Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Loading
img1 img2 img3
 
 
 

เรื่อง
รายละเอียด
รูปภาพ
ไฟล์เอกสาร
ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์
E-mail
 

*โปรดระบุข้อมูล ชื่อผู้แจ้ง เบอร์โทร และอิเมล์ ที่ถูกต้องของท่าน เพื่อประโยชน์ในการแจ้งผลการดำเนินงานของเทศบาล หรือกรณีที่เทศบาลจะติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้แจ้ง ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะเก็บเป็นความลับตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ    

 
 
 
 
frmlegal.php