไม้มงคลพระราชทาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
ผู้อ่าน 246
สมพร สุยะ 29 เมษายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล ได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ในการให้บริการสาธารณะ
ผู้อ่าน 262
สมพร สุยะ 24 เมษายน 2562
" รดน้ำดำหัว ขอพรปี๋ใหม่เมือง"
ผู้อ่าน 405
สมพร สุยะ 17 เมษายน 2562
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรดน้ำดำหัว ป้อเมืองหละปูน เพื่อขอพรเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่ ล้านนา
ผู้อ่าน 479
สมพร สุยะ 17 เมษายน 2562
ทำบุญศาลหลักเมืองเชียงใหม่-ลำพูน
ผู้อ่าน 422
สมพร สุยะ 12 เมษายน 2562
... ลำพูน สงกรานต์สุดคึกคักจัดขบวนแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ให้ประชาชนออกมาสรงน้ำเป็นสิริมงคลรับวันสงกรานต์
ผู้อ่าน 1068
สมพร สุยะ 12 เมษายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรม "สืบสานวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน" ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมา และรูปแบบของวัฒนธรรมประเภทต่าง ๆ สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ผู้อ่าน 381
สมพร สุยะ 11 เมษายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมพิธีถวายราชสักการะราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรกรีบรมราชวงศ์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ผู้อ่าน 202
สมพร สุยะ 6 เมษายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับโล่หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ
ผู้อ่าน 342
สมพร สุยะ 6 เมษายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานนักศึกษาหลักสูตร “ อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 5 เมษายน 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน รณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ผู้อ่าน 258
สมพร สุยะ 2 เมษายน 2562
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร " บัณฑิตน้อย " ระดับก่อนวัยเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามโครงการเปิดบ้านศูนย์เด็กสานฝันสู่การเรียนรู้ ประจำปี 2562
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 29 มีนาคม 2562
... ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 3 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ผู้อ่าน 209
สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 3/2562
ผู้อ่าน 219
สมพร สุยะ 21 มีนาคม 2562
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธาน ในงานอำลาสถาบัน และมอบใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบการศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้น อนุบาล 3 โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 524
สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 343
สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมฟื้นฟูให้ความรู้แก่อาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562
ผู้อ่าน 290
สมพร สุยะ 19 มีนาคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และจัดนิทรรศการแสดงผลงาน เพื่อน้อมรำลึก และสดุดีถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีพระคุณอันประเสริฐต่อปวงชนชาวไทย เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
ผู้อ่าน 409
สมพร สุยะ 18 มีนาคม 2562
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 ในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นการแสดงผลงานและประกวดผลงานของผู้เรียนระดับชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการตลอดปีการศึกษา 2561
ผู้อ่าน 440
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2562
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันสตรีสากล ส่งเสริมสนับสนุนบทบาท สิทธิ หน้าที่ ของสตรีเพื่อความเสมอภาค
ผู้อ่าน 422
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2562
" ร่วมกิจกรรมวันนักข่าว "
ผู้อ่าน 346
สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2562
...เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 "ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบล" เพื่อนำข้อมูลจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
ผู้อ่าน 289
สมพร สุยะ 27 กุมภาพันธ์ 2562
... อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่ จ.ลำพูนเมืองสะอาด เปิดกิจกรรมเปิดจวนผู้ว่า “ครัวเรือนต้นแบบลด คัดแยกขยะที่ต้นทาง” พร้อมติดตามโครงการ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” ชูลำพูนเป็น 1 ในทุกมิติของการบริหารจัดการขยะ
ผู้อ่าน 481
สมพร สุยะ 26 กุมภาพันธ์ 2562
" กิจกรรมกีฬาครอบครัวสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ "
ผู้อ่าน 261
สมพร สุยะ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ค่ายคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษา
ผู้อ่าน 308
สมพร สุยะ 20 กุมภาพันธ์ 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ส่งมอบระบบประปาหมู่บ้านฯ ให้แก่คณะกรรมการประปาหมู่บ้าน บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 355
สมพร สุยะ 18 กุมภาพันธ์ 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังท่าดี จ.เพชรบูรณ์
ผู้อ่าน 358
สมพร สุยะ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บูรณาการดูแลสุขภาพชุมชน
ผู้อ่าน 347
สมพร สุยะ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ทต.อุโมงค์ เปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมหมู่บ้าน
ผู้อ่าน 210
สมพร สุยะ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ควนโดน จ.สตูล
ผู้อ่าน 262
สมพร สุยะ 11 กุมภาพันธ์ 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.พรายชุมพล จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน 247
สมพร สุยะ 7 กุมภาพันธ์ 2562
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 221
สมพร สุยะ 6 กุมภาพันธ์ 2562
กิจกรรม “ Big Cleaning Day ”
ผู้อ่าน 203
สมพร สุยะ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน หัวหน้าส่วนราชการ จ.หนองบัวลำภู
ผู้อ่าน 229
สมพร สุยะ 5 กุมภาพันธ์ 2562
ศึกษาดูงานชุมชนจัดการตนเองแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม
ผู้อ่าน 246
สมพร สุยะ 3 กุมภาพันธ์ 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังงิ้ว จ.พิจิตร
ผู้อ่าน 242
สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ดงบัง จ.ปราจีนบุรี
ผู้อ่าน 279
สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บางบุตร จ.ระยอง
ผู้อ่าน 240
สมพร สุยะ 30 มกราคม 2562
ต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 30 มกราคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ “การเมืองสีขาว” ส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัย ตระหนักถึงการใช้สิทธิ ในการเลือกตัวแทน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนบนพื้นฐานตามระบอบประชาธิปไตย
ผู้อ่าน 280
สมพร สุยะ 29 มกราคม 2562
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ต้อนรับผู้บริหารเทสโก้ โลตัส สำนักงานใหญ่ลงพื้นที่ เยี่ยมแปลงเกษตรกรกลุ่มผลิตพืชผักปลอดภัยตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 25 มกราคม 2562
บ้านสวย เมืองสุข
ผู้อ่าน 211
สมพร สุยะ 25 มกราคม 2562
เช้านี้ที่ภาคเหนือ " ชมรมอาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ "
ผู้อ่าน 213
สมพร สุยะ 23 มกราคม 2562
... สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานวันครู ภายใต้โครงการ “ ส่งเสริมขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจในวิชาชีพครู”ประจําปี 2562
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 16 มกราคม 2562
... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ( หมู่บ้านละ 2 แสนบาท ) โครงการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านป่าเส้า หมูที่ 9 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 284
สมพร สุยะ 14 มกราคม 2562
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ส่งมอบความสนุก ความสุข และปลูกฝังเยาวชนให้มีจิตอาสาในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ
ผู้อ่าน 219
สมพร สุยะ 12 มกราคม 2562
Kick Off แผนรณรงค์ " แยกก่อนทิ้ง"จังหวัดลำพูน
ผู้อ่าน 283
สมพร สุยะ 9 มกราคม 2562
“ ปิงห่าง ไส้อั่ว ปั่นรวมใจตามรอยพ่อ ๙” ครั้งที่ 3
ผู้อ่าน 423
สมพร สุยะ 31 ธันวาคม 2561
ผลประกวดธิดา “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน” 16
ผู้อ่าน 683
สมพร สุยะ 30 ธันวาคม 2561
“ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 16 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
ผู้อ่าน 790
สมพร สุยะ 29 ธันวาคม 2561
" เช้านี้ ..ที่ภาคเหนือ "
ผู้อ่าน 479
สมพร สุยะ 26 ธันวาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านยาง จ.สุราษฏร์ธานี
ผู้อ่าน 394
สมพร สุยะ 20 ธันวาคม 2561
การแข่งขันฟุตบอล “ยุวชนอุโมงค์คัพ” ประจำปี 2561
ผู้อ่าน 317
สมพร สุยะ 16 ธันวาคม 2561
"คน รัก คลอง"... "ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี "
ผู้อ่าน 270
สมพร สุยะ 15 ธันวาคม 2561
กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก
ผู้อ่าน 209
สมพร สุยะ 9 ธันวาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีของ อปท.
ผู้อ่าน 261
สมพร สุยะ 6 ธันวาคม 2561
ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล
ผู้อ่าน 239
สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2561
ศึกษาดูงาน “ เทศบาลเมืองแม่เหียะ” จ.เชียงใหม่
ผู้อ่าน 1095
สมพร สุยะ 4 ธันวาคม 2561
ต้อนรับ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 15
ผู้อ่าน 247
สมพร สุยะ 4 ธันวาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ปริก จ.สงขลา
ผู้อ่าน 298
สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สุโสะ จ.ตรัง
ผู้อ่าน 405
สมพร สุยะ 29 พฤศจิกายน 2561
เทศบาลตำบลอุโมงค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่ดำเนินงานดูแลระยะยาว ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ผู้อ่าน 197
สมพร สุยะ 28 พฤศจิกายน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ท่าอิบุญ จ.เพชรบูรณ์
ผู้อ่าน 255
สมพร สุยะ 28 พฤศจิกายน 2561
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ผู้อ่าน 248
สมพร สุยะ 25 พฤศจิกายน 2561
คึกคัก ! งานสืบสานประเพณียี่เป็งตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 275
สมพร สุยะ 21 พฤศจิกายน 2561
เริ่มแล้วงาน “สืบสานประเพณียี่เป็งตำบลอุโมงค์ ” วันแรกประเดิมแข่งเรือพาย
ผู้อ่าน 227
สมพร สุยะ 20 พฤศจิกายน 2561
คนลำพูนร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ผู้อ่าน 284
สมพร สุยะ 15 พฤศจิกายน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อ่าน 206
สมพร สุยะ 15 พฤศจิกายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ปลื้ม!! รับรางวัลพระปกเกล้าทองคำ ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ประจำปี ๒๕๖๑ “หัวใจแห่งความสำเร็จมาจากประชาชน”
ผู้อ่าน 378
สมพร สุยะ 10 พฤศจิกายน 2561
พิธีมอบปัญญาบัตร ปริญญาชีวิต โรงเรียนดอกซอมพอตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 457
สมพร สุยะ 8 พฤศจิกายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561
ผู้อ่าน 371
สมพร สุยะ 25 ตุลาคม 2561
... พสกนิกรตำบลอุโมงค์ ทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2561
ผู้อ่าน 305
สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2561
... พสกนิกรตำบลอุโมงค์ พร้อมใจใส่เสื้อเหลือง ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้อ่าน 322
สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2561
.. นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561
ผู้อ่าน 374
สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ผู้อ่าน 359
สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2561
"รักพ่อ ไม่มีวันพอเพียง "
ผู้อ่าน 340
สมพร สุยะ 12 ตุลาคม 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมจักรยานตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยเครือข่ายจักรยานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมกิจกรรม " ไส้อั่ว ปิงห่าง ปั่นรวมใจ ตามรอยพ่อ ๙ ครั้งที่ ๓
ผู้อ่าน 356
สมพร สุยะ 10 ตุลาคม 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ – ๑ มกราคม ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 355
สมพร สุยะ 9 ตุลาคม 2561
" พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ" ประจำปี ๒๕๖๒
ผู้อ่าน 347
สมพร สุยะ 8 ตุลาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน HelpAge International
ผู้อ่าน 275
สมพร สุยะ 28 กันยาน 2561
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 257
สมพร สุยะ 26 กันยาน 2561
ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย
ผู้อ่าน 385
สมพร สุยะ 25 กันยาน 2561
“ คนสำราญ งานสำเร็จ ” Organization Development
ผู้อ่าน 241
สมพร สุยะ 22 กันยาน 2561
" จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน นิจนิรันดรไม่ลืมเลือน"
ผู้อ่าน 334
สมพร สุยะ 22 กันยาน 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 276
สมพร สุยะ 20 กันยาน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สปสช.เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง
ผู้อ่าน 263
สมพร สุยะ 20 กันยาน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 กระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาท และความสำคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม
ผู้อ่าน 299
สมพร สุยะ 20 กันยาน 2561
... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ
ผู้อ่าน 286
สมพร สุยะ 18 กันยาน 2561
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ผู้อ่าน 249
สมพร สุยะ 17 กันยาน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ติดตามงานเครือข่ายที่ผ่านกระบวนการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร ตามโครงการ “พัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยวิถีชุมชน”
ผู้อ่าน 219
สมพร สุยะ 17 กันยาน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้อ่าน 285
สมพร สุยะ 16 กันยาน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ เดินหน้าขับเคลื่อนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชน
ผู้อ่าน 304
สมพร สุยะ 13 กันยาน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างภาคประชาชน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ สร้างความรู้ ความเข้าใจ ในระเบียบดังกล่าวเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และให้งานมีประสิทธิภาพ
ผู้อ่าน 212
สมพร สุยะ 11 กันยาน 2561
“ แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ”
ผู้อ่าน 420
สมพร สุยะ 8 กันยาน 2561
สปสช.นำสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงาน ทต.อุโมงค์
ผู้อ่าน 705
สมพร สุยะ 6 กันยาน 2561
ลดโลกร้อนด้วยมือเรา ( วัดสีเขียว )
ผู้อ่าน 422
สมพร สุยะ 31 สิงหาคม 2561
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 283
สมพร สุยะ 30 สิงหาคม 2561
โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1 เป็นเจ้าภาพการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของโรงเรียนกลุ่มตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 525
สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2561
ลงพื้นที่ ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานเครือข่าย
ผู้อ่าน 351
สมพร สุยะ 28 สิงหาคม 2561
กระบวนการสร้างพลเมือง เพี่อจัดการความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
ผู้อ่าน 346
สมพร สุยะ 26 สิงหาคม 2561
เริ่มแล้ว !!..มหกรรมลำไย เกษตรปลอดภัย ของดีลำพูน
ผู้อ่าน 225
สมพร สุยะ 24 สิงหาคม 2561
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำข้าราชการและประชาชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
ผู้อ่าน 254
สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2561
... พสกนิกรตำบลอุโมงค์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ผู้อ่าน 334
สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2561
“พุทธยุวชน (หนึ่งวัด หนึ่งยุวพุทธ)”
ผู้อ่าน 395
สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2561
" ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม ( NO FOAM ) "
ผู้อ่าน 232
สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2561
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ผู้อ่าน 205
สมพร สุยะ 9 สิงหาคม 2561
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 116,200,000 พัฒนาตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 200
สมพร สุยะ 9 สิงหาคม 2561
.“ธรรมสัญจร พัฒนาจิตใจ”
ผู้อ่าน 314
สมพร สุยะ 4 สิงหาคม 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จำลองเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดกลางป่าเห็ว ตามโครงการจัดทำแผนและซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
ผู้อ่าน 303
สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
ผู้อ่าน 310
สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 สภาฯ รับหลักการผ่านงบประมาณ 116,200,000 .- บาท
ผู้อ่าน 223
สมพร สุยะ 2 สิงหาคม 2561
ต้อนรับ คกก. พิจารณารางวัลพระปกเกล้าทองคำ
ผู้อ่าน 286
สมพร สุยะ 1 สิงหาคม 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลำปาง และ บริษัท โร้ดรันเนอร์ สปอร์ตแอนด์ออกาไนซ์เซอร์ จำกัด จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เทิดพระเกียรติ อุโมงค์มินิมาราธอน ( Umong Charityrun ) 2018
ผู้อ่าน 324
สมพร สุยะ 28 กรกฎาคม 2561
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
ผู้อ่าน 330
สมพร สุยะ 28 กรกฎาคม 2561
ทต.อุโมงค์ " แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่น "
ผู้อ่าน 208
สมพร สุยะ 26 กรกฎาคม 2561
อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 226
สมพร สุยะ 26 กรกฎาคม 2561
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดอาคารป้องกันฯ และอาคารหอประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
ผู้อ่าน 287
สมพร สุยะ 25 กรกฎาคม 2561
... โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 255
สมพร สุยะ 17 กรกฎาคม 2561
“ พิธีหล่อเทียนพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 185
สมพร สุยะ 16 กรกฎาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.เวียง จ.เชียงใหม่
ผู้อ่าน 292
สมพร สุยะ 11 กรกฎาคม 2561
... อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การดำเนินงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ เผยพอใจการดูแลผู้สูงอายุ ในพื้นที่
ผู้อ่าน 421
สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการ “การเมืองสีขาว” ส่งเสริมให้ประชาชนทุกวัยได้เรียนรู้กลไกการกำกับดูแลการทุจริตคอรัปชันขององค์กรอิสระภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ผู้อ่าน 246
สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ผู้อ่าน 336
สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รับโล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาต้นไม้ " รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี "
ผู้อ่าน 319
สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ – อปท) (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 312
สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธต้านยาเสพติด ประจําปี ๒๕๖๑ ส่งเสริมใหัประชาชนในเขตเทศบาลได้ออกกําลังกาย ห่างไกลจากยาเสพ ติด สร้างความรักสามัคคีในชุมชน
ผู้อ่าน 333
สมพร สุยะ 24 มิถุนายน 2561
“ปั่นฮอมบุญครูบาอินทร เพื่อโรงพยาบาลลำพูน”
ผู้อ่าน 364
สมพร สุยะ 23 มิถุนายน 2561
รองนายกรัฐมนตรี พบปะประชาชนตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 272
สมพร สุยะ 20 มิถุนายน 2561
เรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้อ่าน 241
สมพร สุยะ 18 มิถุนายน 2561
ทต.อุโมงค์ "ติวเข้ม"นักวิจัยชุมชนบูรณาการทางความคิดนำสู่การปฏิบัต
ผู้อ่าน 245
สมพร สุยะ 15 มิถุนายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ลงพื้นที่ติดตามงานเครือข่ายที่ผ่านกระบวนการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักสูตร ตามโครงการ “พัฒนาเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยวิถีชุมชน”
ผู้อ่าน 202
สมพร สุยะ 13 มิถุนายน 2561
... สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน ร่วมกับเทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดกิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงของชีวิต
ผู้อ่าน 247
สมพร สุยะ 12 มิถุนายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมคณะกรรมการการศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นทีตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 246
สมพร สุยะ 12 มิถุนายน 2561
ต้อนรับทีมเลขารองนายกรัฐมนตรี พลเอกประสาท สุขเกษตร
ผู้อ่าน 245
สมพร สุยะ 11 มิถุนายน 2561
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ผู้อ่าน 260
สมพร สุยะ 11 มิถุนายน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.รางสาลี่ จ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน 413
สมพร สุยะ 8 มิถุนายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลก กิน อยู่ รู้คิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Think Eat Save) ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 270
สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.กะรน จ.ภูเก็ต
ผู้อ่าน 251
สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2561
ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้อ่าน 206
สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2561
" อุโมงค์ " รวมใจแห่โคมวันวิสาขบูชา
ผู้อ่าน 391
สมพร สุยะ 27 พฤษภาคม 2561
... ทต.อุโมงค์ อบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้ อสม.ผู้นำชุมชน เป็นเครือข่าย เน้นทุกครัวเรือนมีส่วนร่วม
ผู้อ่าน 303
สมพร สุยะ 25 พฤษภาคม 2561
“จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 8/2561”
ผู้อ่าน 326
สมพร สุยะ 23 พฤษภาคม 2561
“คนอุโมงค์สุขภาพดี ภาคีเลิกใช้โฟม บรรจุอาหาร”
ผู้อ่าน 257
สมพร สุยะ 23 พฤษภาคม 2561
“ งานได้ผล คนมีความสุข ” Organization Development
ผู้อ่าน 301
สมพร สุยะ 19 พฤษภาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.คลองตาคต จ.ราชบุรี
ผู้อ่าน 371
สมพร สุยะ 17 พฤษภาคม 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 254
สมพร สุยะ 16 พฤษภาคม 2561
ติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบายแห่งรัฐ
ผู้อ่าน 237
สมพร สุยะ 15 พฤษภาคม 2561
ทต.อุโมงค์ ต้อนรับ คกก. ตรวจประเมินรางวัลธรรมาภิบาล
ผู้อ่าน 293
สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2561
วันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
ผู้อ่าน 317
สมพร สุยะ 1 พฤษภาคม 2561
ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้อ่าน 200
สมพร สุยะ 30 เมษายน 2561
“ พลังแห่งศรัทธา สามัคคี 5 ตำบล”
ผู้อ่าน 255
สมพร สุยะ 29 เมษายน 2561
ทต.อุโมงค์ รับรองข้อมูล จปฐ.ประจำปี 2561
ผู้อ่าน 246
สมพร สุยะ 27 เมษายน 2561
ต้อนรับรองอธิบดีฯ นายธนา ยันตรโกวิท
ผู้อ่าน 655
สมพร สุยะ 26 เมษายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมวันเทศบาล ปี 2561 สร้างความรักความผูกพัน ความสามัคคีซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการภายในองค์กร และภาคประชาชน
ผู้อ่าน 362
สมพร สุยะ 24 เมษายน 2561
" ต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน "
ผู้อ่าน 223
สมพร สุยะ 23 เมษายน 2561
“ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และพิธีกรรมในชุมชน”
ผู้อ่าน 394
สมพร สุยะ 17 เมษายน 2561
รดน้ำดำหัว ขอพร เนื่องในประเพณีสงกรานต์
ผู้อ่าน 195
สมพร สุยะ 16 เมษายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดกิจกรรม “อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง” ประจำปี ๒๕๖๑ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีตามแบบโบราณกาล
ผู้อ่าน 257
สมพร สุยะ 12 เมษายน 2561
“สืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน”
ผู้อ่าน 303
สมพร สุยะ 10 เมษายน 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย สืบสานวัฒนธรรมไทย สานสายใยชุมชน มุ่งรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญ เห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
ผู้อ่าน 293
สมพร สุยะ 2 เมษายน 2561
ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่ รุ่น ๑
ผู้อ่าน 238
สมพร สุยะ 2 เมษายน 2561
" กิจกรรมวันบัณฑิตน้อย "
ผู้อ่าน 355
สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สปสช.ตำบลดอยลาน จ.เชียงราย
ผู้อ่าน 224
สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ละงู จ.สตูล
ผู้อ่าน 264
สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2561
“ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมระดับตำบล”
ผู้อ่าน 226
สมพร สุยะ 30 มีนาคม 2561
ลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง
ผู้อ่าน 363
สมพร สุยะ 28 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสอ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน 408
สมพร สุยะ 28 มีนาคม 2561
วิถีชีวิต วิถีชุมชน ชวนหลงใหล ธรรมชาติงาม
ผู้อ่าน 264
สมพร สุยะ 27 มีนาคม 2561
.“ เห็นทุกข์ สร้างสุข ด้วยจิตอาสา ” คนตำบลอุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน
ผู้อ่าน 346
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2561
ชุมชนจัดการบุหรี่ ต้นแบบคนอุโมงค์สุขภาพดี ตำบลสุขภาวะที่ยั่งยืน
ผู้อ่าน 211
สมพร สุยะ 23 มีนาคม 2561
ทต.อุโมงค์ !!! จัดกิจกรรมวัน อปพร. ประจำปี 2561
ผู้อ่าน 238
สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2561
ต้อนรับ รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้อ่าน 211
สมพร สุยะ 22 มีนาคม 2561
.“วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 243
สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2561
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 -2564)
ผู้อ่าน 281
สมพร สุยะ 19 มีนาคม 2561
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 -2564)
ผู้อ่าน 330
สมพร สุยะ 19 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สสอ.ทรายทองพัฒนา จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน 203
สมพร สุยะ 15 มีนาคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ห้วยไคร้ จ.เชียงราย.
ผู้อ่าน 240
สมพร สุยะ 15 มีนาคม 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดทีมกองสาธารณสุขและวิ่งแวดล้อม ร่วมกับสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน ฉีดวัคซีน ฟรีครอบคลุมทั้ง 11 ชุมชน เพื่อป้องกัน ประชาชนและสัตว์เลี้ยง ติดเชื้อพิษสุนัขบ้า
ผู้อ่าน 275
สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2561
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชน ประจำปี ๒๕๖๑ ตระหนักถึงความสำคัญ ในการจัดทำแผนชุมชน
ผู้อ่าน 230
สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2561
ร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยน สู่ชุมชน ท้องถิ่นน่าอยู่
ผู้อ่าน 302
สมพร สุยะ 10 มีนาคม 2561
.“ วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 452
สมพร สุยะ 9 มีนาคม 2561
." วันสตรีสากล " ประจำปี 2561
ผู้อ่าน 347
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2561
.“ ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ” ๒ อปท.ท้องถิ่น
ผู้อ่าน 327
สมพร สุยะ 5 มีนาคม 2561
.“ พลังชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ”
ผู้อ่าน 393
สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2561
ทต.อุโมงค์ "ติวเข้ม" นักวิจัยชุมชนบูรณาการทางความคิดนำสู่การปฏิบัติ
ผู้อ่าน 481
สมพร สุยะ 23 กุมภาพันธ์ 2561
จิตอาสา" เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
ผู้อ่าน 410
สมพร สุยะ 23 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " อบต.มิตรภาพ จ.สระบุรี "
ผู้อ่าน 289
สมพร สุยะ 22 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ป่าแมต จ.แพร่
ผู้อ่าน 250
สมพร สุยะ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.หัวโพธิ์ จ.สุพรรณบุรี
ผู้อ่าน 287
สมพร สุยะ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมผู้สูงอายุตำบลหางดง จ.เชียงใหม่
ผู้อ่าน 332
สมพร สุยะ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ฯพณฯ ชวน หลีกภัย เยือนถิ่นอุโมงค์
ผู้อ่าน 251
สมพร สุยะ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.บ้านทำเนียบ จ.สุราษฏร์ธานี
ผู้อ่าน 743
สมพร สุยะ 19 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ”
ผู้อ่าน 297
สมพร สุยะ 16 กุมภาพันธ์ 2561
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 214
สมพร สุยะ 15 กุมภาพันธ์ 2561
๕ ปี อปส. “ สุขภาพจิตดี ชีวีมีสุข ”
ผู้อ่าน 262
สมพร สุยะ 14 กุมภาพันธ์ 2561
มหัศจรรย์ สวนดอกไม้ สวนแห่งความสุข @ อุโมงค์ หละปูน
ผู้อ่าน 293
สมพร สุยะ 14 กุมภาพันธ์ 2561
" มีคนบอกว่า ความงดงามที่บริสุทธิ์มักมาจากสิ่งที่ไร้การแต่งแต้ม ธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน มันสวยงามเสมอ "
ผู้อ่าน 249
สมพร สุยะ 9 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ ทต.พยุหะ” จ.นครสวรรค์
ผู้อ่าน 401
สมพร สุยะ 8 กุมภาพันธ์ 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบจ.ตาก จ.ตาก
ผู้อ่าน 319
สมพร สุยะ 7 กุมภาพันธ์ 2561
" ยินดีต้อนรับ สู่ ครอบครัว ทต.อุโมงค์ "
ผู้อ่าน 299
สมพร สุยะ 31 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผู้อ่าน 261
สมพร สุยะ 30 มกราคม 2561
เสน่ห์ชุมชนม่วนใจ๋ ชวนหลงใหลธรรมชาติงาม
ผู้อ่าน 254
สมพร สุยะ 28 มกราคม 2561
." เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ "
ผู้อ่าน 353
สมพร สุยะ 26 มกราคม 2561
นายอำเภอฯ พบผู้นำท้องถิ่น
ผู้อ่าน 463
สมพร สุยะ 18 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน 444
สมพร สุยะ 18 มกราคม 2561
." รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี "
ผู้อ่าน 301
สมพร สุยะ 13 มกราคม 2561
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ปากดง จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน 384
สมพร สุยะ 11 มกราคม 2561
Clean Food Good Taste”อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
ผู้อ่าน 503
สมพร สุยะ 11 มกราคม 2561
... สาวงามจากชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ที่ ๙ นางสาวชนากานต์ บุญมาก (น้องปริม) คว้าตำแหน่งธิดางานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่างไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ ๑๕ ไปครอง
ผู้อ่าน 518
สมพร สุยะ 30 ธันวาคม 2560
... เปิดแล้ว !!!!! ตลาดประชารัฐต้องชม “กาดฮิมน้ำอุโมงค์” ภายใต้ " “ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 15 เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว
ผู้อ่าน 262
สมพร สุยะ 29 ธันวาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.พังราด จ.ระยอง
ผู้อ่าน 426
สมพร สุยะ 21 ธันวาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.พยุหะ จ.นครสวรรค์
ผู้อ่าน 359
สมพร สุยะ 19 ธันวาคม 2560
“ MOU ” โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
ผู้อ่าน 238
สมพร สุยะ 18 ธันวาคม 2560
... กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุโมงค์ รับการตรวจประเมินผลแบบเสริมพลังกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๐
ผู้อ่าน 322
สมพร สุยะ 14 ธันวาคม 2560
ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการของเทศบาล
ผู้อ่าน 250
สมพร สุยะ 30 พฤศจิกายน 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการอบรมเพื่อสรุปผลการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน “ ค่ายเยาชน รวมพลังคน D.A.R.E.”
ผู้อ่าน 239
สมพร สุยะ 18 พฤศจิกายน 2560
“ แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ...”
ผู้อ่าน 235
สมพร สุยะ 17 พฤศจิกายน 2560
" ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน "
ผู้อ่าน 215
สมพร สุยะ 14 พฤศจิกายน 2560
เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )ประจำปี 2560
ผู้อ่าน 220
สมพร สุยะ 12 พฤศจิกายน 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต. เหมืองง่า จ.ลำพูน
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 10 พฤศจิกายน 2560
เช้านี้ ที่ตำบลอุโมงค์ " ยี่เป็งรำลึก 60 " เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 264
สมพร สุยะ 2 พฤศจิกายน 2560
คึกคัก ! ยี่เป็งรำลึก เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 280
สมพร สุยะ 2 พฤศจิกายน 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560
ผู้อ่าน 212
สมพร สุยะ 31 ตุลาคม 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ผู้อ่าน 195
สมพร สุยะ 30 ตุลาคม 2560
... จิตอาสาเฉพาะกิจฯ ตำบลอุโมงค์ กว่า 500 คน น้อมใจ Big Cleaning Day แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ผู้อ่าน 213
สมพร สุยะ 24 ตุลาคม 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ น้อมรำลึกครบรอบ ๑๐๗ ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ผู้อ่าน 206
สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2560
... จิตอาสาเฉพาะกิจตำบลอุโมงค์ !! รับมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการจิตอาสา เฉพาะกิจ "เราทำความดี ด้วยหัวใจ”ด้วยความปราบปลื้มอย่างหาที่สุดมิได้
ผู้อ่าน 215
สมพร สุยะ 20 ตุลาคม 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ร่วมกับชมรมจักรยานตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยเครือข่ายจักรยานจังหวัดลำพูน ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมกิจกรรมโครงการ " ไส้อั่ว ปิงห่าง ปั่นรวมใจ ตามรอยพ่อ ๙ ครั้งที่ ๒
ผู้อ่าน 304
สมพร สุยะ 18 ตุลาคม 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ เตรียมจัดงานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 27 - 31 ธันวาคม 2560 อย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปี
ผู้อ่าน 289
สมพร สุยะ 17 ตุลาคม 2560
... เช้าวันนี้ (๑๗ ต.ค.๖๐) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สำนักงานเทศบาลเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีการจัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 245
สมพร สุยะ 17 ตุลาคม 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้
ผู้อ่าน 217
สมพร สุยะ 13 ตุลาคม 2560
" พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" ประจำปี ๒๕๖๑
ผู้อ่าน 291
สมพร สุยะ 9 ตุลาคม 2560
บรรจุดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ผู้อ่าน 322
สมพร สุยะ 9 ตุลาคม 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับการตรวจประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 7 ตุลาคม 2560
ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
ผู้อ่าน 205
สมพร สุยะ 6 ตุลาคม 2560
100 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย
ผู้อ่าน 270
สมพร สุยะ 28 กันยาน 2560
" Congratulations "
ผู้อ่าน 186
สมพร สุยะ 28 กันยาน 2560
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2
ผู้อ่าน 210
สมพร สุยะ 28 กันยาน 2560
" เปลี่ยนขยะ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน "
ผู้อ่าน 244
สมพร สุยะ 27 กันยาน 2560
ร่วมคิด ร่วมทำ ชุมชนเข้มแข็ง
ผู้อ่าน 234
สมพร สุยะ 21 กันยาน 2560
วันเยาวชนแห่งชาติ ปี 60
ผู้อ่าน 215
สมพร สุยะ 20 กันยาน 2560
ศูนย์อุโมงค์สร้างสุข สร้างความสมานฉันท์
ผู้อ่าน 189
สมพร สุยะ 19 กันยาน 2560
“ งานได้ผล คนมีความสุข ” Organization Development
ผู้อ่าน 267
สมพร สุยะ 18 กันยาน 2560
... ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมในวันพระ ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ผู้อ่าน 280
สมพร สุยะ 13 กันยาน 2560
ทต.อุโมงค์ ร่วมสร้างคนดี..สู่สังคม!?
ผู้อ่าน 258
สมพร สุยะ 12 กันยาน 2560
" ลำไยไทย ลำไยลำพูน" 60
ผู้อ่าน 261
สมพร สุยะ 8 กันยาน 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 เชียงใหม่ "
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 6 กันยาน 2560
“ ลำพูน ” จังหวัดปลอดขยะเปียก จังหวัดแรกของประเทศไทย
ผู้อ่าน 618
สมพร สุยะ 3 กันยาน 2560
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ผู้อ่าน 278
สมพร สุยะ 1 กันยาน 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " แกนนำหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจ" ตำบลมะเขือแจ้
ผู้อ่าน 230
สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " สปสช.เขต 8 อุดรธานี "
ผู้อ่าน 281
สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2560
ร้อยดวงใจปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ผู้อ่าน 262
สมพร สุยะ 23 สิงหาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " อบต.บ้านโพ " จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้อ่าน 229
สมพร สุยะ 23 สิงหาคม 2560
ซ้อมการดับเพลิงขั้นต้นและการอพยพหนืไฟ
ผู้อ่าน 220
สมพร สุยะ 16 สิงหาคม 2560
12 สิงหามหาราชินี
ผู้อ่าน 197
สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2560
"ปลูกดาวเรืองในวันแม่ เพื่อเบ่งบานในงานของพ่อ"
ผู้อ่าน 241
สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2560
" พิธีวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ”
ผู้อ่าน 288
สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2560
“แม่ลูก ปลูกรัก ทอถักสายใย ร่วมใจปลูกผัก”
ผู้อ่าน 220
สมพร สุยะ 11 สิงหาคม 2560
“๑๒ สิงหา ” วันแม่แห่งชาติ ๒๕๖๐
ผู้อ่าน 197
สมพร สุยะ 11 สิงหาคม 2560
“ ตลาดนัดศีล 5 ”
ผู้อ่าน 248
สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.บ้านมุง จ.พิษณุโลก
ผู้อ่าน 256
สมพร สุยะ 8 สิงหาคม 2560
ทต.อุโมงค์ ร่วมใจกำจัดผักตบชวาตามโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา”
ผู้อ่าน 199
สมพร สุยะ 7 สิงหาคม 2560
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 114 ล้าน พัฒนาตำบลอุโมงค์ ปี 61
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 7 สิงหาคม 2560
เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ตลาดต้องชม...กาดฮิมน้ำอุโมงค์
ผู้อ่าน 256
สมพร สุยะ 5 สิงหาคม 2560
ทต.อุโมงค์ อบรมกลุ่มสตรีทำขนมไทย
ผู้อ่าน 246
สมพร สุยะ 3 สิงหาคม 2560
สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผ่านร่างงบ 61 กว่า 114 ล้าน
ผู้อ่าน 232
สมพร สุยะ 2 สิงหาคม 2560
พสกนิกรตำบลอุโมงค์ “ ร่วมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ”
ผู้อ่าน 205
สมพร สุยะ 28 กรกฎาคม 2560
ทต.อุโมงค์ เปิดโรงเลี้ยงไส้เดือนดิน
ผู้อ่าน 245
สมพร สุยะ 28 กรกฎาคม 2560
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560
ผู้อ่าน 213
สมพร สุยะ 26 กรกฎาคม 2560
" 74 ชุมชน ปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ลำพูน "
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 25 กรกฎาคม 2560
“ UM Digihealth ” วางแผนพัฒนาสุขภาพเชิงรุก
ผู้อ่าน 200
สมพร สุยะ 22 กรกฎาคม 2560
MOU จังหวัดสะอาด 3Rs ประชารัฐ และตำบลปลอดขยะเปียก
ผู้อ่าน 316
สมพร สุยะ 17 กรกฎาคม 2560
อบรมเชิงปฏิบัติการแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ผู้อ่าน 215
สมพร สุยะ 16 กรกฎาคม 2560
" อบรมทักษะกีฬาฟุตซอล "
ผู้อ่าน 345
สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร"
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 14 กรกฎาคม 2560
ทต.อุโมงค์ " แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่น "
ผู้อ่าน 224
สมพร สุยะ 7 กรกฎาคม 2560
อิ่มบุญ อิ่มใจ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๐
ผู้อ่าน 201
สมพร สุยะ 7 กรกฎาคม 2560
ขบวนแห่เทียนพรรษาพระราชทาน
ผู้อ่าน 434
สมพร สุยะ 6 กรกฎาคม 2560
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประกอบพิธี หล่อเทียนพรรษา สืบสานตำนาน ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่โบราณ ที่มีบันทึกไว้ในตำนานพระพุทธศาสนา
ผู้อ่าน 229
สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2560
ตรวจประเมิน : LPA : 60
ผู้อ่าน 238
สมพร สุยะ 26 มิถุนายน 2560
." กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด "
ผู้อ่าน 225
สมพร สุยะ 25 มิถุนายน 2560
.“ Zero Waste School”
ผู้อ่าน 250
สมพร สุยะ 21 มิถุนายน 2560
ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561 -2564)
ผู้อ่าน 227
สมพร สุยะ 18 มิถุนายน 2560
พิธีสืบชะตาแม่น้ำ "ลำน้ำปิงห่าง"
ผู้อ่าน 278
สมพร สุยะ 16 มิถุนายน 2560
นิทรรศการภายใต้หัวข้อ เรื่อง “ศาสตร์พระราชา”
ผู้อ่าน 438
สมพร สุยะ 15 มิถุนายน 2560
.“สืบสานวัฒนธรรมพิธีกร พิธีกรรมทางศาสนาล้านนาไทย”
ผู้อ่าน 316
สมพร สุยะ 15 มิถุนายน 2560
พิธีต้อนรับตราตั้งรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูน
ผู้อ่าน 523
สมพร สุยะ 15 มิถุนายน 2560
อุโมงค์ “รักษ์โลกตามรอยพ่อ”
ผู้อ่าน 188
สมพร สุยะ 7 มิถุนายน 2560
ศึกษาดูงาน เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
ผู้อ่าน 194
สมพร สุยะ 7 มิถุนายน 2560
แยก แลก เบี้ย " อุโมงค์ ลำพูน
ผู้อ่าน 235
สมพร สุยะ 5 มิถุนายน 2560
" ปลูกฝังต้นกล้า เยาวชนต้นแบบวิถีพอเพียง"
ผู้อ่าน 393
สมพร สุยะ 30 พฤษภาคม 2560
" ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ " ประจำปี ๒๕๖๐
ผู้อ่าน 207
สมพร สุยะ 29 พฤษภาคม 2560
อุโมงค์ ดีเดย์ 25 พ.ค. อบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์)
ผู้อ่าน 213
สมพร สุยะ 25 พฤษภาคม 2560
" ชุมชนสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ"
ผู้อ่าน 261
สมพร สุยะ 22 พฤษภาคม 2560
ศึกษาดูงาน “เติมเต็มประสบการณ์ ของการเรียนรู้”
ผู้อ่าน 380
สมพร สุยะ 20 พฤษภาคม 2560
เยาวชน ทต.อุโมงค์ เกี่ยวข้าว เรียนรู้วิถีพอเพียง
ผู้อ่าน 220
สมพร สุยะ 19 พฤษภาคม 2560
“ แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน ”
ผู้อ่าน 328
สมพร สุยะ 13 พฤษภาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ไทรทอง จ.สระแก้ว
ผู้อ่าน 514
สมพร สุยะ 11 พฤษภาคม 2560
“ สามัคคี 5 ตำบล”
ผู้อ่าน 346
สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2560
" อุโมงค์ " รวมใจแห่โคมวันวิสาขบูชา
ผู้อ่าน 484
สมพร สุยะ 8 พฤษภาคม 2560
" ต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน "
ผู้อ่าน 298
สมพร สุยะ 4 พฤษภาคม 2560
มหกรรมส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ผู้อ่าน 262
สมพร สุยะ 25 เมษายน 2560
" วันเทศบาล 60 "
ผู้อ่าน 194
สมพร สุยะ 24 เมษายน 2560
รพ.สต.อุโมงค์ จัดพิธีรดน้ำ ดำหัว อสม.อาวุโส
ผู้อ่าน 285
สมพร สุยะ 20 เมษายน 2560
" เบิกบานใจ๋ ชีวีสดใส ที่อุโมงค์ หละปูน "
ผู้อ่าน 183
สมพร สุยะ 13 เมษายน 2560
“ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ”
ผู้อ่าน 224
สมพร สุยะ 12 เมษายน 2560
รดน้ำ ดำหัว & Happy birthday
ผู้อ่าน 257
สมพร สุยะ 11 เมษายน 2560
เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2560 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ผู้อ่าน 240
สมพร สุยะ 2 เมษายน 2560
วันอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2560
ผู้อ่าน 321
สมพร สุยะ 20 มีนาคม 2560
ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม
ผู้อ่าน 304
สมพร สุยะ 10 มีนาคม 2560
" รู้รัก สามัคคี " 3 ปี อาสาปันสุข
ผู้อ่าน 217
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2560
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 308
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2560
วันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐
ผู้อ่าน 277
สมพร สุยะ 8 มีนาคม 2560
" อุโมงค์สะอาด 3Rs ประชารัฐ "
ผู้อ่าน 476
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน
ผู้อ่าน 257
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์
ผู้อ่าน 313
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ ทต.บางพระ” จ.ชลบุรี
ผู้อ่าน 353
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.ทุ่งทอง” จ.กาญจนบุรี
ผู้อ่าน 352
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
“ ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน ” ๓ อปท.ท้องถิ่น
ผู้อ่าน 309
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
ทัศนศึกษาเรียนรู้โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้อ่าน 336
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " มจร.ลำพูน "
ผู้อ่าน 250
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
“ งานได้ผลคนมีความสุข ” Organization Development
ผู้อ่าน 266
สมพร สุยะ 7 มีนาคม 2560
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโครงการครู D.A.R.E
ผู้อ่าน 279
สมพร สุยะ 6 มีนาคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
ผู้อ่าน 568
สมพร สุยะ 3 มีนาคม 2560
“สานพลังชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”
ผู้อ่าน 330
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2560
“ ขบวนแห่ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ”
ผู้อ่าน 1744
สมพร สุยะ 25 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ทุ่งงาม จ.ลำปาง
ผู้อ่าน 261
สมพร สุยะ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.สำนักทอง ” จ.ระยอง
ผู้อ่าน 265
สมพร สุยะ 24 กุมภาพันธ์ 2560
" อบรมให้ความรู้สถานประกอบการร้านค้าของเก่า "
ผู้อ่าน 245
สมพร สุยะ 23 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " อบต.สะเนียน" จ.น่าน
ผู้อ่าน 256
สมพร สุยะ 22 กุมภาพันธ์ 2560
" กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ " ประจำปี 2560
ผู้อ่าน 239
สมพร สุยะ 17 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.เหนือคลอง” จ.กระบี่
ผู้อ่าน 288
สมพร สุยะ 16 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังสรรพรส จ.จันทบุรี
ผู้อ่าน 439
สมพร สุยะ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ผู้อ่าน 326
สมพร สุยะ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังหลุม จ.พิจิตร
ผู้อ่าน 308
สมพร สุยะ 9 กุมภาพันธ์ 2560
“ประชุมสภากาแฟ” แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานระหว่างหน่วยงาน
ผู้อ่าน 225
สมพร สุยะ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เมืองต้องห้ามพลาด..ลำปาง Plus ลำพูน
ผู้อ่าน 226
สมพร สุยะ 4 กุมภาพันธ์ 2560
“ อบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น ”
ผู้อ่าน 234
สมพร สุยะ 26 มกราคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน”
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 22 มกราคม 2560
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สวดพระอภิธรรม สตมวาร ( 100วัน )
ผู้อ่าน 208
สมพร สุยะ 20 มกราคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สิงโตทอง จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้อ่าน 378
สมพร สุยะ 19 มกราคม 2560
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
ผู้อ่าน 752
สมพร สุยะ 18 มกราคม 2560
"เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง"
ผู้อ่าน 258
สมพร สุยะ 14 มกราคม 2560
ประชุมหารือการจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน)
ผู้อ่าน 207
สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
อุโมงค์ Kick off ชุมชนชัยสถาน ปลอดบุหรี่
ผู้อ่าน 225
สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
.แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน
ผู้อ่าน 207
สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
ยี่เป็งรำลึก ๕๙ " เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 192
สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
ยี่เป็งรำลึก " ๕๙ ตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 263
สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.แม่ปะ” จ.ตาก
ผู้อ่าน 241
สมพร สุยะ 10 มกราคม 2560
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
ผู้อ่าน 223
สมพร สุยะ 4 มกราคม 2560
.เปิดแล้ว "งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน " 14
ผู้อ่าน 357
สมพร สุยะ 1 มกราคม 2560
.“ไส้อั่ว – ปิงห่าง ปั่นรวมใจ ตามรอยพ่อ ๙”
ผู้อ่าน 336
สมพร สุยะ 26 ธันวาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร "
ผู้อ่าน 315
สมพร สุยะ 20 ธันวาคม 2559
ทต.อุโมงค์ ต้อนรับปลัดเทศบาลคนใหม่
ผู้อ่าน 382
สมพร สุยะ 16 ธันวาคม 2559
ทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ผู้อ่าน 262
สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2559
พิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ ๑
ผู้อ่าน 447
สมพร สุยะ 5 ธันวาคม 2559
." ผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ ถวายความอาลัยในหลวง รัชกาล ที่ ๙ "
ผู้อ่าน 289
สมพร สุยะ 2 ธันวาคม 2559
MOU “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”
ผู้อ่าน 218
สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2559
พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (50วัน)
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 1 ธันวาคม 2559
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ผู้อ่าน 220
สมพร สุยะ 23 พฤศจิกายน 2559
.“รวมพลังแห่งความภักดี”
ผู้อ่าน 217
สมพร สุยะ 22 พฤศจิกายน 2559
." สร้างความรู้สู่ประชาชนในภารกิจ USO "
ผู้อ่าน 323
สมพร สุยะ 17 พฤศจิกายน 2559
ทต.อุโมงค์ ประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564 )
ผู้อ่าน 294
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
อุโมงค์ “ ตักบาตรเทโวโรหณะ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อ่าน 313
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
" จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน นิจนิรันดรไม่ลืมเลือน"
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมการก่อสร้าง ร.ร.เทศบาลอุโมงค์ ๑
ผู้อ่าน 213
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
แบ่งปัน สร้างสรรค์ ชุมชนเข้มแข็ง คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
.“ ธรรมสัญจร ธรรมะสากัจฉา เสวนา” ตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 223
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
" พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ" ประจำปี ๒๕๖๐
ผู้อ่าน 233
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
อุโมงค์ ..เดินหน้าทำแผนการดำเนินงาน สปสช.ปี 60
ผู้อ่าน 268
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
" ลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ"
ผู้อ่าน 406
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
." อุโมงค์ ลำพูน ย้อมผ้าดำฟรี "ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อ่าน 302
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
วันปิยมหาราช ครบรอบ ๑๐๖ ปี
ผู้อ่าน 269
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรม
ผู้อ่าน 345
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ผู้อ่าน 275
สมพร สุยะ 4 พฤศจิกายน 2559
พิธีบำเพ็ญกุศล ปัณรสมวาร ( 15 วัน )
ผู้อ่าน 300
สมพร สุยะ 27 ตุลาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " TEI "
ผู้อ่าน 233
สมพร สุยะ 27 ตุลาคม 2559
อุโมงค์ ชุมชนเข้มแข็ง เทศบาลน่าอยู่
ผู้อ่าน 246
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
อาสาปันสุข “คนตำบลอุโมงค์ ไม่ทอดทิ้งกัน”
ผู้อ่าน 292
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
“ พาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิต ”
ผู้อ่าน 371
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.รวมใจพัฒนา จ.พะเยา
ผู้อ่าน 398
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
“ งานได้ผล คนมีความสุข ” Organization Development
ผู้อ่าน 316
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน นิจนิรันดร์ไม่ลืมเลือน
ผู้อ่าน 413
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
" วันเยาวชนแห่งชาติ " ๕๙
ผู้อ่าน 323
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
ผู้อ่าน 466
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
MOU ขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล สู่ไทยแลนด์ 4.0
ผู้อ่าน 384
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
" ประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ " ประจำปี ๒๕๕๙
ผู้อ่าน 279
สมพร สุยะ 29 กันยาน 2559
งานวันวิชาการ : ๕๙
ผู้อ่าน 285
สมพร สุยะ 28 กันยาน 2559
ทต.อุโมงค์ เปิดการแข่งขันบาสเกตบอล อุโมงค์คัพ ครั้งที่ ๒
ผู้อ่าน 267
สมพร สุยะ 28 กันยาน 2559
บันทึกเบื้องหลังการถ่ายทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์
ผู้อ่าน 218
สมพร สุยะ 28 กันยาน 2559
อุโมงค์ “ ลดโลกร้อน ”สร้างความตระหนัก ถึงปัญหาโลกร้อน
ผู้อ่าน 264
สมพร สุยะ 27 กันยาน 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์
ผู้อ่าน 270
สมพร สุยะ 27 กันยาน 2559
“ ธรรมสัญจร ธรรมะสากัจฉา เสวนา”
ผู้อ่าน 271
สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2559
อุโมงค์ ติวเข้ม " ทบทวนงานวิจัยชุมชน " RECAP
ผู้อ่าน 232
สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2559
“ สภาฯ อุโมงค์อนุมัติงบ ๑๑๓,๕๐๐,๐๐๐ พัฒนาตำบล ” ปี ๖๐
ผู้อ่าน 272
สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " ท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์"
ผู้อ่าน 377
สมพร สุยะ 29 สิงหาคม 2559
ทต.อุโมงค์ อปท.ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อ่าน 282
สมพร สุยะ 24 สิงหาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ long term care”
ผู้อ่าน 351
สมพร สุยะ 14 สิงหาคม 2559
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ผู้อ่าน 247
สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2559
" พิธีวางพานพุ่มดอกมะลิและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ”
ผู้อ่าน 449
สมพร สุยะ 12 สิงหาคม 2559
อุโมงค์” ร่วมใจปลูกต้นไม้ ลดสภาวะโลกร้อน
ผู้อ่าน 311
สมพร สุยะ 11 สิงหาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ ทต.นครนครราชสีมา”
ผู้อ่าน 263
สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2559
อุโมงค์ ” ฝึกนักเรียนทำนาปลูกข้าว ยึดทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อ่าน 303
สมพร สุยะ 10 สิงหาคม 2559
" ธรรมสัญจรพัฒนาจิตใจ "
ผู้อ่าน 301
สมพร สุยะ 5 สิงหาคม 2559
ทต.อุโมงค์ ซ้อมแผนดับเพลิงรับมือไฟไหม้
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 5 สิงหาคม 2559
" ร้อยดวงใจ ถวายแม่ของแผ่นดิน "
ผู้อ่าน 284
สมพร สุยะ 2 สิงหาคม 2559
" TEEN TO BE GOOD "
ผู้อ่าน 248
สมพร สุยะ 30 กรกฎาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 25 กรกฎาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.หนองฉาง จ.อุทัยธานี
ผู้อ่าน 270
สมพร สุยะ 25 กรกฎาคม 2559
“ เห็นทุกข์ สร้างสุข ด้วยจิตอาสา ” คนตำบลอุโมงค์ไม่ทอดทิ้งกัน
ผู้อ่าน 222
สมพร สุยะ 23 กรกฎาคม 2559
อุโมงค์ " แห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีท้องถิ่น "
ผู้อ่าน 386
สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2559
ทต.อุโมงค์ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙
ผู้อ่าน 328
สมพร สุยะ 15 กรกฎาคม 2559
อบรมการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
ผู้อ่าน 361
สมพร สุยะ 14 กรกฎาคม 2559
.“วันนี้ กับโรงเรียนดอกซอมพอ (ผู้สูงอายุ) ตำบลอุโมงค์”
ผู้อ่าน 369
สมพร สุยะ 14 กรกฎาคม 2559
.“ อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมอาสาปันสุข ”
ผู้อ่าน 217
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
วันนี้ กับ " สิ่งดีๆ ที่เรามีให้กัน"
ผู้อ่าน 233
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
การสร้างพลเมือง ต้องดำเนินการ โดย “พลเมือง ”
ผู้อ่าน 239
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
ที่นี่กับ “ พัชรี จัดไป ช่อง 7 สี ”
ผู้อ่าน 261
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
." อุโมงค์ฟ้าใส ใส่ใจลดบุหรี่"
ผู้อ่าน 280
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
อุโมงค์ " ปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนมีส่วนร่วมป้องปัญหายาเสพติด"
ผู้อ่าน 238
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
“ ฮอมแฮง แป๋งโลกงาม”
ผู้อ่าน 315
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
.“Big Cleaning Day” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
ผู้อ่าน 345
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
." Active Ageing "
ผู้อ่าน 310
สมพร สุยะ 12 กรกฎาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ไชยสถาน จ.น่าน
ผู้อ่าน 380
สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.เมืองล้อมแรด จ.ลำปาง
ผู้อ่าน 336
สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.นครชุม จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน 447
สมพร สุยะ 8 กรกฎาคม 2559
ชุมชนเชตวัน (หนองหมู) " แชมป์ "
ผู้อ่าน 265
สมพร สุยะ 3 กรกฎาคม 2559
ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา"
ผู้อ่าน 272
สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2559
" ประชุมร่วม คณะสงฆ์ตำบลอุโมงค์ "
ผู้อ่าน 244
สมพร สุยะ 29 มิถุนายน 2559
." อุโมงค์ " เข้ม ร้านจำหน่ายเหล้ารอบสถานศึกษา
ผู้อ่าน 207
สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2559
" อุโมงค์ " ปลูกจิตสำนึกผู้ค้าอาหาร ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน
ผู้อ่าน 266
สมพร สุยะ 28 มิถุนายน 2559
" กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด "
ผู้อ่าน 235
สมพร สุยะ 26 มิถุนายน 2559
นายอำเภอเมืองลำพูน พบกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน
ผู้อ่าน 249
สมพร สุยะ 21 มิถุนายน 2559
พิธีไหว้ครูโรงเรียนดอกซอมพอ(ผู้สูงอายุ)
ผู้อ่าน 349
สมพร สุยะ 16 มิถุนายน 2559
." อุโมงค์ ลำพูน" ร่วมใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
ผู้อ่าน 353
สมพร สุยะ 9 มิถุนายน 2559
." เปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ "
ผู้อ่าน 415
สมพร สุยะ 9 มิถุนายน 2559
." กระบวนการสร้างพลเมือง "
ผู้อ่าน 300
สมพร สุยะ 8 มิถุนายน 2559
เปิดแล้ว “ฟุตซอลต้านยาเสพติด” เทศบาลตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 235
สมพร สุยะ 3 มิถุนายน 2559
อุโมงค์แห่โคม " วิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก"
ผู้อ่าน 253
สมพร สุยะ 19 พฤษภาคม 2559
." ต้อนรับขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน "
ผู้อ่าน 236
สมพร สุยะ 13 พฤษภาคม 2559
." ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ "
ผู้อ่าน 220
สมพร สุยะ 12 พฤษภาคม 2559
ทต.อุโมงค์ ติวเข้ม “ นักวิจัยชุมชน ”
ผู้อ่าน 199
สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2559
." ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้อ่าน 238
สมพร สุยะ 10 พฤษภาคม 2559
"ประชุมเตรียมความพร้อมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย"
ผู้อ่าน 207
สมพร สุยะ 2 พฤษภาคม 2559
“ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อออกแบบโจทย์วิจัย ”
ผู้อ่าน 225
สมพร สุยะ 1 พฤษภาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.วังแขม จ.กำแพงเพชร
ผู้อ่าน 349
สมพร สุยะ 30 เมษายน 2559
ประชุมสภามหาวิชชาลัยฯ ครั้งที่ ๒ /๒๕๕๙
ผู้อ่าน 236
สมพร สุยะ 30 เมษายน 2559
" วันเทศบาล " ประจำปี ๒๕๕๙
ผู้อ่าน 387
สมพร สุยะ 25 เมษายน 2559
“ อุโมงค์จุ้มใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ๕๙ ”
ผู้อ่าน 378
สมพร สุยะ 13 เมษายน 2559
“ สรงน้ำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ” ให้ประชาชนได้ร่วมสักการะเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
ผู้อ่าน 288
สมพร สุยะ 12 เมษายน 2559
" ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ " ๕๙ พบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ผู้อ่าน 519
สมพร สุยะ 11 เมษายน 2559
" สืบทอดภูมิปัญญา ตามวิถีคนอุโมงค์ "
ผู้อ่าน 585
สมพร สุยะ 8 เมษายน 2559
" พัฒนาศักยภาพผู้พิการ " ให้มีบทบาทหน้าที่ในสังคมอย่างเท่าเทียม
ผู้อ่าน 297
สมพร สุยะ 4 เมษายน 2559
" ค่ายเยาวชน วิถีคนล้านนา " ฝึกทักษะการเรียนรู้ และปลูกพลังบวก
ผู้อ่าน 321
สมพร สุยะ 4 เมษายน 2559
มรดกโลก มรดกไทย มรดกอุโมงค์
ผู้อ่าน 400
สมพร สุยะ 2 เมษายน 2559
อุโมงค์ เข้ม " ลดอุบัติเหตุ ช่วง 7 วัน อันตราย "
ผู้อ่าน 353
สมพร สุยะ 1 เมษายน 2559
ต้อนรับ “รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร”
ผู้อ่าน 380
สมพร สุยะ 26 มีนาคม 2559
อุโมงค์ ติวเข้ม " จัดทำแผนแม่บทชุมชน " ประจำปี 2560
ผู้อ่าน 265
สมพร สุยะ 25 มีนาคม 2559
เปิดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อรับฟังความต้องการ ระดมความคิดเห็นปัญหา ของประชาคมท้องถิ่นและชุมชน นำสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี
ผู้อ่าน 249
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ "
ผู้อ่าน 275
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " มจร.ลำพูน "
ผู้อ่าน 256
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
พัฒนาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพ อสม.ตำบลอุโมงค์
ผู้อ่าน 223
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
" วันสตรีสากล " อุโมงค์ 59
ผู้อ่าน 235
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.ไชยสถาน” จ.น่าน
ผู้อ่าน 476
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ อบต.ดอนตะโก” จ.ราชบุรี
ผู้อ่าน 949
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
พิธีมอบใบประกาศนียบัตร โรงเรียนเทศบาลอุโมงค์ 1
ผู้อ่าน 607
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
อุโมงค์ จัดวันอปพร. เชิดชูอาสาสมัครจิตอาสา
ผู้อ่าน 470
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดงานวัน อสม.แห่งชาติ ประจำปี 2559
ผู้อ่าน 320
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน เครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชน” จ.นครศรีธรรมราช
ผู้อ่าน 303
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
ส่องจิตอาสา คุณค่าของการแบ่งปัน
ผู้อ่าน 490
สมพร สุยะ 24 มีนาคม 2559
" วันท้องถิ่นไทย " ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
ผู้อ่าน 388
สมพร สุยะ 18 มีนาคม 2559
" กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ " รับโล่รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2559
ผู้อ่าน 558
สมพร สุยะ 15 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร (มศว.)
ผู้อ่าน 281
สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน " ศูนย์บริหารงานวิจัย " มช.
ผู้อ่าน 318
สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “อบต.เขาเขน จ.กระบี่
ผู้อ่าน 313
สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2559
เปิดเวทีประชาคมท้องถิ่น
ผู้อ่าน 327
สมพร สุยะ 14 มีนาคม 2559
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ทต.แม่สายมิตรภาพ จ.เชียงราย
ผู้อ่าน 335
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
เทศบาลตำบลอุโมงค์ " ห่วงใย ใส่ใจ ผู้ประสบภัยหนาว"
ผู้อ่าน 228
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
ผู้สูงอายุอุโมงค์ยุคใหม่สู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมาร์ท
ผู้อ่าน 238
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
อบรมด้านโภชนาการแม่บ้านตำบลอุโมงค์ ประจำปี ๒๕๕๙
ผู้อ่าน 259
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
กิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๙
ผู้อ่าน 220
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
อบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรมอาสาปันสุข (อปส.)
ผู้อ่าน 220
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เพิ่มศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น
ผู้อ่าน 259
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
สภากาแฟจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 / 2559
ผู้อ่าน 392
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
“ ดอยขะม้อเกมส์ ” ครั้งที่ 16
ผู้อ่าน 385
สมพร สุยะ 1 มีนาคม 2559
เหลียวหลังแลหน้า วิถีหน้าหมู่ คนหละปูน
ผู้อ่าน 235
สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2559
เรียนรู้โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้อ่าน 207
สมพร สุยะ 1 กุมภาพันธ์ 2559
“ วันครู ประจำปี ๒๕๕๙ ”
ผู้อ่าน 323
สมพร สุยะ 20 มกราคม 2559
เปิดแล้ว !! ลานค้าชุมชน วิถีคนอุโมงค์ “กาดสีเขียว”
ผู้อ่าน 446
สมพร สุยะ 20 มกราคม 2559
“ เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต ”
ผู้อ่าน 300
สมพร สุยะ 9 มกราคม 2559
ภาพประทับใจ “ งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ 13
ผู้อ่าน 400
สมพร สุยะ 6 มกราคม 2559
ธิดา “งานสืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง ไส้อั่ว หละปูน” ครั้งที่13
ผู้อ่าน 501
สมพร สุยะ 6 มกราคม 2559
ขอเชิญเที่ยวงาน “สืบสานวัฒนธรรมปิงห่าง-ไส้อั่วหละปูน” ครั้งที่ ๑๓
ผู้อ่าน 585
สมพร สุยะ 16 ธันวาคม 2558
“อาหารปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน ”
ผู้อ่าน 278
สมพร สุยะ 26 ตุลาคม 2558
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน “ ทต.บ้านดอน” จ.สุพรรณบุรี
ผู้อ่าน 728
สมพร สุยะ 26 ตุลาคม 2558
“ อุโมงค์” จัดพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระพุทธเจ้าหลวง
ผู้อ่าน 771
สมพร สุยะ 23 ตุลาคม 2558
“MOU” คำรับรองการปฏิบัติราชการ ๕๙
ผู้อ่าน 278
สมพร สุยะ 19 ตุลาคม 2558