Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3
 
 
 

ชื่อโครงการ เอกสาร รูป อัลบั้ม
โครงการศึกษาปัญหาความต้องการพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ประชุมสภาเด็กและเยาวชนตำบลอุโมงค์ ประจำเดือน สิงหาคม 2555
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการเทศบาลพบประชาชน
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ข่วงเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
เยาวชนวัยใส ใส่ใจธรรมะ
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ ,09-07-55
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการพาน้องเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ชำระจิตใจ
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
อบรมโครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพลูกค้า ธ.ก.ส.จังหวัดลำพูน
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.ปงดอน
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
รับโล่รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เชิงเกษตร กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
วัยใส ใส่ใจประชาธิปไตย
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลอุโมงค์
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.ปาย
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการงานวันสมเด็จพระปิยมหาราช ประจำปี 2555 เทศบาลตำบลอุโมงค์
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
กิจกรรมวันเอดส์โลก
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็ง ประจำปี ๕๕
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา 5 ธันวาคม ประจำปี 2555
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลกาบิน จ.อุบลราชธานี
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลทอนหงส์ จ.นครศรีธรรมราช
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะดูงานจาก อบต.ซำ จ.ศรีสะเกษ
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะดูงานจากเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จ.อ่างทอง
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการจัดการอบรมการเล่นกีฬา “สตรีทบอล”
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการชุมชนสีเขียว(Low Carbon) นำร่อง
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะดูงานจาก เกษตรอำเภอเวียงหนองล่อง จ.ลำพูน
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะดูงานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดแพร่
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี พ.ศ.2556
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะดูงานจาก ททท.เชียงใหม่ ดูงาน
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะกรรมการ สำนักงานศึกษาธิการภาค 1
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเยาวชน ทต.นาทราย
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลโลก ประจำปี ๒๕๕๖
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบการจัดการสารสนเทศ(เว็บไซด์) เทศบาลตำบลอุโมงค์
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการสร้างสังคมที่ห่วงใย สานสามวัยที่ผูกพัน
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
กิจกรรมรับคณะดูงานจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
กิจกรรมวันสำคัญ (วันไหว้ครู) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2556
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการตักบาตรเทโวโรหณะ
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการวันแม่แห่งชาติ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘1 พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ประจำปี ๒๕๕6
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการงานวันสมเด็จพระปิยมหาราช ประจำปี 2556 เทศบาลตำบลอุโมงค์
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการ ฝึกอบรมการพัฒนาและส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี พ.ศ.2556
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
เรียนรู้สู่โลกกว้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการวันสตรีสากล ประจำปี 2557
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
อบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี ๒๕๕๖
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
วันสำคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันไหว้ครู)2557
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
ศูนย์เด็กเล็กก้าวสู่อาเซียนอย่างมั่นใจ (จัดงานวันอาเซียน)2557
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการวันสำคัญของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ)2557
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถวายเทียนพรรษา 2557
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการอบรมเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก (IQ EQ) สำหรับพ่อแม่ และผู้เลี้ยงดูเด็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม
โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2557
เปิดไฟล์เอกสาร
เปิดไฟล์รูปภาพ
เปิดไฟล์อัลบั้ม

   

 
 
 
 
frmlegal.php
 
 วันนี้
3 คน
เดือนนี้
86 คน
ปีนี้
1,132 คน
ทั้งหมด
90,151 คน
     
จังหวัดลำพูน ระบบบันทึกบัญชีของ อปท กระทรวงมหาดไทย
สายด่วนรัฐบาล 1111 ท้องถิ่นลำพูน ThaiTambon สวทช
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน นิตยสารออนไลน์ ดาวน์โหลด CutePDF ดาวน์โหลด Acrobat Reader