Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3
 
 
 

ชื่อรางวัล วันที่รับรางวัล เอกสาร รูป อัลบั้ม
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2547 2004-09-05
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมสนับสนุนโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2552 2009-08-27
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่รางวัล โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 4 2009-06-07
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่รางวัล โครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 5 2010-06-20
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จังหวัดลำพูน ประจำปี 2553 2010-10-28
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒธรรม ประจำปี 2554 2011-10-25
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลชนะเลิศการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวในระดับชุมชนท้องถิ่น(ภาคเหนือ)ระยะที่ 2 ปี 2555 2012-07-26
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลโล่เกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนในระดับดีเด่น 2011-12-22
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีด้านสตรีและครอบครัว 2011-03-24
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลพระปกเกล้าสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปี 2548 2012-09-05
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2549 2006-08-24
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลกิจกรรมดีเด่นหัวข้อรณรงค์ลดเมืองร้อนด้วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า แก่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ และ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 3 2008-05-25
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีต่อเนื่อง ประเภท เทศบาลประจำปี 2551 2008-07-11
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลชนะเลิศโครงการพัฒนาผู้นำเผชิญวิกฤตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2009-12-16
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลชมเชยเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ภาคเหนือ) 2012-02-09
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลในการพัฒนาสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการพัฒนาผู้นำตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2012-05-31
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลที่ 2 ประเภทเทศบาล โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี 2546 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ปี 2550 (เทศบาลขนาดกลาง) 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประจำปี 2554 0000-00-00
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2551 2008-06-26
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่เกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ให้การสนับสนุนชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ประเภทชุมชนขนาดใหญ่ โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 80 ชุมชน ปี 2555 2012-12-04
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น ทางวัฒนธรรม 2013-04-01
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )ประจำปี 2560 2017-11-12
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัล "การพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ" ระดับดี โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) (Thailand Public Service Awards ๒๐๑๖) 2016-10-20
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
" กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ " รับโล่รางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาลดีเด่น แห่งปี 2559 2016-03-16
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ทต.อุโมงค์ เทศบาลต้นแบบตำบลพึ่งพิงสำหรับผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง 2018-02-02
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์จัดการเครือข่ายสุขภาวะชุมชนเชียวชาญเฉพาะ “มหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง” และใบประกาศเกียรติคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการสุขภาวะชุมชน ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ 2018-03-03
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โล่เกียรติคุณเชิดชูเกียรติ เป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล รักษาต้นไม้ " รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี " 2018-06-28
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 2018-10-25
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น 2018-10-18
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
เกียรติภูมิท้องถิ่น ( KPI Awards )รางวัล " พระปกเกล้าทองคำ " ประจำปี 2561 2018-11-10
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
การดำเนินงานตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)ดีเด่นระดับจังหวัด 2019-01-11
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม

   

 
 
 
 
frmlegal.php