เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการร้านอาหาร แผงลอยได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารกับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 76 วันที่ประกาศ : 11 ก.พ. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการร้านอาหาร แผงลอยได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ ให้ความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารกับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร

... วันนี้ (11 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. ที่ อาคารมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดจัดโครงการร้านอาหาร แผงลอยได้มาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหาร ให้กับผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหาร มุ่งหวังให้ร้านอาหารเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ได้มาตรฐาน "อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" ( Clean Food Good Test) และตลาดสดผ่านเกณฑ์มาตรฐาน "ตลาดสดน่าซื้อ" ประชาชนได้รับประทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย
... นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหารในสถานประกอบการด้านอาหารประเภทตลาดสด ร้านค้าแผงลอย มุ่งเน้นส่งเสริมให้มีการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน โดยการตรวจแนะนำสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง การพัฒนาผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารปนเปื้อน ที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคในระบบทางเดินอาหารแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค เทศบาลตำบลอุโมงค์ เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนายกระดับสถานประกอบการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้านสุขาภิบาลอาหาร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป
... โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร จำนวน 50 คน และผู้สัมผัสอาหาร จำนวน 50 คน ระยะเวลาในการอบรม ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2564

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ขอบคุณภาพ ถ่าย : ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121