เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สนับสนุน Soft Power 5F ในจังหวัดลำพูน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 221 วันที่ประกาศ : 2 เม.ย. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย เผยแพร่เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น สนับสนุน Soft Power 5F ในจังหวัดลำพูน

>> วันนี้ (2 เมษายน 2566) ที่ ศูนย์อุโมงค์ลดโลกร้อนตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 โดยมีนายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสมาน กองแก้ว นายอำเภอเมืองลำพูน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผศ.วีระวัฒน์ พูลทวี ประธานสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม
>> เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และของชาติ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ ได้แสดงออกถึง “แนวคิดการสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของตำบลอุโมงค์ สู่มรดกไทย ก้าวไปสู่มรดกโลก” ผ่านกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จากฐานการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ เช่น ฐานหัตถกรรมและการจักสาน ฐานสมุนไพรบ้าน ฐานอาหารพื้นเมือง ฐานยุทธศิลป์ ฐานดนตรี เป็นต้น ซึ่งการจัดโครงการวันอนุรักษ์วันมรดกไทยในครั้งนี้ เป็นการสนับสนุน Soft Power 5F ในจังหวัดลาพูน ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ได้แก่ อาหาร (Food) ภาพยนตร์ (Film) การออกแบบแฟชั่นไทย (Fashion) ศิลปะการป้องกันตัวแบบไทย (Fighting) และเทศกาล (Festival) อีกทั้ง เป็นการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์จังหวัดลาพูน ที่ว่า “เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บนความพอเพียง” ให้เกิดเป็นรูปธรรมอีกด้วย
>> ในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวขอบคุณเทศบาลตำบลอุโมงค์ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการดี ๆ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน ที่สามารถรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง สร้างจุดเด่น นำมาเสนอให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย เป็นการรวมพลังที่ทำให้จังหวัดลำพูนของเรานั้นเป็น “ลำพูนไม่ลำพัง รวมพลังเพื่อลำพูน”
#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
#ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121