ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์

ผู้เขียน : นิติพงษ์ จันต๊ะราชา เข้าชม : 95 วันที่ประกาศ : 17 พ.ย. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ


ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์
--------------------------------------------------------------------
ตามประกาศ เทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๐๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น
โครงการจ้างเหมาดำเนินการเก็บขน และ กำจัดขยะ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุโมงค์ จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดธเนศการก่อสร้าง (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง


ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์