ผลการประกวดครัวเรือนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ผู้เขียน : ธุรการกลางสภา เข้าชม : 345 วันที่ประกาศ : 8 มี.ค. 2565 ไฟล์ : ดาวโหลด

ตามที่ เทศบาลตำบลอุโมงค์ กำหนดจัดโครงการกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินกิจกรรมของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มาใช้และขยายผลให้ประชาชน กลุ่มเครือข่ายต่างๆ ส่วนราชการ ได้เข้ามาเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตื่นตัว และทราบถึงกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่มีความสนใจน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในครัวเรือนและนำมาพัฒนาให้เป็นเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลอุโมงค์ได้ และกำหนดให้มีกิจกรรมประกวดครัวเรือนตามโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 บัดนี้ คณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ได้ดำเนินการตัดสินการประกวดฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศผลการประกวดครัวเรือนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้