เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน แม่ดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจังหวัดลำพูน และมอบโล่พ่อดีเด่นตำบลอุโมงค์ ทั้ง 11 ชุมชน ประจำปี 2565

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 177 วันที่ประกาศ : 5 ธ.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดพิธีแสดงความยินดีกับพ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน แม่ดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจังหวัดลำพูน และมอบโล่พ่อดีเด่นตำบลอุโมงค์ ทั้ง 11 ชุมชน ประจำปี 2565

???????? วันนี้ (5 ธันวาคม 2565) ที่ ลานกีฬาอเนกประสงค์บ้านกอม่วง ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานแสดงความยินดี พร้อมมอบของที่ระลึกแด่นายชาญชัย เมืองลือ พ่อตัวอย่างจังหวัดลำพูน นางวนิดา สุริยะ แม่ดีเด่นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจังหวัดลำพูน ประจำปี 2565 และมอบโล่พ่อดีเด่นตำบลอุโมงค์ ทั้ง 11 ชุมชน ปีนี้มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกของคณะกรรมการชุมชน ตามประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดให้เป็นพ่อดีเด่น ชุมชนละ 1 ท่าน ซึ่งทุกท่านล้วนเป็นผู้ที่ได้เสียสละ ประกอบคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์แก่สังคมเป็นที่ประจักษ์ โดยพ่อดีเด่นตำบลอุโมงค์ ประจำปี 2565 ได้แก่ ชุมชนบ้านอุโมงค์ หมู่ที่ 1 นายประหยัด แก้วเจริญ ชุมชนบ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 นายจำนงค์ เงาเงิน ชุมชนบ้านสันกับตอง หมู่ที่ 3 นายประภาท สุปินชมภู ชุมชนบ้านฮ่องกอก หมู่ที่ 4 นายมานิต สารลิขิต ชุมชนบ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 นายผดุง ไชยสกูล ชุมชนบ้านป่าลาน หมู่ที่ 6 นายทองคำ สินเทียม ชุมชนบ้านเชตะวันหนองหมู หมู่ที่ 7 นายสุวิทย์ ญาณะศร ชุมชนบ้านไร่ หมู่ที่ 8 นายหมื่น มโนคำ ชุมชนบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 9 นายวิน อุโมงค์ ชุมชนบ้านชัยสถาน หมู่ที่ 10 นายมานพ ซาวฟู และชุมชนบ้านแม่ร่องน้อย หมู่ที่ 11 นายบุญทา สุวรรณ สำหรับพิธีดังกล่าว จัดขึ้นเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565
#แอ่วม่วนอุโมงค์

#อุโมงค์เมืองของคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
✍️ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
www.umongcity.go.th
☎️งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121