ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านระบบ Video conference แอพพลิเคชั่น zoom

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 128 วันที่ประกาศ : 5 ม.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านระบบ Video conference แอพพลิเคชั่น zoom

... วันนี้ (๕ ม.ค.๖๔ ) เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธาน อสม.ระดับตำบล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ กำนัน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video conference แอพพลิเคชั่น zoom โดยมีนายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานฯ โดยมีระเบียบวาระสืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่าน ประกอบด้วยผลการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภัยแล้ง ภัยหนาว การค้ามนุษย์ แรงงานต่างด้าว และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่, การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน, การบริหารจัดการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) และติดตามสถานการณ์มาตรการต่างๆ ตามระเบียบและข้อสั่งการ โดยเฉพาะมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-๑๙ ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นมาตรการที่ต้องคุมเข้มที่ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเน้นย้ำผู้นำชุมชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาล ประกาศและคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน โดยเคร่งครัด และกำหนดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการฯ ครั้งต่อไป ในวันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.ณ ห้องประชุมบัวขาว ขั้น ๒ อำเภอเมืองลำพูน

#SAVELAMPHUM
#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121