เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 225 วันที่ประกาศ : 24 พ.ย. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เดินหน้าขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์

✨ วันนี้ (24 พฤศจิกายน 2565 ) ที่ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางสาวดวงเดือน อินสินธุ์ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยนายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ และผู้อำนวยการกอง เพื่อให้การบริหารราชการของเทศบาลตำบลอุโมงค์ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน และมีเป้าหมายการทำงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และจัดให้มีการประเมินผลภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ระดับเป็นตามเป้าหมายที่กำหนด

#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองอัจฉริยะ
#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
www.umongcity.go.th
✍️ ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121