เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการให้บริการเพื่อรณรงค์ สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้เสียภาษี ประจำปี 2564

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 88 วันที่ประกาศ : 18 ก.พ. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดโครงการให้บริการเพื่อรณรงค์ สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้เสียภาษี ประจำปี 2564

... วันนี้ (18 ก.พ.64) ที่ อาคารมหาวิชชาลัยอุโมงค์สร้างพลเมือง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการให้บริการเพื่อรณรงค์ สร้างความเข้าใจที่ดีแก่ผู้ชำระภาษี ประจำปี 2564 โดยมีนางกัลยา สายลักษณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจอันดีแก่ผู้ชำระภาษี เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลฯ สร้างความเข้าใจอันดีแก่ผู้ชำระภาษี พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บภาษี ด้วยความเป็นธรรม และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ชำระภาษีในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับหลักการ และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562, การบรรยายภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ซึ่งมีประกาศอัตราภาษีใหม่ โดยมีวิทยากร คุณรักสุดฤทัย ไชยวงษา หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลแม่แรง ให้เกียรติร่วมบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้
... ประธานในพิธีกล่าวเพิ่มเติมว่า กฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นกฎหมายใหม่ที่เข้ามาแทนกฎหมายว่าด้วย ภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดิน และว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่ โดยกฎหมายฉบับใหม่
มีจุดมุ่งหมายในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และเพิ่มการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดเก็บภาษีโดยรัฐบาลเป็นผู้ดูแล และเนื่องด้วยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๕๑๐ ได้บังคับใช้มาเป็นเวลานาน ทำให้การจัดเก็บภาษีท้องถิ่นดังกล่าวมีปัญหาและข้อจำกัดเกี่ยวกับฐานภาษี อัตราภาษี และการลดหย่อนภาษีที่ไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน

#ไม่ว่าวันไหนๆก็รักอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121