นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อบต.กื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 232 วันที่ประกาศ : 5 เม.ย. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน ฝึกอบรมและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อบต.กื้ดช้าง จังหวัดเชียงใหม่

>> วันนี้ (5 เมษายน 2566) นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ นำทีมผู้บริหาร พร้อมด้วยนายสุรินทร์ พรหมพนัส ปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลอุโมงค์ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชน เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายขันธ์ชัย ลิ้มพูล หัวหน้าสำนักปลัด กล่าวต้อนรับ มีนางจีราพรรณ จันทร์หอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านที่ 1 ด้านการบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงาน /งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น/งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น /งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น/ งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น /งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น/ งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ด้านที่ 3 ผลการดำเนินงานและฝึกปฏิบัติการและศึกษาดูงานงานที่ 2 สำรวจเก็บรวบรวมฐานทรัพยากรท้องถิ่น งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น และงานที่ 4 งานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ณ แหล่งเรียนรู้ฐานทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา
>> สำหรับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ.2566 เป็นโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปปฏิบัติ ให้เกิดการปกปักทรัพยากร สำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร นำไปสู่การจัดทำศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่า ก่อเกิดเป็นนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป โดยเทศบาลตำบลอุโมงค์ แบ่งกิจกรรมดำเนินงานเป็น 2 กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมสร้างความเข้าใจในการดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน กลุ่มเป้าหมาย 60 คน และกิจกรรมที่ 2 กิจกรรมฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติการดำเนินการปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
#ภาพ/ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎️งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121