เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาคประชาชน และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2566

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 171 วันที่ประกาศ : 22 เม.ย. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จัดอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาคประชาชน และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2566

>> วันนี้ ( 21 มีนาคม 2566 ) ที่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายนายกิติพัฒ์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบหมายให้นายพงษ์พันธ์ ธรรมวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมคณะกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง ภาคประชาชน และพนักงานเทศบาล ประจำปี 2566 โดยมีนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรมฯ พร้อมด้วยนางสาวดวงเดือน อินสินธุ์ รองนายเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกอง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติร่วมในพิธีเปิดการจัดอบรมฯ
>> เทศบาลตำบลอุโมงค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง การบริการงานพัสดุ ทั้งการสรรหา การควบคุม ดูแล ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง และบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง และหนังสือเกี่ยวกับงานพัสดุเพื่อได้มาซึ่งพัสดุของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่จ่ายจากเงินภาษีของพี่น้อง ประชาชนตำบลอุโมงค์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ ผู้แทนชุมชน ทั้ง 11 ชุมชน พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ รวมจำนวน 50 คน #UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
#ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️ งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121