ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทม.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 276 วันที่ประกาศ : 15 ม.ค. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทม.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

... วันนี้ (๑๕ ม.ค.๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาอาชีพและเศรษฐกิจตำบลอุโมงค์ บ้านไร่ หมู่ ๘ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการชุมชน บ้านไร่ หมู่ที่ ๘ ตำบลอุโมงค์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน ๑๙๐ คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย “ด้านสาธารณสุขมูลฐาน” เทศบาลต้นแบบ ชุมชนปลอดขยะ Zero Waste ทั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน ประสบการณ์ มาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนตามบทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อไป.-

ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121