เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี พ.ศ.2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 172 วันที่ประกาศ : 8 ก.ย. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี พ.ศ.2565

>> เมื่อวันที่ ( 7 กันยายน 2565) นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เข้ารับมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาก นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในงานมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และงานเสวนาวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ มหานาค เขตป้อมปราบ กรุงเทพมหานคร จัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
>> ทั้งนี้ เพื่อยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตลอดจนสามารถเป็นต้นแบบถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นได้นำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ “การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบฯ จากสี่ภาค ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ จังหวัดสระบุรี, องค์การบริหารส่วนตำบลเก่าขาม จังหวัดอุบลราชธานี และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น.

#อุโมงค์เมืองอัจฉริยะ
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาเทคโนโลยี
*ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
www.umongcity.go.th
*งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121