สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 116,703,000.- พัฒนาตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 105 วันที่ประกาศ : 30 ส.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 116,703,000.- พัฒนาตำบลอุโมงค์

... วันนี้ (30 ส.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 โดยมีนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ซึ่งที่ประชุมมีมติเอกฉันท์จากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ยกมือเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 งบประมาณจำนวน 116,703,000.-บาท (หนึ่งร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนสามพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารที่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ มุ่งเน้นพัฒนาด้านการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การศึกษา ศาสนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ตำบลอุโมงค์เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป .-

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121