เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 63 วันที่ประกาศ : 18 พ.ย. 2564 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์

>> วันนี้ (๑๘ พ.ย.๖๔) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางจันทร์เพ็ญ สุทธิจิระพันธ์ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัด และผู้อำนวยการกอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ และผู้อำนวยการกอง โดยมี ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมลงนามเป็นพยาน ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ระดับเป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลอุโมงค์
www.umongcity.go.th
FB/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอุโมงค์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121