... เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 81 วันที่ประกาศ : 12 พ.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/...  เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

... วันนี้ (12 พ.ย.63) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลอุโมงค์ มีนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงาน ประชาชนและแกนนำองค์กร ชมรมต่างๆ ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพ รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน ในการส่งเสริม ป้องกันรักษาสุขภาพและฟื้นฟูสุขภาพ นำแผนสุขภาพชุมชนมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงานของกองทุนหลักประสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2564
... การจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอุโมงค์ ผู้แทนภาคประชาชน หน่วยงาน กลุ่มชมรมต่างๆ ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ 47 กลุ่ม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์, โรงพยาบาลลำพูน, และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าการอบรม

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121