เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สภาฯ รับหลักการ งบประมาณ 116,703,000 .- บาท

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 122 วันที่ประกาศ : 16 ส.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สภาฯ รับหลักการ งบประมาณ 116,703,000 .- บาท

... วันนี้ (16 ส.ค.64) เวลา 09.00 น.ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 โดยมีนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง การประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ที่ประชุมมีระเบียบวาระที่สำคัญ คือ ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 116,703,000.-บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน) สำหรับผลการลงมติในที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีความเห็นชอบขั้นรับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ โดยให้คณะกรรมการแปรญัตติประจำสภา เป็นผู้พิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 17 สิงหาคม 2564 ถึง วันที่ 19 สิงหาคม 2564 และประธานสภาเทศบาลฯ จะได้เรียกเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 ต่อไป ซึ่งคาดว่าเมื่อทุกอย่างผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อย การดำเนินงานตามแผนงานโครงการจะก้าวหน้าไปตามที่กำหนดไว้ ยึดหลักการมีส่วนร่วม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนตำบลอุโมงค์ อย่างแท้จริง

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121