เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาปันสุข “ 7 ปี อาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ ทำดี ทุกที่ ที่มีรอยยิ้ม ”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 91 วันที่ประกาศ : 14 ก.พ. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาปันสุข “ 7 ปี อาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ ทำดี ทุกที่ ที่มีรอยยิ้ม ”

... วันนี้ (14 ก.พ.64) เวลา 09.00 น. ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกอาสาปันสุข “ 7 ปี อาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ ทำดี ทุกที่ ที่มีรอยยิ้ม ”ประจำปี 2564 โดยมีนางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าว เพื่อให้สมาชิกชมรมฯ มีความรู้เบื้องต้นด้านการดูแลสุขภาพตนเอง สามารถนำความรู้และทักษะไปดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส และเข้ามามีบทบาทในด้านจิตอาสาส่งเสริมการทำความดีแก่ท้องถิ่นของตนเอง ด้วยความเต็มใจ โดยไม่หวังผลตอบแทน แสดงออกเพื่อสังคมส่วนรวม มีจิตอาสา ทำประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ธรรมะกับสุขภาวะ “ จิตอาสา ศรัทธาในความดี “ การอบรมให้ความรู้ “ การดูแลให้พยาบาลเบื้องต้นแบบองค์รวม
... ประธานในพิธี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโครงการไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมปาถกฐาพิเศษธรรมะกับสุขภาวะ กิจกรรมการดูแลให้การพยาบาลเบื้องต้นแบบองค์รวม เพื่อให้การทำงานในเชิงรุก และเชิงรับในการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษา และการฟื้นฟู ให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ และแสดงออกถึงพลังและศักยภาพของชมรมสมาชิกอาสาปันสุขตำบลอุโมงค์ ที่เข้ามามีบทบาททางสังคม ตั้งตนอยู่ในความดีงาม และอุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อสังคมส่วนรวม ขอให้รักษาคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีงามของสังคม ต่อไป.-

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121