ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector:BFSI)

ผู้เขียน : วราภรณ์ ขว้างจิตต์ เข้าชม : 882 วันที่ประกาศ : 1 ก.พ. 2560 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ

นางสาวนิตยา ปาระโมงค์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (Basic of Food Sanitation Inspector:BFSI) ของศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ วันที่ 16-19 ม.ค.2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่