ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 180 วันที่ประกาศ : 29 ธ.ค. 2563 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง ประสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดภาษีป้าย พ.ศ.2563

... ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เห็นควรออกกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอน 98 ก หน้า 18 ลง วันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
... เทศบาลตำบลอุโมงค์ เห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ และประชาชนผู้อยู่ในข่ายเสียภาษีป้าย ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดเก็บอัตราภาษีป้ายใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับการติดตั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563