ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 251 วันที่ประกาศ : 12 พ.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

... วันนี้ (๑๒ พ.ย.๖๓) เวลา ๐๙.๐๐ น.ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายประยูร บุญธรรม ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ แนะนำพนักงานเทศบาล ที่รับโอนย้ายเข้ามาใหม่และบรรจุแต่งตั้ง ๑.นางสาวเอกอาภรณ์ สุริยะเจริญ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ๒.นางสาวรัตนาภรณ์ พันธุ์รัตน์ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ โดยมีนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียง
... การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีญัตติสำคัญ คือ ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓, ระเบียบวาระที่ ๕ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งได้ขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, ระเบียบวาระที่ ๖ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไปตั้งจ่ายรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์, ระเบียบวาระที่ ๗ ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการอุทิศที่ดินให้เทศบาลตำบลอุโมงค์, ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ยกมือเห็นชอบ ทั้งสี่วาระ พร้อมทั้งหารือหรือรับทราบข้อมูลประเด็นการพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตพื้นที่ของสมาชิกสภาเทศบาล

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121