ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ผู้เขียน : งานงบประมาณ เข้าชม : 96 วันที่ประกาศ : 15 พ.ย. 2565 ไฟล์ : ดาวโหลด
news%20system/ประกาศเทศบาลตำบลอุโมงค์ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ด้วยเทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เพื่อให้เกิดความถูกต้องสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์ของการบริหารงาน รายละเอียดตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ที่อนุมัติแล้ว แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

่ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖ และข้อ ๓๒ ซึ่งนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ได้อนุมัติ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565