เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 108 วันที่ประกาศ : 14 ก.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์

>> วันนี้ (14 ก.ค.64) เวลา 09.00 น.ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลอุโมงค์ (ศพอส.) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2564 โดยมีนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุการจัดโครงการฯ ตามที่จังหวัดลำพูนได้กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ “Clean LAMPHUN” ลำพูนเมืองสะอาด ปี 2564 เพื่อต่อยอดความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยเน้นให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดการขยะต้นทาง โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะการจัดการขยะมูลฝอย จากแหล่งกำเนิดในระดับครัวเรือน โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนดำเนินการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ อย่างมีประสิทธิภาพ และในปี 2564 จังหวัดลำพูนได้จัดทำโครงการ “ลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่” เพื่อรณรงค์ให้ทุกครัวเรือน ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการจัดระเบียบ และทำความสะอาดบริเวณหน้าสำนักงาน ทุกส่วนราชการ หน้าบ้านเรือนของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชนริมแม่น้ำ/ลำคลอง ถนนสายหลัก และ สายรองให้ดูสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย ในการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งแวดล้อมตามแนวทางของจังหวัดลำพูนนั้น จะสำเร็จลุล่วงได้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องประชาชนในตำบลอุโมงค์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยเฉพาะกลุ่มแกนนำที่จะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.), กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.), กำนัน, ผู้ใหญ่บ้านและแกนนำชุมชน ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานในด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมในตำบลอุโมงค์ ประสบผลสำเร็จและเป็นรูปธรรมชัดเจน
>> ในการจัดอบรมในวันนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้เข้าร่วมรับการอบรม จะได้รับความรู้จากวิทยากร เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้แก่ กลุ่มอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.), กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.), กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และแกนนำชุมชนทุกท่าน ให้มีความรู้ในการจัดการขยะมูลฝอยและการดูแลปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ต่อไป

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121