เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมประจำเดือน ติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 201 วันที่ประกาศ : 21 ธ.ค. 2565 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/เทศบาลตำบลอุโมงค์ จัดประชุมประจำเดือน ติดตามผลการปฏิบัติราชการ พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

>> เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ ห้องประชุม ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผู้บริหารและบุคลากรของเทศบาลตำบลอุโมงค์ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยรายละเอียดการประชุมมีหัวข้อ ดังนี้
1.การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ
4.การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
5.กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ
>>ในโอกาสนี้ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อปลูกจิตสำนึก สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญ สร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งให้ประกาศแนวทางดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรในองค์กร ทุกตำแหน่งถือปฏิบัติ

#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121