เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 67 วันที่ประกาศ : 4 พ.ย. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

????✅ วันนี้ (4 พ.ย.2564) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ โดยมีนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ตามเจตนารมณ์ของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ในการสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ประชาชนได้แสดงบทบาทในการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพในทุกกลุ่มวัย ให้ประชาชนมีความตื่นตัวและตระหนักในการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มากขึ้น เพื่อลดการเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ลดงบประมาณในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพื่อให้ประชาชน แกนนำองค์กร ชมรมต่างๆ หน่วยงานในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพ และนำแผนสุขภาพชุมชนมาใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ การจัดโครงการอบรมฯ ในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลอุโมงค์ ผู้แทนภาคประชาชน หน่วยงาน กลุ่มชมรมฯต่างๆ ในพื้นที่ตำบลอุโมงค์ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหมืองจี้ และเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ
???????? สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมมีมาตรในการเว้นระยะห่าง เพื่อลดความแออัด กำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัย รวมทั้งกำกับดูแลให้เป็นตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนกำหนดอย่างเคร่งครัด

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121