เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 229 วันที่ประกาศ : 12 ต.ค. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

>> วันนี้ (12 ต.ค.64) เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมอาคาร อปพร.เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ประธานประชุม พร้อมด้วยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ ครั้งที่ 2/2564
>> ในการร่วมประชุมครั้งนี้ มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อันนำไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่มีความสมบูรณ์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่มาจากความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งแผนการดำเนินงานเป็นแผนที่แสดงให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จากการประชุมมติในที่ประชุมจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ลงมติเห็นชอบในร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121