ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 90 วันที่ประกาศ : 23 ก.ย. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด


ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------

               ตามประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำการขนและกำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ นั้น
               จ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดนันทพัฒน์รีไซคลิง (ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๙๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

  

  

 

(นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์