สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 125,000,000.- พัฒนาตำบลอุโมงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 111 วันที่ประกาศ : 6 ก.ย. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/สภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ มีมติเห็นชอบ 125,000,000.- พัฒนาตำบลอุโมงค์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

>> วันนี้ (6 กันยายน 2565 ) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าราชการ เข้าร่วมประชุมสภาฯ อย่างพร้อมเพรียง
>> ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และในวาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบจากสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ยกมือเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบประมาณ 125,000,000.-บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยจะได้นำเทศบัญญัติฉบับนี้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาเห็นชอบประกาศใช้เป็นเทศบัญญัติต่อไป และเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เห็นชอบแล้ว คณะผู้บริหารจะได้ดำเนินการประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ทันภายใน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โดยจะบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง ภายใต้กรอบระเบียบ กฎหมาย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนตำบลอุโมงค์ต่อไป.-

#อุโมงค์เมืองอัจฉริยะ
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเทคโนโลยี
*ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
www.umongcity.go.th
*งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121