เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 136 วันที่ประกาศ : 18 ก.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

>> วันนี้ (18 ก.ค.64 ) ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรม สัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ” โดยมีนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาเทศบาล ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน ให้เข้ามาทำหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งฝ่ายบริหารโดยนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ได้แถลงนโยบายในการทำงานต่อสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาดจนเกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม เทศบาลตำบลอุโมงค์ จึงได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาสำหรับสมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้ความรู้ ด้านการช่วยเหลือประชาชน กรณีเกิดสาธารณภัยในพื้นที่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น สร้างความรู้ ความเข้าใจในด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งในฐานะฝ่ายปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ และเป็นหน่วยสนับสนุนให้สมาชิกสภาท้องถิ่น จะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกิจการสภาท้องถิ่น
>> ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจ และปฏิบัติงานด้านกิจการสภาไปในทิศทางเดียวกัน นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง เพื่อการบริหาร และพัฒนาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ให้ยั่งยืนต่อไป .-

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121