เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 48 วันที่ประกาศ : 11 ก.ย. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน เสริมความรู้ และสร้างความเข้าใจถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

>>วันนี้ ( 11 กันยายน 2564 ) นายกิติพัฒน์ ธนินิภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางสาววารุณี งามพานิชย์กิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำประชาชน เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี ชุมชนบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
>>ทั้งนี้ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมพื้นฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งสร้างพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคลที่ดี ตามแนวทางในพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ถึงสถานการณ์ ปัญหาด้านสุขาภิบาลในโรงเรียน และชุมชน แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน หลัก 3 Rs กับการลด คัดแยก การนำขยะมาใช้ประโยขน์ รวมทั้งการจัดการขยะติดเชี้อ (หน้ากากอนามัย) พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านขับเคลื่อนโครงการ “ลำพูน เมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ ” เป็นต้น โดยทีมวิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุโมงค์
>>สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมีมาตรในการเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแออัด กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนกำหนดอย่างเคร่งครัด

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ : ถวิลย์ จันต๊ะราชา
ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121