เทศบาลตำบลอุโมงค์ Kick off พัฒนาชุมชนแบบคนยุคพัฒนาในวิถี New Normal “ UM Smart City “

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 58 วันที่ประกาศ : 15 ก.ย. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ Kick off พัฒนาชุมชนแบบคนยุคพัฒนาในวิถี New Normal “ UM Smart City “

>>วันนี้ (15 กันยายน 2564) ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนากระบวนการบูรณาการทางความคิดนำสู่การปฏิบัติ “พัฒนาชุมชนแบบคนยุคพัฒนา ในวิถี New Normal” โดยมีนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ เทศบาลตำบลอุโมงค์ให้ความสำคัญในการทำงานในช่วงสถานการณ์ซึ่ง โควิด-19 ได้สร้างผลกระทบในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในหลายประเทศมีขีดจำกัดในการรับมือกับสถานการณ์ ซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์จำเป็นต้องมีการประเมินแบบแผนการพัฒนาใหม่หลังสถานการณ์สิ้นสุด และมีการแผนการพัฒนาที่ถูกผลักดันให้รองรับการปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาการบริการภาครัฐในยุค New Normal ซึ่งทำให้ภาครัฐต้องปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการมากขึ้น โดยต้องพัฒนาให้เป็น Digitization โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
>>โดยการจัดโครงการฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาชุมชนอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง และน่าอยู่ อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน สร้างความเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางความคิด (mindset) ของวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ปรับตัวได้ทันการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ยุค New Normal กิจกรรมประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “พัฒนาชุมชนแบบคนยุคพัฒนาในวิถี New Normal เตรียมพร้อมเข้าสู่ UM Smart City และกิจกรรม Work shop เป็นต้น.-

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121