เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการงานด้านสาธารณสุขโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านของภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพระดับตำบล

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 158 วันที่ประกาศ : 17 มี.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการงานด้านสาธารณสุขโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านของภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพระดับตำบล

>> วันนี้ (17 มีนาคม 2566) ที่อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา มหาราชินี บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานเปิดโครงการงานด้านสาธารณสุขโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วย ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดโครงการ
>> สำหรับความเป็นมา และวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการงานด้านสาธารณสุขโดยภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพตำบลอุโมงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 นั้น เกิดจากแนวคิดที่ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสุขภาพให้มากขึ้น เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่แท้จริงของพื้นที่มากที่สุด จึงได้จัดการพัฒนาแกนนำสุขภาพในชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้สามารถที่จะจัดการปัญหาสุขภาพในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ ดังคำขวัญประจำปี 2566 ที่ว่า " อสม.ทั่วไทย ร่วมใจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ " โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของภาคีเครือข่ายสร้างสุขภาพระดับตำบล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และรวมพลัง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการขับเคลื่อนงานสร้างสุขภาพในชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายตามหลักวิชาการ การจัดนิทรรศการด้านสาธารณสุขเพื่อพัฒนางานสาธารณสุขกับภาคี เครือข่ายตำบลอุโมงค์ กิจกรรมรวมพลังออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ มีแกนนำภาคีเครือข่ายสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม กว่า 260 คน

#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
#ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121