ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สมอแข จ.พิษณุโลก

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 305 วันที่ประกาศ : 24 ม.ค. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน อบต.สมอแข จ.พิษณุโลก

... วันนี้ (๒๔ ม.ค.๖๓ ) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก นำโดย นางทองม้วน พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข นำคณะสมาชิกองค์การบริหารตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๐๐ คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับฟังการบรรยาย “ด้านการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล” ตามโครงการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ประจำปี ๒๕๖๓
... ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ได้มีองค์ความรู้ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการในการบริการประชาชน โดยยึดหลักการบริหารกิจการที่ดี และหลักธรรมาภิบาล เป็นแนวทางในการทำงาน พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิควิธีปฏิบัติใหม่ๆ นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดูงานมาปรับใช้กับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป.-

ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121