เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมีจิตอาสา ส่งเสริมให้สตรี มีบทบาทในด้านจิตอาสา ทำความดีงามแก่ท้องถิ่นของตนเอง

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 94 วันที่ประกาศ : 5 ก.พ. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมีจิตอาสา ส่งเสริมให้สตรี มีบทบาทในด้านจิตอาสา ทำความดีงามแก่ท้องถิ่นของตนเอง

... วันนี้ (5 ก.พ.64 ) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการส่งเสริมบทบาทสตรีกับการมีจิตอาสา ประจำปี 2564 โดยมีนางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมเสริมให้สตรีตำบลอุโมงค์ ได้เข้ามามีบทบาทในด้านจิตอาสา ส่งเสริมการทำความดีงามแก่ท้องถิ่นของตนเอง ด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวมมีจิตอาสาพัฒนาบริการชุมชน ทำประโยชน์เพื่อสังคมพร้อมกัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ธรรมะบรรยาย " จิตอาสาด้วยหัวใจ ชุมชนไหนก็เป็นสุข" กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้การปรับตัวใช้ชีวิต ในสังคมแบบ "โลกที่เปลี่ยนไป กับมิติใหม่ในยุค New Nomrmal" กิจกรรม Work Shop " สตรีจิตอาสา "
... ประธานในพิธีกล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมธรรมะบรรยาย กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้การปรับใช้ชีวิตในสังคม และกิจกรรมที่ขอชื่นชมอีก 1 กิจกรรม คือ กิจกรรม "สตรีจิตอาสา" แบ่งเวลาสร้างสุขในชุมชนเป็นกิจกรรมการทำความดี โยการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัด หรือศาสนสถาน สถานที่สาธารณะ ล้างห้องน้ำ ห้องสุขา รวมถึงการเก็บกวาดขยะในบริเวณวัดเพื่อให้เกิดความสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการหมุนเวียนทำกิจกรรม ก่อนวันพระ 1 วัน ในแต่ละวัด หรือสถานที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ ซึ่งทุกๆ กิจกรรมล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรม ที่แสดงออกถึงพลังและศักยภาพของสตรีที่เข้ามามรบทบาททางสังคม ตั้งตนอยู่ในความดีงาม และอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ขอให้รักษาคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม ต่อไป.-

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121