เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 80 วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2563 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

... วันนี้ (๑๘ พ.ย.๖๓ ) เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ นำคณะผู้นำชุมชน คณะกรรมการอำนวยการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน คณะกรรมการชุมชน พนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำชุมชน จำนวน ๑๓๐ คน เข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ตำบลอุโมงค์ และการบริหารจัดการขยะโดยชุมชน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ตลอดจนกระบวนการดำเนินงาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน นำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน สืบไป.-

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
โทร 0 5398 3234 ต่อ 121