เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 2/2564

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 239 วันที่ประกาศ : 8 ต.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 2/2564

>> วันนี้ ( 8 ตุลาคม 2564 ) เวลา 09.30 น.ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาล ตำบลอุโมงค์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสนับสนุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ พิจารณาให้ความเห็นเห็นชอบ (ร่าง) แผนดำเนินงานฯ ต่อไป

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121