นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 1 ล้านบาท สร้างหลักประกันสวัสดิการชุมชน

ผู้เขียน : สมพร สุยะ เข้าชม : 1899 วันที่ประกาศ : 15 ส.ค. 2566 ไฟล์ : ไม่มีเอกสารแนบ
news%20system/นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ 1 ล้านบาท  สร้างหลักประกันสวัสดิการชุมชน

>> วันที่ (15 สิงหาคม 2566) นายกิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ นายกเทศมนตรีตำบลอุโมงค์ มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์ เพื่อสนับสนุนการสร้างหลักประกันความมั่นคงสวัสดิการของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดี เนื่องจากทางกองทุนฯ ได้ดำเนินการจ่ายสวัสดิการ จำนวน 22 ข้อ ตามระเบียบที่กำหนด จำนวน 1,000,000.-(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ด้วยหลักการประชาชนออม 1 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ส่วน และรัฐบาล 1 ส่วน และเพื่อสร้างความมั่นคงของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลอุโมงค์
>> โดยมีนางจันทรา เกียรติเจริญ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอุโมงค์ นางฤทัยรัตน์ ขัดริ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการกองทุนฯ ร่วมรับมอบเงินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
#UmomgSmartCity
#แอ่วม่วนอุโมงค์
#อุโมงค์เมืองคนสุขภาพดีทุกภาคีมีส่วนร่วมศูนย์รวมภูมิปัญญาพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
*ภาพ /ข่าว : สิบตรีสมพร สุยะ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
FaceBook : สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน
www.umongcity.go.th
Email : saraban@umongcity.go.th
☎งานประชาสัมพันธ์ โทร 0 5398 3234 ต่อ 121