เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดทำแผน และซักซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน เตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 74 วันที่ประกาศ : 25 ก.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดทำแผน และซักซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน เตรียมการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติ

>> วันนี้ (25 กรกฎาคม 2565) ที่ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนและการซักซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565 โดยมีนายสุรินทร์ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติ ในเขตพื้นที่ตำบลอุโมงค์ อันเนื่องมาจากอัคคีภัย และเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่หลัก ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัย รวมทั้งการมีบทบาทสำคัญของสมาชิก อปพร.ในการป้องกันและบรรเทาอันตราย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากสาธารณภัย และการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
>> โดยมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุในการป้องกันและระงับอัคคีภัย การตอบโต้สารเคมีรั่วไหล โดยสมมุดสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ สารแอมโมเนียรั่วไหลในโรงงานน้ำแข็ง โดยได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย สาขาลำพูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียง ประกอบด้วยเทศบาลตำบลหนองช้างคืน ,เทศบาลตำบลประตูป่า, เทศบาลตำบลเหมืองง่า, เทศบาลตำบลริมปิง และเทศบาลตำบลสารภี

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเทคโนโลยี
>ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
www.umongcity.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน
>งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121