เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 147 วันที่ประกาศ : 15 มี.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566

>> วันนี้ ( 15 มีนาคม 2566 ) ที่ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลอุโมงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นางสาวดวงเดือน อินสินธุ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ ตาม “โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงาน ฯ มีอาสาปศุสัตว์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมอบรม จำนวน 30 คน ซึ่งเทศบาลตำบลอุโมงค์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองลำพูน ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเป็นการป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ให้ประชาชน และสัตว์เลี้ยง เข่น สุนัข แมว ได้รับความปลอดภัยจากโรค และการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไป ทั้งนี้ เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่ และพัฒนาอาสาสมัครเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงาน ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมพื้นที่ โดยมีอาสาสมัครป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลอุโมงค์ เข้าร่วมอบรม และลงฝึกปฏิบัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครบทั้ง 11 ชุมชน .-

#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
#ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121