โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ อสม.เชี่ยวชาญ งานคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน”

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 38 วันที่ประกาศ : 10 พ.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลอุโมงค์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ อสม.เชี่ยวชาญ งานคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน”

>> วันนี้ ( 10 พฤษภาคม 2565 ) เวลา 09.00 น. ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบเชิงปฏิบัติการ “ อสม.เชี่ยวชาญ งานคุ้มครองผู้บริโภค เฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน” ตามโครงการเฝ้าระวังคุ้มครองผู้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน ประจำปี 2565 โดยมีนางพิมนภา ใบยา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานคุ้มครองผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชน โดยภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ประกอบกับองค์ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน ได้กำหนดไว้ว่าการคุ้มครองผู้บริโภค อสม.ต้องดำเนินร่วมกับประชาชน สอดส่องดูแลพฤติกรรมของร้านค้า รถขายยาเร่ ฯลฯ หากพบเห็นผู้กระทำผิดกฎหมายก็แจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการร่วมกันให้รู้แก่เพื่อนบ้านในการเลือกซี้อสินค้า เช่น อาหารเครื่องปรุงรส เครื่องสำอางที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์ อย.มาใช้ ตลอดจนความร่วมมือประสานงานกับประชาชนในพื้นที่ และสุขศึกษาในเรื่องต่างๆ เช่น ปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น การร่วมกันแก้ไขปัญหา เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ อนามัย ให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป
>> โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย แกนนำ อสม. ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายในชุม จำนวน 60 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน

#UmongSmartCity
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา
ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
Fb/สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
www.umongcity.go.th
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121