ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.คลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 254 วันที่ประกาศ : 18 ม.ค. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทต.คลองจิก จ.พระนครศรีอยุธยา

... เมื่อวันที่ (๑๗ ม.ค.๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นายเฉลิมชัย มีสมทรัพย์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคลองจิก นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการชุมชน จำนวน ๓๐๒ คน เข้าศึกษาดูงาน และรับฟังการบรรยาย “ด้านการบริหารจัดการการดำเนินงานตามพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ตามโครงการส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๓
... ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป.-

ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121