เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 118 วันที่ประกาศ : 3 พ.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

... วันนี้ (๓ พ.ย.๖๓) เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรชัย ขยัน ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีคณะกรรมการฯ / คณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม และนำเสนอผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมโดดเด่น ของแต่ละกองภายในเทศบาล ที่คณะกรรมการคัดเลือก จากนั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และการพิจารณากำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และสรุปการติดตามการประเมินผลฯ เพื่อรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลอุโมงค์ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121