แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้เขียน : ธุรการสำนักปลัด เข้าชม : 43 วันที่ประกาศ : 11 พ.ย. 2565 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 มาตรา 68 กำหนดวิธีการหาเสียงเลือกตั้งในกรณีที่เป็นเลือกตั้งทั่วไปอันเนื่องมาจากการครบอายุของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยจะครบอายุสภาในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งมีห้วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ังหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 จนถึงก่อนวันเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ังว่าด้วยวิธีการหาเสียง และลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ให้นำระเบียบนี้มาใช้บังคับแก่ผู้ที่ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อมีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งด้วย

ในการนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน จึงขอความอนุเคราะห์มายังเทศบาลตำบลอุโมงค์เพื่อประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรายละเอียดที่แนบมานี้

เทศบาลตำบลอุโมงค์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน